PDA

View Full Version : یه مشکل دارمpeyman2000
چهارشنبه 06 آبان 1383, 13:54 عصر
من یه فیلد دیگه به نام referral به فرم زیر اضافه کردم ولی نمیدونم علاوه بر تغیراتی که انجام دادم چه تغییراتی دیگه ای باید در confing , addmessage بدم :(

add.asp:
<SCRIPT >
function submitit(){
var name = document.frmEnquiry.name.value
var email = document.frmEnquiry.email.value
var referral = document.frmEnquiry.referral.value
var subject = document.frmEnquiry.subject.value
var message = document.frmEnquiry.message.value

if (name=="" ){
alert("!نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید")
document.frmEnquiry.name.focus()
return false
}

if (email.indexOf('@', 0) == -1 || email.indexOf('.', 0) == -1){
alert("!لطفا پست الکترونیکی خود بصورت صحیح وارد نمایید ");
document.frmEnquiry.email.focus()
return false
}

if (referral=="" ){
alert("!تعداد رفرالی که در خواست کردید را وارد کنید")
document.frmEnquiry.referral.focus()
return false
}
if (subject=="" ){
alert("!بتچ نامبر را وارد کنید")
document.frmEnquiry.subject.focus()
return false
}

if (message=="" ){
alert("!کد مربوط به سایت خود را وارد کنید")
document.frmEnquiry.message.focus()
return false
}

}

</script>
<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv="Content-Language" content="fa">
<TITLE>Forum Messages</TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
<META content="Microsoft FrontPage 5.0" name=GENERATOR>
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
</HEAD>
<BODY>

<p align="right" dir="rtl"><font face="Tahoma" size="2">فیلد های زیر را تکمیل
کنید</font>.</p>
<div align="center">
&lt;center>

&lt;TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=985 border=0 style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" dir="rtl" height="200">
&lt;TBODY>
&lt;TR>
&lt;/TD>
&lt;TR>
&lt;/TD>
&lt;FORM name="frmEnquiry" onsubmit="return submitit()" action=addmessage.asp method=POST>
&lt;TR>
&lt;TD width=397 align="left" height="25">
<p align="left">&lt;font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">
<font color="#FF0000">*</font>نام و نام خانوادگی:</font>&lt;/TD>
&lt;TD width="586" height="25">&lt;font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">
&lt;INPUT class=inputBut maxLength=20 size=23 name=name style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt"></font>&lt;/TD>&lt;/TD>
&lt;TR>
&lt;TD width="397" align="left" height="26">
&lt;font color="#FF0000" face="Tahoma" style="font-size: 9pt">*</font>&lt;font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">پست
الکترونیکی:</font>&lt;/TD>
&lt;TD width="586" height="26">&lt;font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">
&lt;INPUT class=inputBut maxLength=28 size=23 name=email dir="ltr" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt"></font>&lt;/TD>&lt;/TR>
&lt;tr>
&lt;TD width="397" align="left" height="24">
&lt;font color="#FF0000" face="Tahoma" style="font-size: 9pt">*</font>&lt;font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">تعداد رفرال:</font>&lt;/TD>
&lt;TD width="586" height="24">&lt;font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">
&lt;INPUT class=inputBut maxLength=28 size=23 name=referral style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt"></font>&lt;/TD>
&lt;/tr>
&lt;TD width="397" align="left" height="24">
&lt;font color="#FF0000" face="Tahoma" style="font-size: 9pt">*</font>&lt;font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">بتچ نامبر:</font>&lt;/TD>
&lt;TD width="586" height="24">&lt;font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">
&lt;INPUT class=inputBut maxLength=28 size=23 name=subject style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt"></font>&lt;/TD>
&lt;/tr>
&lt;TR>
&lt;TD width="397" align="left" height="24">
&lt;font color="#FF0000" face="Tahoma" style="font-size: 9pt">*</font>&lt;font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">کد سایت
:</font>&lt;/TD>
&lt;TD width="586" height="24">&lt;font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">
&lt;TEXTAREA class=inputBut name=message rows=7 wrap=virtual cols=69 size="23" maxlength="20" dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt">&lt;/TEXTAREA></font>&lt;/TD>&lt;/TD>
&lt;TR>
&lt;TD width="397" align="left" height="1">
&lt;TR>
&lt;/TD>
&lt;TR>
&lt;TD
colSpan=2 width="984" align="left" height="45">
<p align="center">&lt;font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">
</font>
&lt;INPUT type=submit value=" ارسال " name=submit style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt">&lt;font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">&amp;nbsp;&amp;nbsp;</font>&lt;INPUT type=reset value=مجدد name=reset style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt">&lt;/FORM>&lt;/TD>&lt;/TD>&lt;/TR>&lt;/TBODY>&lt;/TABLE>
&lt;/center>
</div>
&lt;TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=600 border=0>
&lt;TBODY>
&lt;TR>
&lt;TD>&lt;/TD>&lt;/TD>&lt;/TR>&lt;/TBODY>&lt;/TABLE></P>


