صفحه 2 از 5 اولاول 1234 ... آخرآخر
نمایش نتایج 41 تا 80 از 197

نام تاپیک: نفر بعدي كيه ؟ --------- ( ! يك تاپيك جالب و متفاوت ! )

 1. #41
  کاربر دائمی آواتار butterfly8528
  تاریخ عضویت
  شهریور 1387
  محل زندگی
  CLR
  پست
  896

  Talking نقل قول: نفر بعدي كيه ؟

  آفرین به تو .

  نکته ویژوالي :
  چطور ميشه رزولوشن صفحه نمايش رو تغيير داد؟

    Option Explicit
  Const WM_DISPLAYCHANGE = &H7E
  Const HWND_BROADCAST = &HFFFF&
  Const EWX_LOGOFF = 0
  Const EWX_SHUTDOWN = 1
  Const EWX_REBOOT = 2
  Const EWX_FORCE = 4
  Const CCDEVICENAME = 32
  Const CCFORMNAME = 32
  Const DM_BITSPERPEL = &H40000
  Const DM_PELSWIDTH = &H80000
  Const DM_PELSHEIGHT = &H100000
  Const CDS_UPDATEREGISTRY = &H1
  Const CDS_TEST = &H4
  Const DISP_CHANGE_SUCCESSFUL = 0
  Const DISP_CHANGE_RESTART = 1
  Const BITSPIXEL = 12
  Private Type DEVMODE
  dmDeviceName As String * CCDEVICENAME
  dmSpecVersion As Integer
  dmDriverVersion As Integer
  dmSize As Integer
  dmDriverExtra As Integer
  dmFields As Long
  dmOrientation As Integer
  dmPaperSize As Integer
  dmPaperLength As Integer
  dmPaperWidth As Integer
  dmScale As Integer
  dmCopies As Integer
  dmDefaultSource As Integer
  dmPrintQuality As Integer
  dmColor As Integer
  dmDuplex As Integer
  dmYResolution As Integer
  dmTTOption As Integer
  dmCollate As Integer
  dmFormName As String * CCFORMNAME
  dmUnusedPadding As Integer
  dmBitsPerPel As Integer
  dmPelsWidth As Long
  dmPelsHeight As Long
  dmDisplayFlags As Long
  dmDisplayFrequency As Long
  End Type
  Private Declare Function EnumDisplaySettings Lib "user32" Alias "EnumDisplaySettingsA" (ByVal lpszDeviceName As Long, ByVal iModeNum As Long, lpDevMode As Any) As Boolean
  Private Declare Function ChangeDisplaySettings Lib "user32" Alias "ChangeDisplaySettingsA" (lpDevMode As Any, ByVal dwFlags As Long) As Long
  Private Declare Function ExitWindowsEx Lib "user32" (ByVal uFlags As Long, ByVal dwReserved As Long) As Long
  Private Declare Function GetDeviceCaps Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
  Private Declare Function CreateDC Lib "gdi32" Alias "CreateDCA" (ByVal lpDriverName As String, ByVal lpDeviceName As String, ByVal lpOutput As String, ByVal lpInitData As Any) As Long
  Private Declare Function DeleteDC Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long) As Long
  Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
  Dim OldX As Long, OldY As Long, nDC As Long
  Sub ChangeRes(X As Long, Y As Long, Bits As Long)
  Dim DevM As DEVMODE, ScInfo As Long, erg As Long, an As VbMsgBoxResult
  'Get the info into DevM
  erg = EnumDisplaySettings(0&, 0&, DevM)
  'This is what we're going to change
  DevM.dmFields = DM_PELSWIDTH Or DM_PELSHEIGHT Or DM_BITSPERPEL
  DevM.dmPelsWidth = X 'ScreenWidth
  DevM.dmPelsHeight = Y 'ScreenHeight
  DevM.dmBitsPerPel = Bits '(can be 8, 16, 24, 32 or even 4)
  'Now change the display and check if possible
  erg = ChangeDisplaySettings(DevM, CDS_TEST)
  'Check if succesfull
  Select Case erg&
  Case DISP_CHANGE_RESTART
  an = MsgBox("You've to reboot", vbYesNo + vbSystemModal, "Info")
  If an = vbYes Then
  erg& = ExitWindowsEx(EWX_REBOOT, 0&)
  End If
  Case DISP_CHANGE_SUCCESSFUL
  erg = ChangeDisplaySettings(DevM, CDS_UPDATEREGISTRY)
  ScInfo = Y * 2 ^ 16 + X
  'Notify all the windows of the screen resolution change
  SendMessage HWND_BROADCAST, WM_DISPLAYCHANGE, ByVal Bits, ByVal ScInfo
  MsgBox "Everything's ok", vbOKOnly + vbSystemModal, "It worked!"
  Case Else
  MsgBox "Mode not supported", vbOKOnly + vbSystemModal, "Error"
  End Select
  End Sub
  Private Sub Form_Load()
  Dim nDC As Long
  'retrieve the screen's resolution
  OldX = Screen.Width / Screen.TwipsPerPixelX
  OldY = Screen.Height / Screen.TwipsPerPixelY
  'Create a device context, compatible with the screen
  nDC = CreateDC("DISPLAY", vbNullString, vbNullString, ByVal 0&)
  'Change the screen's resolution
  ChangeRes 640, 480, GetDeviceCaps(nDC, BITSPIXEL)
  End Sub
  Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
  'restore the screen resolution
  ChangeRes OldX, OldY, GetDeviceCaps(nDC, BITSPIXEL)
  'delete our device context
  DeleteDC nDC
  End Sub


  نفر بعدی شاید mbt925 باشد، شاید
  آخرین ویرایش به وسیله vbhamed : سه شنبه 26 فروردین 1393 در 09:11 صبح

 2. #42

  نقل قول: نفر بعدي كيه ؟

  اشتباه است

  نکته ویژوالي :

  برای سیو کردن اطلاعاتتون توی برنامه از SaveSetting استفاده نکنید بلکه اطلاعاتتون رو با PropertyBag سیو کنید و با دستورات Open FileAddress For AccessMode as FileNumber داخل فایلتون بذارین و بار دیگر همونا رو دریافت کنید
  نمونه:

  Dim PropBag As PropertyBag

  Private Sub Form_Load()
  Dim VarTemp As Variant

  Open App.Path & "\" & App.EXEName & ".exe" For Binary As #1
  Get #1, , VarTemp
  Close #1

  With PropBag
  .Contents = VarTemp
  Me.Caption = .ReadProperty("Caption")
  End With
  End Sub

  Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
  Dim VarTemp As Variant

  With PropBag
  .WriteProperty "Caption", Me.Caption
  End With

  Open App.Path & "\" & App.EXEName & ".exe" For Output As #1
  VarTemp = PropBag.Contents
  Put #1, , VarTemp
  Close #1
  End Sub

  Private Sub Text1_Change()
  Me.Caption = Text1.Text
  End Sub


  فقط یه تکست باکس رو فرم بذارین
  آخرین ویرایش به وسیله vbhamed : سه شنبه 26 فروردین 1393 در 09:11 صبح

 3. #43
  کاربر دائمی آواتار mmssoft
  تاریخ عضویت
  خرداد 1388
  محل زندگی
  Middle of nowhere
  پست
  847

  Lightbulb

  پاسخ سوال قبلی رو نمی شه داد.

