• تقاضا نامه یا اظهارنامه

در قانون و آیین نامه ثبت شرکت ها "اظهارنامه" تقاضای ثبت و در نظامنامه ی قانون تجارت "تقاضانامه" ثبت شرکت عنوان شده است.چون نظامنامه قانون تجارت از حیث تصویب موخر است در مراجع ثبتی هم " تقاضانامه ثبت شرکت داخلی" اوراق چاپی مخصوص است که درخواست کنندگان ثبت شرکت دو نسخه از آن را تنظیم و تسلیم مرجع ثبت می کنند.
  • ضمائم

ماده 196 قانون تجارت می گوید: " اسناد و نوشتجاتیکه برای به ثبت رسانیدن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود" و نظامنامه مزبور در مورد هر یک از شرکت ها ضمائمی ذکر کرده است که باید جداگانه نقل شود:
الف-در شرکت های سهامی ضمائم عبارت است از:
"یک نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی، نسخه طرح اساسنامه شرکت ، نوشته ای حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه در شرکت های خاص و بیست درصد در شرکت های عام، اسامی شرکاء با تعیین اسم و اسم خانوادگی و عده سهام هر یک از آن ها، سواد مصدق از تصمیمات مجمع عمومی صاحبان سهام"
ب-در شرکت های با مسئولیت محدود:
" یک نسخه مصدق از شرکتنامه ، یک نسخه مصدق از اساسنامه( اگر باشد)، اسامی شریک یا شرکایی که برای اداره کردن شرکت معین شده اند، نوشته ای به امضاء مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های نقدی"
ج-در شرکت های تضامنی:
"یک نسخه مصدق از شرکتنامه ،یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت ( اگر باشد) ، نوشته ای به امضاء مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی، اسامی شریک یا شرکایی که برای اداره شرکت معین شده اند".

ثبت شرکت تجاری فکر برتر- http://companyregister.ir