PDA

View Full Version : سوال: استفاده از store procedurearticle
یک شنبه 09 اسفند 1388, 10:47 صبح
من در تا جدول دارم که یکی مربوط به جدول گروه های کتاب و دیگری مربوط به اطلاعتات هر کتاب میباشد و از کوئری زیر برای نمایش اطلاعات استفاده کردم اما نمی دانم که چه طوری از پارامتر استفاده کنم
کسی هست که بتون جواب من را بده
select * from Booktbl,Bookgrp Where Bookgrp.Id=Booktbl.Id and Booktbl.id=@Booktbl.Id

محمد سلیم آبادی
یک شنبه 09 اسفند 1388, 11:09 صبح
CREATE PROC Test_proc @id INTEGER AS
SELECT * FROM Booltbl B1, Bookgrp B2 WHERE B1.id = B2.id AND B1.id = @id