  نکته ویژوالي :

  طریقه درج تاریخ فارسی به چهار صورت :

  - ابتدا 4 تا Label به نام های Label1، Label2، Label3 و Label4 بر روی فرم ایجاد کنید.
  - یک ماژول جدید ساخته و کدهای زیر را درون ان کپی کنید :
  Option Explicit

  Private Month_Name, Spring_Fall
  Private Time_Difference, Time_Client
  Private Base_Year

  Private Sub Get_Date(ByVal Days, Sal, Mah, Rooz)

  Dim Years, Year_Length

  Do While Days >= 0

  If Kabiseh(Years) Then

  Year_Length = 366

  Else

  Year_Length = 365

  End If

  If Days - Year_Length >= 0 Then

  Years = Years + 1
  Days = Days - Year_Length

  Else

  Sal = Base_Year + Years

  If Days <= 185 Then

  Mah = 1 + (Days \ 31)
  Rooz = 1 + (Days Mod 31)

  Else

  Days = Days - 186
  Mah = 7 + (Days \ 30)
  Rooz = 1 + (Days Mod 30)

  End If

  Exit Sub

  End If

  Loop

  End Sub

  Private Function Kabiseh(ByVal Years)

  Dim Temp

  Kabiseh = False
  Temp = (Base_Year + Years) - 1309

  If (((Temp Mod 32) - (Temp \ 32)) Mod 4) = 0 Then Kabiseh = True

  End Function

  Public Property Let SFhour(x)

  Spring_Fall = x

  End Property

  Public Property Let Time_Diff(ByVal t)

  Time_Difference = t

  End Property

  Public Property Let state(ByVal S)

  Month_Name = S

  End Property

  Public Function To_Hejri(ByVal what_date, Optional Month_Name)

  Dim Days, Day_Name, Day_Number, Temp_Days, Months

  Spring_Fall = False

  If IsMissing(Month_Name) Then Month_Name = 0

  Time_Difference = #12:00:00 AM#
  Base_Year = 1332

  Months = Array("فروردين", "ارديبهشت", "خرداد", "تير", "مرداد", "شهريور", "مهر", "آبان", "آذر", "دي", "بهمن", "اسفند")

  Day_Name = Array("يکشنبه", "دوشنبه", "سه شنبه", "چهارشنبه", "پنجشنبه", "جمعه", "شنبه")
  Days = DateDiff("d", #3/21/1953#, what_date)
  Day_Number = Weekday(what_date)

  Dim Year_Length, Sal, Mah, Rooz, temp_date

  If FormatDateTime(what_date + Time_Difference, vbShortDate) <> FormatDateTime(what_date, vbShortDate) Then

  Days = Days + 1
  Day_Number = (Day_Number + 1)

  If Day_Number = 8 Then Day_Number = 1

  End If

  Time_Client = FormatDateTime(what_date + Time_Difference, vbLongTime)
  Call Get_Date(Days, Sal, Mah, Rooz)

  If ((Mah >= 1 And Mah <= 6) And Not ((Mah = 1 And Rooz = 1) Or (Mah = 6 And Rooz = 31))) And Spring_Fall = True Then
  If FormatDateTime(what_date + Time_Difference + #1:00:00 AM#, vbShortDate) <> FormatDateTime(what_date + Time_Difference, vbShortDate) Then

  Temp_Days = Days + 1
  Day_Number = (Day_Number + 1)

  If Day_Number = 8 Then Day_Number = 1

  Else

  Temp_Days = Days

  End If

  Time_Client = FormatDateTime(what_date + Time_Difference + #1:00:00 AM#, vbLongTime)

  If Temp_Days <> Days Then

  Days = Temp_Days

  If Rooz = 30 And Mah = 6 Then
  If DateDiff("n", Time_Client, #1:00:00 AM#) <= 60 And DateDiff("n", Time_Client, #1:00:00 AM#) >= 0 Then

  Time_Client = FormatDateTime(what_date + Time_Difference, vbLongTime)
  Days = Days - 1

  If Day_Number = 1 Then

  Day_Number = 7

  Else

  Day_Number = Day_Number - 1

  End If
  End If
  End If

  Call Get_Date(Days, Sal, Mah, Rooz)

  End If
  End If

  If Month_Name = 0 Then
  If Rooz < 10 Then Rooz = "0" & Rooz
  If Mah < 10 Then Mah = "0" & Mah

  To_Hejri = Sal & "/" & Mah & "/" & Rooz

  ElseIf Month_Name = 1 Then

  To_Hejri = Rooz & " " & Months(Mah - 1) & " " & Sal

  ElseIf Month_Name = 2 Then

  To_Hejri = Day_Name(Day_Number - 1) & " " & Sal & "/" & Mah & "/" & Rooz

  ElseIf Month_Name = 3 Then

  To_Hejri = Day_Name(Day_Number - 1) & " " & Rooz & " " & Months(Mah - 1) & " " & Sal

  End If

  End Function

  Public Function To_Time(what_date)

  Call To_Hejri(what_date)
  To_Time = Time_Client

  End Function

  Private Sub Class_Initialize()

  Spring_Fall = False
  Month_Name = 0
  Time_Difference = #12:00:00 AM#
  Base_Year = 1332

  End Sub


  - بعد از این کار به فرم اصلی بیایید و کدهای زیر را در بخش From_Load فرم کپی کنید :
  Label1 = To_Hejri(Date, 0)
  Label2 = To_Hejri(Date, 1)
  Label3 = To_Hejri(Date, 2)
  Label4 = To_Hejri(Date, 3)  حالا برنامه را اجرا کنید و نتیجه را ببینید.

  به احتمال زیاد نفر بعد یک انسان هست و تو اینترنته.


  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه
  آخرین ویرایش به وسیله vbhamed : سه شنبه 26 فروردین 1393 در 09:21 صبح

 4. #44
  کاربر تازه وارد آواتار iranian-pc
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1388
  محل زندگی
  نصف جهان
  پست
  79

  Arrow

  من به این نتیجه رسیدم که هوش نفر قبلی خیلی زياده ؟!

  نكته ويژوالي :

  این سورس یه برنامه است که درایو مجازی میسازه

  نفر بعدی یه آدمه روی این کره ی خاکی

  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه
  آخرین ویرایش به وسیله vbhamed : چهارشنبه 27 فروردین 1393 در 13:33 عصر

 5. #45
  کاربر دائمی آواتار relax_cp
  تاریخ عضویت
  فروردین 1388
  محل زندگی
  مشهد مقدس
  پست
  216

  نقل قول: نفر بعدي كيه ؟

  نكته ويژوالي :

  خاصیت Always on top رو جایی دیدم و به نظرم جالب رسید:
  با علامت دار کردن CheckBox فرم همیشه رو قرار میگیره و با برداشتن علامت فرم به حالت عادی برمیگرده
  Const HWND_TOPMOST = -1
  Const HWND_NOTOPMOST = -2
  Const SWP_NOSIZE = &H1
  Const SWP_NOMOVE = &H2
  Const SWP_NOACTIVATE = &H10
  Const SWP_SHOWWINDOW = &H40
  Private Declare Sub SetWindowPos Lib "User32" (ByVal hWnd As Long, ByVal
  hWndInsertAfter As Long, ByVal X As Long, ByVal Y
  As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long,
  ByVal wFlags As Long)
  Private Sub SetTopMost(frm As Form, ByVal blnMod As Boolean)
  If blnMod Then
  SetWindowPos frm.hWnd, HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, SWP_NOACTIVATE
  Or SWP_SHOWWINDOW Or SWP_NOMOVE Or SWP_NOSIZE
  Else
  SetWindowPos frm.hWnd, HWND_NOTOPMOST, 0, 0, 0, 0,
  SWP_NOACTIVATE Or SWP_SHOWWINDOW Or SWP_NOMOVE Or SWP_NOSIZE
  End If
  End Sub

  Private Sub Check1_Click()
  Call SetTopMost(Me, Check1.Value)
  End Sub

  امیدوارم مفید باشه

  نفر بعد یک ایرانی با غیرته با یک نکته توپ

  آخرین ویرایش به وسیله vbhamed : چهارشنبه 27 فروردین 1393 در 13:33 عصر

 6. #46
  کاربر جدید آواتار mohsen002
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1388
  محل زندگی
  C:\windows\system32
  پست
  28

  نقل قول: نفر بعدي كيه ؟

  سلام
  درست حدس زديد

  نكته ويژوالي :

