سلام بچه ها . من به کدvhdlنیاز دارم که دو عدد اعشاری بایری را در هم ضرب کند. Ipcore بنامfloating-pointوجود داره ولی نتوانستم راهش بندازم..