نمایش نتایج 1 تا 12 از 12

نام تاپیک: کمک برای نوشتن کوئری

 1. #1

  کمک برای نوشتن کوئری

  سلام
  سوالمو بصورت یک مثال مطرح میکنم
  فرض کنید یک جدول دارای 5 ستون هر رکورد دارای 2 فیلد ثابت و 3 فیلد متغیر
  مثلا کد و نام یک کالا که توسط شرکت های مختلف ساخته میشه. (نام شرکت، ادرس، تلفن)
  شکل جدول به این صورته که اگه 4 شرکت سازنده وجود داشته باشه چهار رکورد با فیلد اول و دوم کد و نام کالا و سه فیلد مشخصات سازنده وجود دارد
  1.jpg
  من میخوام کوئری داشته باشم که تمام این مشخصات رو در یک سطر نمایش بده
  برای این مثال دو فیلد مشخصات کالا و چهارتا فیلد سه تایی مشخصات سازنده در یک رکورد 14 فیلدی نمایش بده
  2.jpg
  و البته این تعداد رکورد پویا هستش هر کالایی ممکنه تعداد سازنده مختلفی داشته باشه

 2. #2

  نقل قول: کمک برای نوشتن کوئری


 3. #3

  نقل قول: کمک برای نوشتن کوئری

  کسی نمیتونه به من کمک کنه؟؟؟

 4. #4
  کاربر دائمی آواتار farhad_shiri_ex
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1384
  محل زندگی
  تهران
  سن
  37
  پست
  865

  نقل قول: کمک برای نوشتن کوئری

  نقل قول نوشته شده توسط mehdi0020 مشاهده تاپیک
  کسی نمیتونه به من کمک کنه؟؟؟
  اسکریپت بانکهاتون را اینجا قرار بدید تا بتونیم کمک کنیم....

 5. #5

  نقل قول: کمک برای نوشتن کوئری

  نقل قول نوشته شده توسط farhad_shiri_ex مشاهده تاپیک
  اسکریپت بانکهاتون را اینجا قرار بدید تا بتونیم کمک کنیم....
  هنوز هیچ چیزی براش درست نکردم

 6. #6
  کاربر دائمی آواتار farhad_shiri_ex
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1384
  محل زندگی
  تهران
  سن
  37
  پست
  865

  نقل قول: کمک برای نوشتن کوئری

  نقل قول نوشته شده توسط mehdi0020 مشاهده تاپیک
  هنوز هیچ چیزی براش درست نکردم
  شما زحمت ساختن جداول را بکش برای کوئری کمک خواهیم کرد...

 7. #7

  نقل قول: کمک برای نوشتن کوئری

  نقل قول نوشته شده توسط farhad_shiri_ex مشاهده تاپیک
  شما زحمت ساختن جداول را بکش برای کوئری کمک خواهیم کرد...
  جدول ساختم
  اسکریبت بانک یا جدول نیاز دارید؟
  از tasks-->generate scripts تهیه کنم و اینجا کپیش کنم؟

 8. #8

  نقل قول: کمک برای نوشتن کوئری

  کسی نیست یه راهنماتی به من بکنه؟؟؟ کارم گیر این راه حله

 9. #9
  کاربر دائمی آواتار farhad_shiri_ex
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1384
  محل زندگی
  تهران
  سن
  37
  پست
  865