  اگه ميخواين از كنترل هاي زيادي رو فرم اضافه كنين كه ظرفينش 256 تا كنترل هستش به گفته XXXXX_XXXXX عزيز. بهتره اسامي كنترل ها رو هم نام كنين
  *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
  اين سورس چارت درايو هستش:

  نفر بعدي حتماً داره فكر ميكنه كه راجع به نفر بعديش چي بگه
  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه
  آخرین ویرایش به وسیله vbhamed : سه شنبه 26 فروردین 1393 در 09:30 صبح

 7. #47
  کاربر دائمی آواتار Dr.Bronx
  تاریخ عضویت
  مهر 1386
  محل زندگی
  Hosna Soft
  پست
  1,108

  نقل قول: نفر بعدي كيه ؟

  نه دارم فکر می کنم چرا تاپیک به این خوبی و پرباری 2 ماه کسی چیزی نمی نویسه

  نكته ويژوالي :

  چطوری Header رو در Vsflexgrid تغییر بدیم
  Vs.TextMatrix(0,1)= "کد"
  Vs.TextMatrix(0,2)= "نام"


  نفر بعدی داره فکر می کنه این تاپیک کجا بوده تا حالا ...
  آخرین ویرایش به وسیله vbhamed : سه شنبه 26 فروردین 1393 در 09:31 صبح

 8. #48
  کاربر دائمی آواتار shahmahi
  تاریخ عضویت
  مرداد 1388
  محل زندگی
  مشهد
  پست
  161

  نقل قول: نفر بعدي كيه ؟

  نكته ويژوالي :

  یک چیز جالب در ویژوال بیسیک

  ابتدا از منوی View گزینه Toolbar و سپس Customaize رو انتخاب کنید؛سپس تب

  Commands رو انتخاب کنید و از لیست زیرین Help رو انتخاب
  کنید و سپس از لیست روبرو گزینه About microsoft visual basic رو درگ کنید روی تولبار اصلی برنامه و رهاش کنید و سپس بدون بستن پنجره ی Customize روی آن راست
  کلیک کنید و در قسمت نام عبارت Show VB Credits را وارد کنید و بعد پنجره Customaize رو ببندید و و روی دکمه کلیک کنید و لذت ببرید.

  نفر بعدی میگه خداییش بچه های این سایت از کجا این همه اطلاعات دارند.

  آخرین ویرایش به وسیله vbhamed : سه شنبه 26 فروردین 1393 در 09:32 صبح

 9. #49
  کاربر دائمی آواتار Dr.Bronx
  تاریخ عضویت
  مهر 1386
  محل زندگی
  Hosna Soft
  پست
  1,108
  واقعا هم که این اطلاعات عجیب غریب رو از از کجا میارید شما
  1 چراغ سبز جمع امتیازات ...

  نكته ويژوالي :
  تبدیل ساعت به ثانیه ( دفعه بعد بر عکسش رو می گم)

  Public Function Con_Time_To_Second(ByVal strTime As String) As Long
  On Error Resume Next

  Dim strTemp() As String
  Dim i As Integer

  strTemp = Split(strTime, ":")
  Con_Time_To_Second = 0

  For i = 0 To UBound(strTemp)
  Con_Time_To_Second = Con_Time_To_Second + (Val(strTemp(i)) * (60 ^ (UBound(strTemp) - i)))
  Next

  End Function


  نفر بعدی نفر بعد از نفر قبل تر از نفر قبلیه منه

  آخرین ویرایش به وسیله vbhamed : سه شنبه 26 فروردین 1393 در 09:34 صبح

 10. #50
  کاربر دائمی آواتار Samsam2010
  تاریخ عضویت
  آبان 1388
  محل زندگی
  همدان
  پست
  238

  نقل قول: نفر بعدي كيه ؟

  جناب آقای شعبده باز لینکت خرابه

  نكته ويژوالي :

  هیچ میدونستید برای جمع زدن دوتا مقدار در کنترل های تکست باکس (مثلا text1) و text2 باید قبلشون از val استفاده کنیم !


  نفر بعدی میگه نفر قبلی چقدر سرخوش بعد از2 ماه اومده بازی با اون نکته بی مزه اش ! منم بهش می گم همین نکته بی مزه روز اولی که وی بی یاد گرفتی برات از الگوریتم های هوش مصنوعی هم سخت تر بود
  حالا نفر بعدی تو دلش یواشکی میگه !!@#@$#%#^^$)&#$!@##

  آخرین ویرایش به وسیله vbhamed : سه شنبه 26 فروردین 1393 در 09:35 صبح

 11. #51
  کاربر دائمی آواتار Dr.Bronx
  تاریخ عضویت
  مهر 1386
  محل زندگی
  Hosna Soft
  پست
  1,108

  نقل قول: نفر بعدي كيه ؟

  نه نکته خوبی بود

  منم بهش می گم همین نکته بی مزه روز اولی که وی بی یاد گرفتی برات از الگوریتم های هوش مصنوعی هم سخت تر بود
  فیلم زیاد نگاه می کنی نه ؟

  نكته ويژوالي :

  می دونستین برای خالی کردن یک Picturebox نیازی نیست که بهش یک عکس خالی معرفی کنید ؟
  یعنی مثلا اینجوری کنید : Picture1.Picture = loadpicture("")

  فقط کافیه اینجوری بنویسید : picture1.picture = nothing

  نفر بعدی داره فکر میکنه که آیا جواب بدم یا جواب ندم .
  آخرین ویرایش به وسیله vbhamed : سه شنبه 26 فروردین 1393 در 09:36 صبح

 12. #52
  کاربر دائمی آواتار MBG73
  تاریخ عضویت
  فروردین 1388
  محل زندگی
  Canada-Frederecton
  سن
  25
  پست
  138

  نقل قول: نفر بعدي كيه ؟

  نه من داشتم فکر میکردم برای نفر بعدی چی بنویسم .

  نكته ويژوالي :

  هیچ میدونستید از تابع StrComp میتونید جهت مقایسه دو رشته استفاده کنید ؟ شکل کلی این تابع به این صورت است
  StrComp(string1,string2,compare)

  اگر مقدار compare 1 باشد تابع بین حروف حروف کوچک و بزرگ تفاوت قائل نمیشود و اگه 0 باشد برعکس.

  نفر بعدی حتما بعد از ساعت 12 پست میده.
  آخرین ویرایش به وسیله vbhamed : سه شنبه 26 فروردین 1393 در 09:36 صبح

 13. #53
  کاربر تازه وارد آواتار Faravahar
  تاریخ عضویت
  بهمن 1387
  محل زندگی
  جای ثابتی ندارم!
  سن
  29
  پست
  32

  نقل قول: نفر بعدي كيه ؟

  من اینجام
  یه کم بعد از شش صبحه!

  نكته ويژوالي :

  بهترین راه تشخیص اتصال به اینترنت روش پینگ هستش. چون هم با ADSL کار میکنه هم ...
  اینم برنامش...

  نفر بعدی قبله اینکه پست بزاره یه لیوان چایی خورده !
  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه
  آخرین ویرایش به وسیله vbhamed : سه شنبه 26 فروردین 1393 در 09:42 صبح دلیل: خطای املایی!

 14. #54
  کاربر دائمی آواتار REZADG
  تاریخ عضویت
  فروردین 1387
  محل زندگی
  هر جایی که انسان میتونه باشه
  پست
  472
  تازه داره جالب میشه منم میخوام شروع کنم

  نكته ويژوالي :

  آیا میدونستید بهترین پک ساز و ستاپ ساز همون Package & Deployment Wizard وی بی هست که همه ی کامپونیت ها رو به سادگی تشخیص میده

  نفر بعدی چیز با حال بگو نه مثل من مبتدی
  آخرین ویرایش به وسیله vbhamed : سه شنبه 26 فروردین 1393 در 09:45 صبح دلیل: ادغام

 15. #55
  کاربر دائمی آواتار Dr.Bronx
  تاریخ عضویت
  مهر 1386
  محل زندگی
  Hosna Soft
  پست
  1,108
  شما هم مثل همه بنویس دیگه . ممنون

  نكته ويژوالي :

  دستور Print می تواند انواع پیام ها ، عبارات رشته ای ، مقداد متغیر ها ، و خواص فرم ها و کنترل ها را روی فرم نمایش دهد.

