به یک برنامه نویس اندروید حرفه ای جهت عقد قرار داد و انجام پروژه یک شرکت بزرگ با مزایای بی نظیر نیازمندیم.۰۹۳۷۱۶۶۳۲۷۲مهند هاشمی