منظور از سنتر چیست و اگر دستوری غیر قابل سنتز است چرا به کار برده میشود