  نفر بعدی به این سوال جواب بده
  The .......... Error Happen When The Programs Run.
  a.Logical
  b.Runtime
  c.Logical And Runtime

  آخرین ویرایش به وسیله vbhamed : سه شنبه 26 فروردین 1393 در 09:47 صبح

 16. #56
  کاربر تازه وارد آواتار Faravahar
  تاریخ عضویت
  بهمن 1387
  محل زندگی
  جای ثابتی ندارم!
  سن
  29
  پست
  32

  نقل قول: نفر بعدي كيه ؟

  نكته ويژوالي :

  اون اوایل دنبال این می گشتم:

  Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hWnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
  Private Sub Form_Load()
  Label1.Caption = "www.google.com"
  End Sub
  Private Sub Label1_Click()
  Link Label1.Caption
  End Sub
  Public Function Link(ByVal URL As String) As Long
  Link = ShellExecute(0&, vbNullString, URL, vbNullString, vbNullString, vbNormalFocus)
  End Function


  نفر بعدی در مورد کد بالا توضیح میدهد . بفرما!
  آخرین ویرایش به وسیله vbhamed : سه شنبه 26 فروردین 1393 در 09:48 صبح

 17. #57
  کاربر دائمی آواتار parselearn
  تاریخ عضویت
  مهر 1386
  محل زندگی
  مشهد || parsa.ws
  پست
  1,147

  نقل قول: نفر بعدي كيه ؟

  فكر كنم با اين تابع بشه فايلم باز كرد (مطمئن نيستم)

  Private Declare Function GetDesktopWindow Lib "user32" () As Long
  Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hWnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long

  Function File_Start(FileName As String, Action As String) As Long
  Dim Scr_hDC As Long
  Scr_hDC = GetDesktopWindow()
  File_Start = ShellExecute(Scr_hDC, Action, FileName, "", Left(FileName, 3), 1)
  End Function

  File_Start "http://www.barnameha.ir/", "Open"

 18. #58
  کاربر دائمی آواتار skh1300
  تاریخ عضویت
  بهمن 1387
  محل زندگی
  یه جای خوش آب هوا
  پست
  207

  نقل قول: نفر بعدي كيه ؟

  سلام
  ایده بسیار عالی بود

  نكته ويژوالي :

  پخش کننده avi
  Private Declare Function mciSendString Lib "winmm.dll" Alias "mciSendStringA" (ByVal lpstrCommand As String, ByVal lpstrReturnString As Any, ByVal uReturnLength As Long, ByVal hwndCallback As Long) As Long
  Sub Play_AVI(FileName As String)
  Dim lngReturnVal As Long
  lngReturnVal = mciSendString("play " & FileName & " fullscreen ", 0&, 0, 0&)
  End Sub


  این هم درون کنترل قرار دهید
  Call Play_AVI("C:\windows\clock.avi")


  آدم بعدی یه انسان با شخصیت هستش

  آخرین ویرایش به وسیله vbhamed : سه شنبه 26 فروردین 1393 در 09:50 صبح

 19. #59
  کاربر دائمی
  تاریخ عضویت
  فروردین 1387
  محل زندگی
  شهر ایلام
  سن
  36
  پست
  261

  نقل قول: نفر بعدي كيه ؟

  البته همه سايت با شخصيت هستن

  نكته ويژوالي :


  يه نكته توي ذخيره عكس توي پايگاه داده به خصوص access
  من يه text و يك image توي فرم گذاشتم وقتي كه با commondialog يه عكس رو باز مي كنم مسير عكس و نام عكس توي text مي افته و بعد توي همون كمه ايي كه عكس رو لود مي كنم اين دستور رو براي ست كردن عكس مي نويسم image1.picture= loadpicture(text1.text) با اين كار حجم بانك بالا نمي ره و براي فراخواني عكس شما فقط مسير رو كه يك فيلد text هست رو فراخواني ميكنيد !!

  اين نكته براي افرادي بود كه با عكس مشكل دارن

  نفر بعدي يه راه حل بهتر پيشنهاد مي ده
  آخرین ویرایش به وسیله vbhamed : سه شنبه 26 فروردین 1393 در 09:50 صبح

 20. #60
  کاربر دائمی آواتار Dr.Bronx
  تاریخ عضویت
  مهر 1386
  محل زندگی
  Hosna Soft
  پست
  1,108

  نقل قول: نفر بعدي كيه ؟

  راه حل که زیاده ولی ....

  نكته ويژوالي :

  بهتر اینه که مستقیم این مسیر رو از داخل بانک بخونیم
  نه اینکه یک بار داخل تکست باکس بیاریم و از اونجا بخونیم
  البته باید ابتدا با تابع PathFileExistA چک کنیم که آیا فایل مورد نظر موجود هست یا نه .

   if not PathFileExistA(Rs("Field_Img")) = "" Then
  picture1.picture = loadpicture(Rs("Field_Img") )
  else
  msgbox " Tasvir Mojod Nist"
  end if


  The Next man is a Real man
  آخرین ویرایش به وسیله vbhamed : سه شنبه 26 فروردین 1393 در 09:51 صبح

 21. #61

  نقل قول: نفر بعدي كيه ؟

  سلام

  تشکر، فکر می کنم Dr.Bronx عزیز از اون حرفه ای های وی بی هستن (البته مغرور نشین ها !)

  نكته ويژوالي :

  اگر بخواهیم با یک دستور SQL، اطلاعاتی رو در یک بانک اطلاعاتی دیگه غیر از بانک اصلی برناممون ثبت کنیم به شکل زیر میشه

  Dim db As Database
  Set db = DAO.OpenDatabase("d:\program\mydb.mdb")
  db.Execute "Insert into Table1 in 'c:\test.mdb' Select * From Table2"

  دستور بالا کلیه اطلاعات Table2 از بانک جاری رو به جدول Table1 از بانک c:\test.mdb اضافه می‌کنه، البته باید ساختار جداول مثل هم باشه

  db.Execute "Delete * From Table1 in 'c:\test.mdb' Where Id >= 100"

  دستور بالا کلیه رکوردهای با آی دی بزرگتر از 100 رو از بانک c:\test.mdb حذف می کنه

  این روش برای سایر دستورات هم کاربرد داره

  نفر بعدی راجع به این روش سؤال داره !
  آخرین ویرایش به وسیله vbhamed : چهارشنبه 27 فروردین 1393 در 13:36 عصر
  اگر من و شما هر كدوم يك چيز ياد داشته باشيم و به هم ياد بديم، حالا هر كدوم دو تا چيز ياد داريم ! http://www.ArminaCo.com

 22. #62
  کاربر دائمی آواتار Rezapcclick
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1388
  محل زندگی
  دنیای من و تو
  پست
  114

  نقل قول: نفر بعدي كيه ؟

  سلام
  چه خبره اینجا ؟؟؟

  نه عزیز من، الان وقت فکر کردن نیست که فکر کنی کی وی بی حرفه ای کی حرفه ای نیست
  الان وقته اینه که یه فرم لیزری واسه خودت داشته باشی مگه بده ؟

  نکته ویژوالي :

  یه فرم باز کن بینم ...........
  بعد یه پیکچر باکس که عکس نوشته باشه

  حالا واستون فایل ضمیمه شو می زارم تا حالی به حولی بشه

  نفر بعدی فکر کنم یه آدم شوخ و باحال و اهل شادی باشه
  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه
  آخرین ویرایش به وسیله vbhamed : چهارشنبه 27 فروردین 1393 در 13:37 عصر

 23. #63
  کاربر دائمی آواتار polisoftco
  تاریخ عضویت
  مهر 1385
  محل زندگی
  Temporary Internet Files
  پست
  209

  نقل قول: نفر بعدي كيه ؟

  واسه شوخی :
  دعای شبهای یک کودک : خدایا میدونی با این که آب کم خوردم ولی باز جیش کردم، پس کمکم کن صبح کتک نخورم ..الهی آمین.

