PDA

View Full Version : with operatorSohrab_Tapar
شنبه 08 شهریور 1382, 16:05 عصر
TForm1.Button1Click(Sender : TObject);
With ComboBox1 Do
Lable1.Caption := IntToStr(Top);

میخوام بدونم چطور میشه به خصوصیت top
مربوط به combobox دسترسی داشت یا مربوط به form
مثلا در c++ یک عملگر :: وجود داره
ایا تو دلفی هم چنین چیزی هست

amirrf
شنبه 08 شهریور 1382, 22:18 عصر
در دلفی: در حوزه with (یا هر حوزه دیگر) برای دستیابی به یک متغیر یا متد هم نام خارج از with کافی است از یک توصیف کننده قبل از نام متغیر یا متد موردنظر استفاده کنید. مثلا:

TForm1.Button1Click(Sender : TObject);
begin
With ComboBox1 Do
begin
Lable1.Caption := IntToStr(Top);
Lable2.Caption := IntToStr(Form1.Top);
end;
end;در این مثال Label1 خصوصیت Top از ComboBox1 را نمایش خواهد داد و Label2 خصوصیت Top از Form1 را.