کارگاه AVR - Arduino
دانشکده مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
18 و 25 اذر و 2 دی ماه