PDA

View Full Version : آموزش: آموزش متغیر گرافیکsahand100
یک شنبه 15 مرداد 1391, 19:26 عصر
خوب این آموزش بیشتر برای مبتدی هاست پس استادان به بزرگی خودشون ببخشن!:ناراحت::
<-----------------------------------------------------قسمت1------------------------------------------------>
|خوب اول میخوام از متغیر گرفتن حرف بزنم که اولش اینطوریه:
|Dim graphic1 as graphic
|خب اینکه یک چیز بسیار ساده است.خب ما میتوانیم با استفاده از گرافیک یک برنامه ی نقاشی
|بسازیم که میتوانید نمونه اش را در لینک سطر بعد مشاهده نمایید.
|http://barnamenevis.org/showthread.php?354960-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9
|با گرافیک میتوان برنامه های جالبی ساخت برای دانستن بیشتر بخش بعد را مطالعه نمایید.
<-----------------------------------------------------------پایان این بخش-------------------------------->

<-----------------------------------------------بخش 2------------------------------------------------------->
خب در این قسمت قصد دارم که با استفاده از گرافیک یک نوشته بنویسیم.
خب برای اینکار یک متغیر از نوع گرافیک در نظر میگیریم:
Dim formgraphic as graphic
بعد یک دکمه میسازیم در ضمن من در بخش یک چیز مهم را به شما آموزش میدهم:
||||||||||||||||||||||||||||||||||||مهم|||||||| ||||||||||||||||||||||||
من در اینجا میخواهم متغیری با نام buttons به شما آموزش دهم بنابراین
در پایین کد
public class form1
را در نظر بگیرید.(بهتر است متغیرتان که از نوع گرافیک بود بالای این متغیر در نظر بگیرید.)
خب اینطوریه کدش
Dim btns as buttons
بعد پایین متغیر btns اینو بنویسید:
Enum buttons
Rectangle
ellipse
line
freehand
End Enum
خب بعد از منوی کشویی اشیا در قسمت کد نویسی نام دکمه ی تان و در قسمت رویداد کیلیک را انتخاب نمایید.
بعد درونش اینو بنویسید:
btns = buttons.rectangle
غیر از 3 دکمه دیگر ایجاد کنید و این ها را به ترتیب درونشون بنویسید(هر خط برای هر کدام.) درونش بنویسید:
btns = buttons.ellips
btns = buttons.line
btns = buttons.freehand
خوب اینجا تمام
||||||||||||||||||||||||||||پایان توجه!||||||||||||||||||||||||||||||
بعد در قسمت فرم form_load اینو بنویسید:
formgraphic = Me.CreateGraphics()
Dim tex1 = New Font(New FontFamily("Tahoma"), 40, FontStyle.Bold)
formgraphic.DrawString("PAINT", tex1, Brushes.LightBlue, 257, 277)
'اینجا در خط دوم یک متغیر از نوع فونت و در خطط سوم به ترتیب توی چرانتزش متن نوشته فونت نوشته رنگ نوشته و متخصات نوشته و متخصات نوشته'

بعد فرم را اجرا کرده و میبینید که در متخصاتی که داده شده یک نوشته ظاهر می شود.
<--------------------------------------------پایان------------------------------------------>

sahand100
یک شنبه 15 مرداد 1391, 19:43 عصر
بخش سوم کشیدن یک بیضی
خب برید تو قسمت form1_mousedown
و این کدو توش بنویسید:
pt1 = New Point(e.X, e.Y)
حال بروید پایین publick class form1 این کدو بنویسید:
Dim pt1, pt2 As Point
Dim gidigidi() As Point
Dim namber As Integer = 0
جالا بروید تو قسمت form1_mouseup
این کدو توش بنویسید:
pt2 = New Point(e.X, e.Y)
drrc = New Rectangle(Math.Min(pt2.X, pt1.X), Math.Min(pt2.Y, pt1.Y), Math.Abs(pt2.X - pt1.X), Math.Abs(pt2.Y - pt1.Y))
'خوب اینجا یک کد بنویسید:'
select case btns
case buttons.ellips
formgraphic.DrawEllipse(Pens.Black, drrc)
'جای pens.black رنگو بنویسید'
'گاین قسمت برای بخش های بعد است ولی الآن بنویسید:'
case buttons.rectangle
formgraphic.DrawRectangle(Pens.Black, drrc)
case buttons.line
formgraphic.DrawLine(Pens.Black, pt2, pt1)
end select


این کد های بال رو تو form1+paint هم بنویسید و یک case دیگر هم بهش اضافه کنید:
case buttons.freehand
formgraphic.DrawLines(Pens.Black, gidigidi)

خب برنامه را اجرا کرده و روی دکمه ی بیضی کلیک کنید و موس را از 1 جا تا جای دیگر بکشید.

sahand100
یک شنبه 15 مرداد 1391, 19:47 عصر
کشیدن مستطیل freehand و خط
توی mouse_move اینو بنویسید:
If drbtn = buttons.freehand And e.Button = MouseButtons.Left Then
Dim ptnew As New Point(e.X, e.Y)
ReDim Preserve gidigidi(namber)
gidigidi(namber) = ptnew
namber += 1
If namber >= 2 Then
formgraphic.DrawLines(Pens.LightBlue, gidigidi)
End If
End If

sahand100
یک شنبه 15 مرداد 1391, 19:51 عصر
تشکر فراموووووووووووووووش نشود!!1thanks all

#incluse"sahand100.vb"