اگر احتمالا با خط فرمان زیاد کار دارید
یا احتمالا دوست دارید بیشتر مسلط باشید
شاید بیش از 130 موضوع با بیش از 200 برنامه به زبان پرل ان هم تصویری به همراه خروجی هر برنامه
بتونه بهتون کمک کنه

ضمیمه 143637

last_shot.png

مرتب و دسته بندی شد


├── 0_introduction
├── 1_spacing
├── 2_numbering
├── 3_calculations
├── 4_array_and_string
├── 5_conversion_and_substitution
├── 6_selectively_and_deleting
├── 7_all_in_one


پوشش کامل این کتاب:
https://www.nostarch.com/perloneliners
با موافقت نویسنده:
https://github.com/pkrumins


دریافت:

git clone https://github.com/k-five/illustrated_Perl_one-liners


به صورت تصویر png
به صورت انیمیش gif
به صورت ویدیو - سلاید شو mp4تصاویر پیوست شد.