  نکته ویژوالي :

  چگونه میتوان تعداد خطوط تایپ شده توی یک TextBox رو بدست آورد ..؟
  یک پروژه جدید وا کنین، یک تکست بنام Text! و یک کاماند بنام cmd_NoLine بندازین تو فرم :

  Private Declare Function SendMessageLong Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd as Long, ByVal wMsg as Long, ByVal wParam as Long, ByVal lParam as Long) as Long

  Private Sub cmd_NoLine_Click()
  Dim lngLineCount as Long
  on Error Resume Next
  lngLineCount = SendMessageLong(Text1.hwnd, &HBA , 0&, 0&)
  MsgBox Format$ (lngLineCount, "##,###")
  End Sub


  نفر بعدی حتما میگه عجب جک مسخره ای ی ی ...!!!
  سوال من : فرستادن اطلاعات یک رکوردست به شیت اکسل ...؟

  آخرین ویرایش به وسیله vbhamed : چهارشنبه 27 فروردین 1393 در 13:37 عصر

 24. #64
  کاربر دائمی آواتار unit001
  تاریخ عضویت
  آذر 1387
  محل زندگی
  قم
  پست
  101

  نقل قول: نفر بعدی کیه ؟

  ببخشید نفر قبلی, ولی من اومدم و تاپیک رو از اول شروع به خوندن کردم به خاطر همین هم یه کم دیر نفر بعدی شدم.

  نکته ویژوالي :

  نکته که نه ولی یه سورس می زارم شاید به درد خورد.

  با این سورس تمام اطلاعاتی که بین شبکه و اینترنت رد و بدل می شه رو می شه حساب کرد.

  یعنی تمام دانلود هایی که داشتید

  فک کنم نفر بعدی خودم باشم با این جواب دادن های کند شما. جالبه .
  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه
  آخرین ویرایش به وسیله vbhamed : سه شنبه 26 فروردین 1393 در 10:01 صبح

 25. #65
  کاربر دائمی آواتار Rezapcclick
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1388
  محل زندگی
  دنیای من و تو
  پست
  114

  نقل قول: نفر بعدی کیه ؟

  سلام نفر قبلی ....

  نکته ویژوالي :

  اینم یه چند تا برنامه ی جالب و بدون شرح....، مطمئنم حال می کنید ...

  نفر بعدی من هیچی نمی گم تا بیایی میدون مطلب نایاب بزاری ببینیم.
  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه
  آخرین ویرایش به وسیله vbhamed : سه شنبه 26 فروردین 1393 در 10:02 صبح

 26. #66
  کاربر دائمی آواتار earse+erse
  تاریخ عضویت
  اسفند 1387
  محل زندگی
  ساري
  پست
  315

  Cool

  مثل این که نفر بعدی منم

  نکته ویژوالي :

  Dim a As New GUtilLib.FdatClass
  Dim s As String
  Dim m As String
  Dim gh As String
  Dim ss As String

  Private Sub Command1_Click()
  Calendar = 0
  s = (Text4.Text)
  Text1.Text = Format(s, "dddd --- d / mm /yyyy")


  m = a.s2m(Text4.Text)
  Text2.Text = Format(m, "dddd --- d / mm /yyyy")
  Calendar = 1
  gh = a.s2m(Text4.Text)
  Text3.Text = Format(gh, "dddd --- d / mm /yyyy")
  Calendar = 0

  End Sub

  Private Sub Form_Load()
  Me.Caption = "ÊÞæíã ÇãÑæÒ"
  Text4.Text = a.m2s(Date)
  Calendar = 0
  s = a.m2s(Date)
  m = (Date)
  Text1.Text = Format(s, "dddd --- d / mm /yyyy")


  Text2.Text = Format(m, "dddd --- d / mm /yyyy")
  Calendar = 1
  gh = Date
  Text3.Text = Format(gh, "dddd --- d / mm /yyyy")
  Calendar = 0

  End Sub

  Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
  End
  End Sub


  نفر بعدی آقا حامد نیست.
  آخرین ویرایش به وسیله vbhamed : چهارشنبه 27 فروردین 1393 در 13:39 عصر

 27. #67
  کاربر دائمی آواتار aryasoft2872
  تاریخ عضویت
  بهمن 1386
  محل زندگی
  بیرجند
  پست
  399
  نكته ويژوالي :

  روش تعیین اجرای یک برنامه برای اجرای یک پسوند خاص
   Private Const REG_SZ As Long = 1
  Private Const HKEY_CLASSES_ROOT = &H80000000
  Private Const ERROR_SUCCESS = 0
  Private Const KEY_ALL_ACCESS = &H3F
  Private Const REG_OPTION_NON_VOLATILE = 0
  Private PromptOnErr As Boolean
  Private Declare Function RegCloseKey Lib "advapi32.dll" (ByVal hKey As Long) As Long
  Private Declare Function RegCreateKeyEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegCreateKeyExA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String, ByVal Reserved As Long, ByVal lpClass As String, ByVal dwOptions As Long, ByVal samDesired As Long, ByVal lpSecurityAttributes As Long, phkResult As Long, lpdwDisposition As Long) As Long
  Private Declare Function RegOpenKeyEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegOpenKeyExA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String, ByVal ulOptions As Long, ByVal samDesired As Long, phkResult As Long) As Long
  Private Declare Function RegSetValueExString Lib "advapi32.dll" Alias "RegSetValueExA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpValueName As String, ByVal Reserved As Long, ByVal dwType As Long, ByVal lpValue As String, ByVal cbData As Long) As Long

  Public Function CreateFileAss(Extension As String, FileType As String, _
  FileTypeName As String, Action As String, AppPath As String, Optional Switch As String = "", _
  Optional SetIcon As Boolean = False, Optional DefaultIcon As String, Optional PromptOnError As Boolean = False) As Boolean

  On Error GoTo ErrorHandler:

  PromptOnErr = PromptOnError

  If Dir(AppPath, vbNormal) = "" Then
  If PromptOnError Then MsgBox "The application path '" & AppPath & "' cannot be found.", vbCritical + vbOKOnly, "DLL/OCX Register"
  CreateFileAss = False
  Exit Function
  End If

  Dim ERROR_CHARS As String: ERROR_CHARS = "\/:*?<>|" & Chr(34)
  Dim i As Integer

  If Asc(Extension) <> 46 Then Extension = "." & Extension

  For i = 1 To Len(Extension)
  If InStr(1, ERROR_CHARS, Mid(Extension, i, 1), vbTextCompare) Then
  If PromptOnError Then MsgBox "The file extension '" & Extension & "' contains an illegal char (\/:*?<>|" & Chr(34) & ").", vbCritical + vbOKOnly, "DLL/OCX Register"
  CreateFileAss = False
  Exit Function
  End If
  Next

  If Switch <> "" Then Switch = " " & Trim(Switch)


  Action = FileType & "\shell\" & Action & "\command"

  Call CreateSubKey(HKEY_CLASSES_ROOT, Extension)
  Call CreateSubKey(HKEY_CLASSES_ROOT, Action)

  If SetIcon Then
  Call CreateSubKey(HKEY_CLASSES_ROOT, (FileType & "\DefaultIcon"))
  If DefaultIcon = "" Then
  Call SetKeyDefault(HKEY_CLASSES_ROOT, FileType & "\DefaultIcon", Trim(AppPath & ",0"))
  Else
  Call SetKeyDefault(HKEY_CLASSES_ROOT, FileType & "\DefaultIcon", Trim(DefaultIcon))
  End If
  End If


