اگرسرعت چرخش دیسک ۷۲۰۰دوردردقیقه باشدزمان لازم برای۳۰دورچرخش دیسک چندثانیه است