سلام
من يك صفحه دارم كه master page داره. هر كد jquery كه واسه كنترلهاي ا ين صفحه مي نويسم اجرا نمي شن. اگه كسي مي دونه چه جوري مي شه واسه يكه صفحه كه master page داره jquery نوشت راهنماييم كنه.