  Call SetKeyDefault(HKEY_CLASSES_ROOT, Extension, FileType)
  Call SetKeyDefault(HKEY_CLASSES_ROOT, FileType, FileTypeName)
  Call SetKeyDefault(HKEY_CLASSES_ROOT, Action, AppPath & Switch & " %1")

  CreateFileAss = True
  Exit Function

  ErrorHandler:

  If PromptOnError Then MsgBox "An error occured while attempting to create the file extension '" & Extension & "'.", vbCritical + vbOKOnly, "DLL/OCX Register"
  CreateFileAss = False

  End Function

  Private Function CreateSubKey(RootKey As Long, NewKey As String) As Boolean
  Dim hKey As Long, regReply As Long
  regReply = RegCreateKeyEx(RootKey, NewKey, 0&, "", REG_OPTION_NON_VOLATILE, KEY_ALL_ACCESS, 0&, hKey, 0&)

  If regReply <> ERROR_SUCCESS Then
  If PromptOnErr Then MsgBox "An error occured while attempting to to create a registery key.", vbCritical + vbOKOnly, "DLL/OCX Register"
  CreateSubKey = False
  Else
  CreateSubKey = True
  End If

  Call RegCloseKey(hKey)
  End Function

  Private Function SetKeyDefault(RootKey As Long, Address As String, Value As String) As Boolean
  Dim regReply As Long, hKey As Long
  regReply = RegOpenKeyEx(RootKey, Address, 0, KEY_ALL_ACCESS, hKey)

  If regReply <> ERROR_SUCCESS Then
  If PromptOnErr Then MsgBox "An error occured while attempting to access the registery.", vbCritical + vbOKOnly, "DLL/OCX Register"
  SetKeyDefault = False
  Exit Function
  End If
  Value = Value & Chr(0)
  regReply = RegSetValueExString(hKey, "", 0&, REG_SZ, Value, Len(Value))
  If regReply <> ERROR_SUCCESS Then
  If PromptOnErr Then MsgBox "An error occured while attempting to set key default value.", vbCritical + vbOKOnly, "DLL/OCX Register"
  SetKeyDefault = False
  Else
  SetKeyDefault = True
  End If

  Call RegCloseKey(hKey)
  End Function


  نفر بعدی حتما میگه از این موضوع مزخرف تر پیدا نکرد بگه؟؟؟!!!
  آخرین ویرایش به وسیله vbhamed : چهارشنبه 27 فروردین 1393 در 13:42 عصر

 28. #68
  کاربر دائمی
  تاریخ عضویت
  مرداد 1387
  محل زندگی
  35°41′46″N 51°25′23″E
  سن
  23
  پست
  1,545

  Smile نقل قول: نفر بعدی کیه ؟

  نكته ويژوالي :

  سلام دوستان!
  این هم یه سورس برای کار با Webcam و Capture کردن تصویر از Webcam هست.البته خودم ازش سر در نیاوردم () !

  نفر بعدی احتمالا یه چیزی در مورد این سورس می گه !
  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه
  آخرین ویرایش به وسیله vbhamed : چهارشنبه 27 فروردین 1393 در 13:43 عصر

 29. #69
  VIP آواتار xxxxx_xxxxx
  تاریخ عضویت
  شهریور 1386
  محل زندگی
  X place
  سن
  29
  پست
  4,767

  نقل قول: نفر بعدي كيه ؟

  سلام،
  دوستان عزیز لطفاً به چند نکته در مورد این تاپیک توجه کنید:

  • از ارسال برنامه (پروژه) خودداری کنید.
  • در این تاپیک فقط نکاتی در مورد برنامه نویسی در VB6 مطرح میشه.
  • این تاپیک در تالار VB6 قرار داره، پس از ارائه کردن کدهای VB.NET و یا C#‎‎‎ خودداری کنید.
  • از ارسال های فاقد محتوا، که نکته ای در اون وجود نداره خودداری کنید.
  • نکات خودتون رو همراه با توضیحات ارائه کنید. (در حد چند جمله در مورد کد توضیح بدید)
  • به جهت حفظ نظم تاپیک، لطفاً پست های خودتون رو به این شکل ارسال کنید.

  طبیعی‌ست که از این پس، پست هایی که موارد بالا در اونها رعایت نشده باشه بدون اطلاع قبلی حذف خواهند شد.
  با تشکر از همکاری دوستان.
  الگوریتم هایی که تاریخچه خود را فراموش می کنند، محکوم به تکرار آن هستند.

 30. #70
  کاربر دائمی آواتار ماهان مقدم
  تاریخ عضویت
  خرداد 1387
  محل زندگی
  خونه
  پست
  134

  نقل قول: نفر بعدي كيه ؟

  چشم !.

  نکته ویژوال:
  آیا می دونستید می تونید با نوشتن یک دستور فاکتوریل تو در تو, Stack ویندوز رو پر کرده و باعث سوختن cpu تک هسته ای و دو هسته ای بشوید !. ( vb چه زوری داره ها... )

  ای کاش vb6 شیء گرا بود ! نظر تو چیه ؟
  آخرین ویرایش به وسیله vbhamed : چهارشنبه 27 فروردین 1393 در 13:44 عصر

 31. #71
  کاربر دائمی آواتار mahdi1373
  تاریخ عضویت
  فروردین 1388
  محل زندگی
  Shahid Beheshti Developer Center
  پست
  278

  نقل قول: نفر بعدي كيه ؟

  درسته، ولی vb6 یه حال دیگه ای داره...


  نكته ويژوالي :

  با این کد میتونید هر process ای رو که بخواهید توی ویندوز kill کنید:
  shell("tskill processname") ← x
  فقط بجای processname، نام پروسه تان را وارد کنید.(x← را هم وارد نکنید، اون رو گذاشتم که کد به هم نخوره!)
  مثلاً:
  shell("tskill taskmgr") ←x

  نفر بعدی یه بازی سازه!
  آخرین ویرایش به وسیله vbhamed : چهارشنبه 27 فروردین 1393 در 13:45 عصر

 32. #72

  نقل قول: نفر بعدي كيه ؟

  از كجا فهميدي؟

  نكته ويژوالي :

  آيا ميدانيد كه براي ساخت يك نقطه ي حساس ( جهت اجراي رويداد ) ميتوانيد يك label بگذاريد و caption آن را پاك كنيد و در رويداد click آن رويداد مورد نظر خود را بنويسيد؟

  نفر بعدي حتما تو اين تاپيكه!
  آخرین ویرایش به وسیله vbhamed : چهارشنبه 27 فروردین 1393 در 13:46 عصر

 33. #73
  کاربر دائمی آواتار ماهان مقدم
  تاریخ عضویت
  خرداد 1387
  محل زندگی
  خونه
  پست
  134
  منظورت تو این فروم بود ؟

  نکته ویژوالي:
  وصل شدن به اینترنت توسط دستور:
   shell "rasdial connectionName Username Password"


  می تونی مشکل من رو تو این تاپیک حل کنی ؟ --> http://barnamenevis.org/showthread.php?t=205356
  آخرین ویرایش به وسیله vbhamed : چهارشنبه 27 فروردین 1393 در 13:47 عصر

 34. #74

  نقل قول: نفر بعدي كيه ؟

  سلام
  بابا اینجا که همه میبازن !!! آخه الان ساعت 11:20 شبه!!!

  نكته ويژوالي :

  شبیه سازی کنترل پنل

  دوستان برای اینکه بخواهیم یکی از دستورات کنترل پنل را شبیه سازی کنیم باید ازshell استفاده کنیم

  مثلا ما میخوایم با فشار دادن یکی از command button ها قسمت تنظیمات ماوس ویندوز باز بشه
  ابتدا caption یکی از command button ها رو تغییر بدین به mouse
  و روش دابل کلیک کنید تا به قسمت کد نویسی وارد بشین.بعد کافیه از دستور shell استفاده کنید.
  به اینصورت :
  shell "control.exe mouse"


  نفر بعدی مطمئنا میبازه !!

