PDA

View Full Version : سوال: ساخت setupبرای#CوSQLمحمود1353
دوشنبه 27 خرداد 1387, 20:09 عصر
من یک برنامه به زبان #Cو بانک SQL2000 نوشته ام برای ایجادsetup میتوانم از خود net. استفاده کنم ایا میتوان ازSQLXpress استفاده کرد برا attach بانک چکار باید کرد