PDA

View Full Version : ثبت شرکت چند منظوره چه مراحلی دارد و مدارک مورد نیاز آن چیستnikregister
یک شنبه 16 اردیبهشت 1397, 10:32 صبح
وقتی موضوع فعالیت شرکت در مورد صادرات ، امور بازرگانی ، واردات یا توزیع و تولید و تامین کالا باشد ؛ در این صورت شرکت چند منظوره ثبت می گردد. به دلیل چند کاره بودن این شرکت ها ، نحوه ثبت آن نیز با ثبت شرکت (https://nikregister.com) معمولی فرق دارد. مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت چند منظوره شامل موارد زیر می باشد :
الف- دریافت دو نسخه تقاضانامه ثبت شرکت چند منظوره و کامل کردن آن
ب- گواهی عدم سوء سابقه برای کلیه اعضای هیئت مدیره
پ- ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی ثبت و آخرین تغییرات آن در صورت موجود بودن
ت- تکمیل نمودن فرم مربوط به درخواست ثبت شرکت چند منظوره
ث- دریافت دو برگ اساسنامه شرکت چند منظوره با امضای تمامی سهامداران و ممهور به مهر شرکت
د- پرداخت کلیه هزینه های ثبت و ارائه رسید آن به اداره ثبت شرکت ها
ر- دریافت دوجلد شرکتنامه شرکت چند منظوره
ثبت شرکت چند منظوره شامل مراحلی به شرح زیر می باشد :
الف- متقاضی در ابتدا باید تمامی مدارک ثبت شرکت چند منظوره را به اداره ثبت شرکت ها تحویل دهد
ب- پس از وصول مدارک، کارشناس مربوطه به بررسی پرونده متقاضی می پردازد و در صورت عدم وجود نقص و مشکل ، آن را در اختیار کاربران کامپیوتر قرار می دهد
ب- تعیین نام شرکت در واحد مربوطه
پ- صدور آگهی تأسیس شرکت
ت- درج آگهی تأسیس در روزنامه رسمی