  آخرین ویرایش به وسیله vbhamed : چهارشنبه 27 فروردین 1393 در 13:48 عصر دلیل: استفاده از تگ کد

 35. #75
  VIP آواتار xxxxx_xxxxx
  تاریخ عضویت
  شهریور 1386
  محل زندگی
  X place
  سن
  29
  پست
  4,767

  نقل قول: نفر بعدي كيه ؟

  تاپیک قدیمی و دوست داشتنی، اولین پست سال 89 با یک نکته برای بهینه سازی

  نكته ويژوالي :

  احتمالاً شما یکی از این دو روش تعریف شئ جدید رو توی برنامه هاتون زیاد استفاده می کنید. این دو نوع تعریف ظاهراً یکسان هستند:
  تعریف اول:
  Dim rs As ADODB.Recordset
  Set rs = New ADODB.Recordset


  تعریف دوم:
  Dim rs As New ADODB.Recordset


  اما یک تفاوت مهم در این دو روش تعریف وجود داره و اون هم این هست که در روش اول شما یک بار به کتابخانه موردنظر رجوع می کنید( در اینجا ADODB) و سپس یک Instance جدید از یک کلاس رو تعریف می کنید.(در اینجا Recordset)
  اما در روش دوم، هم به همین صورت است با این تفاوت که هر زمان و هرجایی که در برنامه تان از کلاس تعریف شده استفاده کنید، به کتابخانه موردنظر توسط برنامه رجوع میشه و از وجود اون کتابخانه اطمینان حاصل میشه. در نتیجه روش اول به مراتب سریعتر از روش دوم می باشد، چرا که در روش اول تنها یک بار به کتابخانه موردنظر رجوع میشه.

  نفر بعدی مطمئناً نفر بعدی خواهد بود (;
  آخرین ویرایش به وسیله vbhamed : چهارشنبه 27 فروردین 1393 در 13:49 عصر
  الگوریتم هایی که تاریخچه خود را فراموش می کنند، محکوم به تکرار آن هستند.

 36. #76

  نقل قول: نفر بعدي كيه ؟

  نفر بعدی منم
  قلم و کاغذ رو آماده کنین

  نكته ويژوالي :

  با این کد می تونین فرم تون رو always on top کنین

   Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long

  Private Sub Form_Load()

  SetWindowPos Me.hwnd, -1, 0, 0, 0, 0, 3
  End Sub


  نفربعدی یه فرد باهوش مخترع و زرنگ نیست. یه آدمه که علاوه بر چیزهای قبلی یه آدم دلسوز و باحاله
  آخرین ویرایش به وسیله vbhamed : چهارشنبه 27 فروردین 1393 در 13:50 عصر

 37. #77

  نقل قول: نفر بعدي كيه ؟

  مثل اینکه خودمم
  حیفم اومد که این کد رو هم قرار ندم

  نكته ويژوالي :

  با این کد برنامه تون فقط 3 بار اجرا می شه
  Private Sub Form_Load()
  Dim S As String

  S = GetSetting("RunOnce", "OnlyTest", "Times")

  If S = "3" Then
  MsgBox "اجرا نمی تواند از 3 بیشتر باشد ;)"

  End
  End If

  S = Val(S) + 1
  SaveSetting "RunOnce", "OnlyTest", "Times", S
  Caption = "تعداد اجرا" & S
  End Sub


  نفر بعد یه فردیه که فردا صبح جواب می ده. یه پسر مودب و زرنگ
  آخرین ویرایش به وسیله vbhamed : چهارشنبه 27 فروردین 1393 در 13:51 عصر

 38. #78
  کاربر دائمی آواتار kuh_nur
  تاریخ عضویت
  بهمن 1386
  محل زندگی
  C:\Windows\Temp
  پست
  326

  Cool نقل قول: نفر بعدي كيه ؟

  سلام
  دوست عزیز trade_mark اشتباه فرمودین، من همین امروز جواب دادم

  نکته ویژوالی:

  فارسی کردن msgbox

  Private m_hHook As Long

  Private Const IDOK = 1
  Private Const IDCANCEL = 2
  Private Const IDABORT = 3
  Private Const IDRETRY = 4
  Private Const IDIGNORE = 5
  Private Const IDYES = 6
  Private Const IDNO = 7
  Private Const WH_CBT = 5
  Private Const GWL_HINSTANCE = (-6)
  Private Const HCBT_ACTIVATE = 5

  Private Declare Function GetCurrentThreadId Lib "kernel32" () As Long
  Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" Alias "GetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
  Private Declare Function SetDlgItemText Lib "user32" Alias "SetDlgItemTextA" (ByVal hDlg As Long, ByVal nIDDlgItem As Long, ByVal lpString As String) As Long
  Private Declare Function SetWindowsHookEx Lib "user32" Alias "SetWindowsHookExA" (ByVal idHook As Long, ByVal lpfn As Long, ByVal hmod As Long, ByVal dwThreadId As Long) As Long
  Private Declare Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As Long) As Long

  Public Sub MessageBoxH(hwndThreadOwner As Long)

  Dim hInstance As Long
  Dim hThreadId As Long

  hInstance = GetWindowLong(hwndThreadOwner, GWL_HINSTANCE)
  hThreadId = GetCurrentThreadId()
  m_hHook = SetWindowsHookEx(WH_CBT, AddressOf MsgBoxHookProc, hInstance, hThreadId)

  End Sub

  Private Function MsgBoxHookProc(ByVal uMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long

  If uMsg = HCBT_ACTIVATE Then

  SetDlgItemText wParam, IDOK, "تأييد"
  SetDlgItemText wParam, IDCANCEL, "لغو"
  SetDlgItemText wParam, IDABORT, "قطع عمل"
  SetDlgItemText wParam, IDRETRY, "سعي مجدد"
  SetDlgItemText wParam, IDIGNORE, "صرف نظر"
  SetDlgItemText wParam, IDYES, "بله"
  SetDlgItemText wParam, IDNO, "خير"
  UnhookWindowsHookEx m_hHook

  End If

  MsgBoxHookProc = False

  End Function

  Public Function MsgBox2(Form1 As Form, prompt As String, style As VbMsgBoxStyle, title As String) As Long

  MessageBoxH Form1.hwnd
  MsgBox2 = MsgBox(prompt, style, title)

  End Function

  Public Function MsgBox3(Form1 As Form, prompt As String, style As VbMsgBoxStyle, title As String) As Long

  MessageBoxH Form1.hwnd
  MsgBox3 = MsgBox(prompt, style + vbMsgBoxRtlReading + vbMsgBoxRight, title)

  End Function


  نفر بعدی حتما یه جواب به این فروم میده
  آخرین ویرایش به وسیله vbhamed : چهارشنبه 27 فروردین 1393 در 15:45 عصر

 39. #79
  کاربر تازه وارد آواتار ehsan78mp
  تاریخ عضویت
  مرداد 1389
  محل زندگی
  اصفهان
  سن
  19
  پست
  58

  نقل قول: نفر بعدي كيه ؟

  بله درست فرمودید میده.

  نكته ويژوالي :

  از برنامه Source Safe
  که همراه خود ویژوال بیسیک نصب می شه ، برای محافظت از سورس ها استفاده می شه. به این طریق که شما در SourceSafe Admin نام کاربری و رمز عبور ایجاد می کنین. بعد اگه پروژه ای گفت که می خواین به سورس سیف بره یا نه را Yes و از اونجا یوزر و پسورد خودتون را وارد کنین. حالا پروژه بدون یوزر و پسورد درست باز نمیشه.

