جستجوی گوگل ، مخصوص مقالات ، اسناد و ...
http://scholar.google.com/
ترجمه خود گوگل :
گوگل اسکولار چیست؟
گوگل اسکولار یک روش ساده را برای جستجوی کلی ادبیات علمی و فرهنگی فراهم می کند. از یک طرف ، شما می توانید جستجو کنید در بسیاری از رشته هاو منابع : مقالات کارشناسی ، پایان نامه ها ، کتاب ها ، خلاصه ها و مقالات جستجو ، از ناشران دانشگاهی ، انجمن های حرفه ای ، مخازن preprint ، دانشگاه ها و دیگر سازمان های علمی و فرهنگی. گوگل محقق کمک می کند تا تحقیقات مربوطه را شناسایی شما را در سراسر جهان از تحقیقات علمی و فرهنگی.

ویژگی های گوگل اسکولار

جستجو از منابع گوناگون را از یک محل مناسب
جستجوی مقالات ، چکیده و استناد
کاغذ کردهاید کتابخانه کامل را از طریق شما و یا در وب سایت
یادگیری در باره مقاله کلیدی در هر عرصه پژوهش
چگونه مقالات رتبه بندی می شوند؟
گوگل اسکولار با هدف مرتب کردن مقالات محققان راه را ، با وزن هر یک از متن کامل این مقاله ، نویسنده ، انتشارات است که در آن ماده ظاهر می شوند و هر چند وقت یکبار قطعه در در ادبیات علمی دیگر اشاره شده است. نتایج مربوطه همواره در صفحه اول ظاهر می شود.

Original Page