سلام. بچه ها کسی میدونه این کد چه کار میکنه برای test bench نوشته شده
file LPFIn_fileR:text