  نفر بعدی به احتمال 99.9% فردیه که بیش از 1 سال با ویژوال بیسیک آشنا هست.
  آخرین ویرایش به وسیله vbhamed : چهارشنبه 27 فروردین 1393 در 15:27 عصر

 40. #80
  کاربر تازه وارد آواتار juggle
  تاریخ عضویت
  تیر 1389
  محل زندگی
  یه خورده بالا تر
  پست
  55

  Talking نقل قول: نفر بعدي كيه ؟

  آفرین درست گفتین
  من حدود یک سال که با vb6 آشنا شدم

  نکته ویژوالی :

  دستور Shell

  توسط اين دستور مي تونيد فايلي را در وي بي اجرا كنيد .آدرسي كه جلوي اين دستور نوشته مي شه اجرا ميشه .شكل اين دستور به اين صورت است

   Shell ProgramPath,RunModel


  در آرگومان اول مسير فايل نوشته مي شود ودر آرگومان دوم مدلي كه برنامه بايد اجرا شود.در اين ارگومان از آرگومان هاي زير استفاده مي گردد

  vbHide=0
  vbMaximizedFocus=1
  vbMinimizedFocus=2
  vbMinimizedNoFocus=3
  vbNormalFocus=4
  vbNormalNoFocus=5

  در مدل صفر برنامه به صورت پنهان ظاهر مي شود.براي مواقعي كه مي خواهيم عمل اجرا را از ديد كاربر پنهان كنيم .در مدل 2 برنامه اجرا مي شود به صورت كمينه(روي منوي استارت-مينيمايز شده)وفاكس هم روي ان مي رود يعني اين كه بعد از اجرا هي زرد و آبي مي شود تا كار بر روي آن كليك كند.مدل 3برنامه به

  صورت ينيمايز -كمينه اجرا مي شود زرد وآبي نمي شود (معمولي-فاكس رويش نمي رود).مدل 1برنامه به صورت تمام صفحه اجرا شده فاكس هم روي آن مي رود(زرد و ابي مي شود).در مدل 4برنامه با اندازه پيش فرض اجرا مي شودوفاكس را هم مي گيرد.درمدل 5برنامه با اندازه معمولي اجرا شده و فاكس نمي گيرد

  كار برد مهم ديگر شل اجرا فايل هاي معمولي با يك برنامه اجرايي است مثل اجراي يك متن در نت پد.براي اين كار نام فايل را بايك فاصله از نام فايل مي نويسيم

   Shell "Notepad.exe"+" C:\Text1.txt"


  توجه داشته باشيد كه براي اجراي فايل بايد نام و مسير فيل را با يك كاراكتر فاصله بنويسيد

  اگر فاصله ندهيد خطا مي‌دهد. اگر فايلي در مسير برنامه تان كپي كرده ايد اين كد را بنويسيد

   shell "notpad.exe "+(app.path+"\"+"your File Name")


  app كلاسي است كه به برنامه اشاره مي كند ومي توان اطلاعات برنامه مانند مسير-نام فايل اجرائي-كمپاني وغيره

  براي نوتپد ويندوز چون در درايو ويندوز قرار دارد احتياج به تايپ مسير كامل نيست همچنين اگر شما فايلي را از پوشه

  اجرا كنيد به مسير كامل نياز نيست برنامه اي مانند كامند پرامپت بازي ها واسكرين سيور ها در اين پوشه system32

  است.
  Shell "cmd.exe"


  اجراي يك فولدر با Shell

  براي اين كار فايل اجرائي Explorer.exe واقع در درايو ويندوز را به همراه نام فايل اجرا مي كنيم

   shell "explorer.exe "+" c:\windows"


  با اجراي اين برنامه پوشه ويندوز اجرا مي شود روش بالا در سي دي هاي اتوران استفاده زيادي دارد

   Shell "rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl "كادر حذف برنامه ها
  Shell "rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl"كادر تغيير پس زمينه
  Shell "rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl"كادر اينتر نت
  Shell "rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL modem.cpl"كادر مودم
  Shell "rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl"كادر صدا
  Shell "rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL netcpl.cpl"كادر شبكه
  Shell "rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL powercfg.cpl"كادر پاور-برق
  Shell "rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl"كادر سيستم
  Shell "rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL telephon.cpl"كادر تلفن
  Shell "rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL timedate.cpl"كادر ساعت


  كتابخانه وسيع Shell

   Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, ByVal_ lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal_ nShowCmd As Long) As Long


  كد هاي زير را هر جا استفاده كنيد جواب مي دهد البته بعد از اينكه كد بالا را در اولين خط فرم نوشتيد

   Shell "arp"
  Shell "drvspace"
  Shell "drwatson"
  Shell "explorer"براي my document
  Shell "freecell"
  Shell "ftp"براي تنظيم اف تي پي
  Shell "ipconfig"كادر آي پي
  Shell "mplayer"مديا پلير
  Shell "mshearts"
  Shell "nbtstat"
  Shell "netstat"
  Shell "calc"ماشين حساب
  Shell "notepad"نوت پد
  Shell "packager"
  Shell "pbrush"نقاشي
  Shell "ping"
  Shell "regedit"ريجيستري
  Shell "route"روت
  Shell "scandskw"اسكن ديسك
  Shell "scanregw"اسكن رجيستري
  Shell "setdebug" تنظيم ويندوز
  Shell "sigverif"
  Shell "cdplayer"سي دي پلير
  Shell "sndrec32"ضبط صدا
  Shell "sndvol32"تنظيم ولوم صدا
  Shell "sol"همون سول
  Shell "taskman"وضعيت سي پي يو
  Shell "telnet"تلفن
  Shell "vcmui"
  Shell "winfile"
  Shell "winipcfg"
  Shell "winmine"
  Shell "winrep"
  Shell "charmap"كاراكتر مپ
  Shell "winver"
  Shell "write"وورد پد
  Shell "wscript"
  Shell "cleanmgr"پاك كننده اشغال درايو
  Shell "control"كنترل پنل
  Shell "cvt1"
  Shell "defrag"تفرق زدايي ديسك
  Shell "drvspace" فضاي خالي ديسك


  اجراي فايل اينترنت با Shell
   shell "Explorer.exe "+" www.google.com 


  كادر ارسال ايميل
   shell "explorer.exe"+" maileto:test@google.com.com"


  نمايش يك فايل از اينترنت از حافظه
   shell "explorer.exe"+" Your HTML File.html"


  دانلود يك فايل از اينترنت
   shell "explorer.exe "+" file://www.test.com/test.zip"


  نفر بعدی به احتمال 99.999999% تا 1شب جواب میده و خیلی آدم باحال و عالمه.
  آخرین ویرایش به وسیله vbhamed : چهارشنبه 27 فروردین 1393 در 15:47 عصر

صفحه 2 از 5 اولاول 1234 ... آخرآخر

تاپیک های مشابه

 1. آموزش: ساعت توسط JavaScript با روشي جالب و متفاوت و جذاب
  نوشته شده توسط hakan648 در بخش طراحی وب (Web Design)
  پاسخ: 0
  آخرین پست: جمعه 30 اردیبهشت 1390, 17:31 عصر
 2. ساعت توسط JS با روشي جالب و متفاوت و جذاب
  نوشته شده توسط hakan648 در بخش طراحی وب (Web Design)
  پاسخ: 1
  آخرین پست: پنج شنبه 22 اردیبهشت 1390, 19:07 عصر
 3. یک برنامه جالب!
  نوشته شده توسط mr_esmaily در بخش VB.NET
  پاسخ: 20
  آخرین پست: سه شنبه 01 مهر 1382, 15:37 عصر
 4. پاسخ: 0
  آخرین پست: سه شنبه 25 شهریور 1382, 15:37 عصر
 5. دوستان یک سایت جالب
  نوشته شده توسط منصور بزرگمهر در بخش VB.NET
  پاسخ: 0
  آخرین پست: پنج شنبه 05 تیر 1382, 01:14 صبح

برچسب های این تاپیک

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •