با سلام...
من سایتم رو در gtmetrix چک کردم و متوجه شدم قابلیت فشرده سازی Gzip رو باید بهش اضافه کنم.
طبق سرچی که کردم ابتدا یه کلاس با متوای زیر ایجاد کردم :
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
//Add This---------------------------
using System.IO.Compression;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;

namespace arComp.Controllers
{
public class GZipOrDeflateAttribute : ActionFilterAttribute
{
public override void OnActionExecuting
(ActionExecutingContext filterContext)
{
string acceptencoding = filterContext.HttpContext.Request.Headers["Accept-Encoding"];

if (!string.IsNullOrEmpty(acceptencoding))
{
acceptencoding = acceptencoding.ToLower();
var response = filterContext.HttpContext.Response;
if (acceptencoding.Contains("gzip"))
{
response.AppendHeader("Content-Encoding", "gzip");
response.Filter = new GZipStream(response.Filter,
CompressionMode.Compress);
}
else if (acceptencoding.Contains("deflate"))
{
response.AppendHeader("Content-Encoding", "deflate");
response.Filter = new DeflateStream(response.Filter,
CompressionMode.Compress);
}
}
}
}
}


سپس قبل از اکشن مربوطه ، عبارت [GZipOrDeflate] رو اضافه کردم.
اما هیچ تغییری در سایت رخ نداد و حجمی کم نشد....
حتی در web.config هم عبارت زیر رو درج کردم :
<urlCompression doStaticCompression="true" doDynamicCompression="true" />


اما هیچ تغیری در نتیجه اتفاق نمیفته...
کسی میدونه مشکل چیه؟