PDA

View Full Version : سوال: سوال در مورد كد JQuerytritilium
جمعه 29 شهریور 1387, 02:01 صبح
سلام
تا به حال كد داخل اون فايل .js فريمورك جي كوئري رو ديدن ؟؟؟
اين نوشته هاي در هم برهم داخل چيه و به چه زبونيه ؟؟
گير ندين چرا سرچ نكردي ؟؟
يه همچين چيزايي


,3m$=1b.$;J D=1b.4M=1b.$=H(a,b){I 2B D.17.5j(a,b)};J u=/^[^<]*(<(.|\\s)+>)[^>]*$|^#(\\w+)$/,62=/^.[^:#\\[\\.]*$/,12;D.17=D.44={5j:H(d,b){d=d||S;G(d.16){7[0]=d;7.K=1;I 7}G(1j d=="23"){J c=u.2D(d);G(c&&(c[1]||!b)){G(c[1])d=D.4h([c[1]],b);N{J a=S.61(c[3]);G(a){G(a.2v!=c[3])I D().2q(d);I D(a)}d=[]}}N I D(b).2q(d)}N G(D.1D(d))I D(S)[D.17.27?"27":"43"](d);I 7.6Y(D.2d(d))},5w:"1.2.6",8G:H(){I 7.K},K:0,3p:H(a){I a==12?D.2d(7):7[a]},2I:H(b){J a=D(b);a.5n=7;I a},6Y:H(a){7.K=0;2p.44.1p.1w(7,a);I 7},P:H(a,b){I D.P(7,a,b)},5i:H(b){J a=-1;I D.2L(b&&b.5w?b[0]:b,7)},1K:H(c,a,b){J d=c;G(c.1q==56)G(a===12)I 7[0]&&D[b||"1K"](7[0],c);N{d={};d[c]=a}I 7.P(H(i){R(c 1n d)D.1K(b?7.V:7,c,D.1i(7,d[c],b,i,c))})},1g:H(b,a){G((b==\'2h\'||b==\'1Z\')&&3d(a)<0)a=12;I 7.1K(b,a,"2a")},1r:H(b){G(1j b!="49"&&b!=U)I 7.4E().3v((7[0]&&7[0].2z||S).5F(b));J a="";

eAmin
جمعه 29 شهریور 1387, 16:34 عصر
سلام
تا به حال كد داخل اون فايل .js فريمورك جي كوئري رو ديدن ؟؟؟
اين نوشته هاي در هم برهم داخل چيه و به چه زبونيه ؟؟
گير ندين چرا سرچ نكردي ؟؟
يه همچين چيزايي


,3m$=1b.$;J D=1b.4M=1b.$=H(a,b){I 2B D.17.5j(a,b)};J u=/^[^<]*(<(.|\\s)+>)[^>]*$|^#(\\w+)$/,62=/^.[^:#\\[\\.]*$/,12;D.17=D.44={5j:H(d,b){d=d||S;G(d.16){7[0]=d;7.K=1;I 7}G(1j d=="23"){J c=u.2D(d);G(c&&(c[1]||!b)){G(c[1])d=D.4h([c[1]],b);N{J a=S.61(c[3]);G(a){G(a.2v!=c[3])I D().2q(d);I D(a)}d=[]}}N I D(b).2q(d)}N G(D.1D(d))I D(S)[D.17.27?"27":"43"](d);I 7.6Y(D.2d(d))},5w:"1.2.6",8G:H(){I 7.K},K:0,3p:H(a){I a==12?D.2d(7):7[a]},2I:H(b){J a=D(b);a.5n=7;I a},6Y:H(a){7.K=0;2p.44.1p.1w(7,a);I 7},P:H(a,b){I D.P(7,a,b)},5i:H(b){J a=-1;I D.2L(b&&b.5w?b[0]:b,7)},1K:H(c,a,b){J d=c;G(c.1q==56)G(a===12)I 7[0]&&D[b||"1K"](7[0],c);N{d={};d[c]=a}I 7.P(H(i){R(c 1n d)D.1K(b?7.V:7,c,D.1i(7,d[c],b,i,c))})},1g:H(b,a){G((b==\'2h\'||b==\'1Z\')&&3d(a)<0)a=12;I 7.1K(b,a,"2a")},1r:H(b){G(1j b!="49"&&b!=U)I 7.4E().3v((7[0]&&7[0].2z||S).5F(b));J a="";

سلام.

چون حجم این نوع فریم ورکها یه خرده زیاد هست، برای اینکه تا حدودی از حجمون کم بشه این فایلها رو فشرده یا pack می کنن.

سایتهای زیادی و همینطور نرم افزارهای زیادی اینکار رو انجام می دن، می تونید جستجو کنید.