سلام
چطوری در قسمت x-axic های مربوط به Group label
در چارت حالت word wrop رو غیره فعال کنم
و scaleمتن رو با توجه به طول متن اتوماتیکش کنم