</font>
&lt;/body>
&lt;/html>
&lt;/BODY>&lt;/HTML>addmesesage.asp:

&lt;!--#include file="config.asp"-->
&lt;%
dim name
dim subject
dim referral
dim email
dim content
dim conn
dim rs
dim sql
name = request.form("name")
subject = request.form("subject")
referral = request.form("referral")
email = request.form("email")
content = request.form("message")
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set Rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Conn.Open dsn
SQL = "SELECT * FROM entries"
rs.Open SQL, Conn, 3,2
rs.AddNew
rs.Fields("name") = name
rs.Fields("subject") = subject
rs.Fields("referral") = referral
rs.Fields("email") = email
rs.Fields("enDate") = now()
rs.Fields("content") = content
rs.Update
response.redirect "index.asp"
%>


confing.asp:

&lt;%
option explicit
dim dsn
dim dsn1
dsn = "DBQ=" &amp; Server.Mappath("members.mdb") &amp; ";Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};"
dsn1 = "DBQ=" &amp; Server.Mappath("../members.mdb") &amp; ";Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};"
Const adOpenForwardOnly = 0
Const adOpenKeyset = 1
Const adOpenDynamic = 2
Const adOpenStatic = 3
Const adLockReadOnly = 1
Const adLockPessimistic = 2
Const adLockOptimistic = 3
Const adLockBatchOptimistic = 4
Const adUseServer = 2
Const adUseClient = 3
Const adCmdUnknown = &amp;H0008
Const adCmdText = &amp;H0001
Const adCmdTable = &amp;H0002
Const adCmdStoredProc = &amp;H0004
Const adCmdFile = &amp;H0100
Const adCmdTableDirect = &amp;H0200
%>

Nightbat
پنج شنبه 07 آبان 1383, 13:44 عصر
ببین دوست من ،
1- وقتی می خوای کد بنویسی (منظورم اینجاست ) از دگمه Code بالا استفاده کن بعد که کدت رو نوشتی دوباره Code رو بزن که کدت درست نمایش داده بشه :تشویق:

2- یه کار خیلی خطرناک کردی . تمام Connectionهایی که می سازی و Open می کنی رو باید ببندی .( همین طور Recordsetها رو ) اگر این کار را نکنی اتفاق بدی می افته !!


re.Close&#40;&#41;
Set rs = nothing
Conn.close&#40;&#41;
set Conn = nothing


3-
referral = request.form("referral")

rs.Fields("referral") = referral
جای دو خط بالا می تونستی بنویسی :rs.Fields&#40;"referral"&#41; = request.Form&#40;"referral"&#41;

(البته اونی که تو نوشتی هم درسته ها ! :wink: )

-------------------------------------------------------------------------------------

به غیر از اینا من چیز دیگه ای ندیدم. اگه Error میده ( که نباید بده !) بنویس Error ش چیه
:sunglass:

peyman2000
پنج شنبه 07 آبان 1383, 13:58 عصر
ببین دوست من ،
1- وقتی می خوای کد بنویسی (منظورم اینجاست ) از دگمه Code بالا استفاده کن بعد که کدت رو نوشتی دوباره Code رو بزن که کدت درست نمایش داده بشه :تشویق:

2- یه کار خیلی خطرناک کردی . تمام Connectionهایی که می سازی و Open می کنی رو باید ببندی .( همین طور Recordsetها رو ) اگر این کار را نکنی اتفاق بدی می افته !!


re.Close&#40;&#41;
Set rs = nothing
Conn.close&#40;&#41;
set Conn = nothing


3-
referral = request.form("referral")

rs.Fields("referral") = referral
جای دو خط بالا می تونستی بنویسی :rs.Fields&#40;"referral"&#41; = request.Form&#40;"referral"&#41;

(البته اونی که تو نوشتی هم درسته ها ! :wink: )

-------------------------------------------------------------------------------------

به غیر از اینا من چیز دیگه ای ندیدم. اگه Error میده ( که نباید بده !) بنویس Error ش چیه
:sunglass:
سلام
خیلی ممنون از راهنمایی هات میرم امتحان میکنم اگه مشکل گرفت اروش برات مینویسم یه چیزی در مورد سوالایه قبلم منتظر جوابم
فدایه تو

Nightbat
پنج شنبه 14 آبان 1383, 09:37 صبح
سوال قبلیت چی بود ؟ :گیج: