دانلود کتاب فارسی آموزش لینوکس Centos

لینوکس Centos:
این ﺗﻮزﯾﻊ لینوکس ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ (RHEL(RedHat اﺳﺘﻮار ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت آن در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ RHEL ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺠﺎري اﺳﺖ ، اﻣﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ CentOS ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان و ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.در ﺳﺎل ۲۰۰۶ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه اﺻﻠﯽ Tao Linux (ﮐﭙﯽ دﯾﮕﺮي از ﺗﻮزﯾﻊ RHEL) از ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﮐﻨﺎرﮔﯿﺮی و ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن Centos ﭘﯿﻮﺳﺖ، اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﺎرﺑﺮان Tao ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺖ-او-اس روي آورﻧﺪ. ﻃﯽ آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﻮﻻی ۲۰۱۰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ World Wide Web Technology Surveys اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص ۳۰٪ از ﺳﻬﻢ ﺗﻮزﯾﻊﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺳﺮورﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﺧﻮد ، از ﺗﻮزﯾﻊ Debian ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺳﺮورﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ، و اﯾﻦ ﻣﻘﺎم را ﺗﺎ ژاﻧﻮﯾﻪ ۲۰۱۲ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮد. ﭘﺲ از آن ﺗﻮزﯾﻊ Debian ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﻣﺠﺪدا ﻣﻘﺎم اول را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ.ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ CentOS ﻧﺴﺨﻪ راﯾﮕﺎن RedHat ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻻﯾﺴﻨﺲ RHEL ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ کد ﻣﻨﺒﻊ آن راﯾﮕﺎن اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﺴﺨﻪ build ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮای آن ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺮ ﻧﺴﺨﻪ از RHEL ﺑﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺗﯿﻢ ﭘﺮوژه CentOS ﮐﺪ ﻣﻨﺒﻊ RHEL ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﺑﺎز (open source) اﺳﺖ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و build ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • مرور کلی بر فصل ها
 • فصل اول: آشنایی و نصب Centos
  • CentOS ﭼﯿﺴﺖ؟
  • داﻧﻠﻮد ﺗﻮزﯾﻊ CentOS
  • ﻧﻤﻮدار ﮐﻠﯽ روﻧﺪ ﻧﺼﺐ
  • ﻧﺼﺐ CentOS 6.x (ﻗﺴﻤﺖ اول ﻣﺸﺘﺮك ﻧﺼﺐ)
  • ﮐﻼس ﻫﺎی ﻧﺼﺐ
  • ﻧﺼﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ
  • ﻧﺼﺐ در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ
  • ﻧﺼﺐ در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ (روش دوم – ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش)
  • ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ Easy-BCD
  • ﻧﺼﺐ CentOS (ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻣﺸﺘﺮك ﻧﺼﺐ)
  • نصب Backtrack 5-R3 در کنار ﺳﯿﺴﺘﻢ عامل Windows & CentOS
  • نصب از طریق URL method
  • نصب از طریق Minimal Installation
  • ﻧﺼﺐ CentOS از ﻃﺮﯾﻖ KickStart
  • ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻓﺼﻞ اول


 • فصل دوم: پیکربندی و مدیریت Centos
  • ﮐﺎر ﺑﺎ راﺑﻂ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن (command-line interface)
  • اجزای File System
  • مدیریت بسته ها با YUM
  • ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﺶ (cache) ﺑﺎ Yum
  • ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ Yum ﺑﺎ اﺑﺰار Yum-Cron
  • ﻧﺼﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ Yum
  • ﺣﺬف ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ Yum
  • ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ Yum
  • ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺨﺰن ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای Yum
  • مخازن مهم Centos
  • ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻮﻟﺪرﻫﺎ و ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ
  • ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ rpm
  • ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮس و ﺟﻮ ﺑﺎ rpm
  • ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻓﻮﻟﺪرﻫﺎ
  • ﺳﺎﺧﺖ و دﯾﺪن ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﯽ
  • ﻣﺒﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﺠﻮز (دﺳﺘﺮﺳﯽ) ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ
  • ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﻮزرﻫﺎ (ﺣﺴﺎب ﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮی)
  • دﺳﺘﻮرات ﭘﺮدازش ﻣﺘﻦ
  • دﺳﺘﻮرات ﮐﻤﮑﯽ
  • لینک ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻓﺼﻞ دوم

 • فصل سوم: کار با Centos
  • دستورات کاربردی Kernel , init , RunLevels , chkconfig , service
  • ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ
  • اﺟﺮای اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ و دﺳﺘﻮرات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺎ cron و at
  • ارﺳﺎل ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺎ Mutt و mailx
  • ﻫﻤﮕﺎم ﺳﺎزی ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ، ﻓﻮﻟﺪرﻫﺎ و ﺑﮏ آپ ﻫﺎ ﺑﺎ rsync
  • لینک ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

 • فصل چهارم: مدیریت ذخیره سازی داده ها
  • ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ
  • ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ ﺟﺪﯾﺪ
  • فرمت درایو dev/hdb1/
  • سهمیه ﺑﻨﺪی (Quotas) اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﺴﮏ
  • آﺷﻨﺎیی ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی RAID
  • ﺑﺮرﺳﯽ RAID ﻫﺎ
  • (LVM (Logical Volume Manager
  • لینک ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

 • فصل پنجم: امنیت در Centos
  • افزایش امنیت در (SSH (Hardening the Secure Shell
  • اﻓﺰایﺶ امنیت در PHP.ini
  • پیکرﺑﻨﺪی ﯾﮏ دﯾﻮاره آﺗﺶ و ﮐﺎر ﺑﺎ iptables
  • ﭼﮏ ﮐﺮدن Log (روﯾﺪاد ﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه)
  • ﺑﺮرﺳﯽ Log ورود ﮐﺎرﺑﺮان
  • ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ TCP-Wrappers
  • ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﺮوﯾﺲ TCP-Wrappers
  • پیگیری پیغام ﻫﺎی Log ﺑﺎ اﺑﺰار logwatch
  • پیکربندی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻔﻮذ (IDS) و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻧﻔﻮذ IPS
  • ﻗﺴﻤﺖ اول Snort
  • ﻗﺴﻤﺖ دوم Psad
  • پیکربندی SELinux
  • کار با ماژول (PAM (Pluggable Authentication Modules
  • اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ در SSH ﺑﺎ Captcha

 • بخش دوم
 • مطالب بخش دوم
 • کتاب های ترجمه و تالیف شده
 • منابع و مراجع
 • پیوست ها و ضمائم
 • معرفی فروم و کتاب الکترونیکی

عنوان کتاب: مدیریت سرور با لینوکس Centos
تعداد صفحات: ۱۸۱ صفحه
زبان: فارسی
منبع: http://ipacket.ir/download-linux-centos-ebook/