دوره جدید لینوکس LPIC-1 آزمون ۱۰۲ جهت کاربران لینوکسی در سایت یادمی قرار داده شده است:

http://www.yadme.com/course/view/%D9...9%86-102-lpic1