  نقل قول: کمک برای نوشتن کوئری

  بله اسکریپت هاشو همینجا قرار بده

 10. #10

  نقل قول: کمک برای نوشتن کوئری

  نقل قول نوشته شده توسط farhad_shiri_ex مشاهده تاپیک
  بله اسکریپت هاشو همینجا قرار بده
  USE [master]
  GO
  /****** Object: Database [STOPDB.MDF] Script Date: 05/16/2018 14:28:15 ******/
  CREATE DATABASE [STOPDB.MDF] ON PRIMARY
  ( NAME = N'Stopdb', FILENAME = N'D:\Database\Stopdb.mdf' , SIZE = 645248KB , MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 1024KB )
  LOG ON
  ( NAME = N'Stopdb_log', FILENAME = N'D:\Database\Stopdb_log.ldf' , SIZE = 8112KB , MAXSIZE = 2048GB , FILEGROWTH = 10%)
  GO
  ALTER DATABASE [STOPDB.MDF] SET COMPATIBILITY_LEVEL = 100
  GO
  IF (1 = FULLTEXTSERVICEPROPERTY('IsFullTextInstalled'))
  begin
  EXEC [STOPDB.MDF].[dbo].[sp_fulltext_database] @action = 'enable'
  end
  GO
  ALTER DATABASE [STOPDB.MDF] SET ANSI_NULL_DEFAULT OFF
  GO
  ALTER DATABASE [STOPDB.MDF] SET ANSI_NULLS OFF
  GO
  ALTER DATABASE [STOPDB.MDF] SET ANSI_PADDING OFF
  GO
  ALTER DATABASE [STOPDB.MDF] SET ANSI_WARNINGS OFF
  GO
  ALTER DATABASE [STOPDB.MDF] SET ARITHABORT OFF
  GO
  ALTER DATABASE [STOPDB.MDF] SET AUTO_CLOSE OFF
  GO
  ALTER DATABASE [STOPDB.MDF] SET AUTO_CREATE_STATISTICS ON
  GO
  ALTER DATABASE [STOPDB.MDF] SET AUTO_SHRINK ON
  GO
  ALTER DATABASE [STOPDB.MDF] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS ON
  GO
  ALTER DATABASE [STOPDB.MDF] SET CURSOR_CLOSE_ON_COMMIT OFF
  GO
  ALTER DATABASE [STOPDB.MDF] SET CURSOR_DEFAULT GLOBAL
  GO
  ALTER DATABASE [STOPDB.MDF] SET CONCAT_NULL_YIELDS_NULL OFF
  GO
  ALTER DATABASE [STOPDB.MDF] SET NUMERIC_ROUNDABORT OFF
  GO
  ALTER DATABASE [STOPDB.MDF] SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
  GO
  ALTER DATABASE [STOPDB.MDF] SET RECURSIVE_TRIGGERS OFF
  GO
  ALTER DATABASE [STOPDB.MDF] SET DISABLE_BROKER
  GO
  ALTER DATABASE [STOPDB.MDF] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS_ASYNC OFF
  GO
  ALTER DATABASE [STOPDB.MDF] SET DATE_CORRELATION_OPTIMIZATION OFF
  GO
  ALTER DATABASE [STOPDB.MDF] SET TRUSTWORTHY OFF
  GO
  ALTER DATABASE [STOPDB.MDF] SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION OFF
  GO
  ALTER DATABASE [STOPDB.MDF] SET PARAMETERIZATION SIMPLE
  GO
  ALTER DATABASE [STOPDB.MDF] SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT OFF
  GO
  ALTER DATABASE [STOPDB.MDF] SET HONOR_BROKER_PRIORITY OFF
  GO
  ALTER DATABASE [STOPDB.MDF] SET READ_WRITE
  GO
  ALTER DATABASE [STOPDB.MDF] SET RECOVERY SIMPLE
  GO
  ALTER DATABASE [STOPDB.MDF] SET MULTI_USER
  GO
  ALTER DATABASE [STOPDB.MDF] SET PAGE_VERIFY CHECKSUM
  GO
  ALTER DATABASE [STOPDB.MDF] SET DB_CHAINING OFF
  GO
  EXEC sys.sp_db_vardecimal_storage_format N'STOPDB.MDF', N'ON'
  GO
  USE [STOPDB.MDF]
  GO
  /****** Object: User [SAIPA-K\Rezazadeh.M] Script Date: 05/16/2018 14:28:15 ******/
  CREATE USER [SAIPA-K\Rezazadeh.M] FOR LOGIN [SAIPA-K\Rezazadeh.M] WITH DEFAULT_SCHEMA=[dbo]
  GO
  /****** Object: Table [dbo].[usergroupwork] Script Date: 05/16/2018 14:28:17 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  SET ANSI_PADDING ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[usergroupwork](
  [idpersonal] [int] NULL,
  [id] [char](50) NULL
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  SET ANSI_PADDING OFF
  GO
  /****** Object: Table [dbo].[treetools] Script Date: 05/16/2018 14:28:17 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[treetools](
  [name] [nvarchar](50) NOT NULL,
  [nameEN] [nvarchar](255) NULL,
  [nameFA] [nvarchar](255) NULL,
  [father] [nvarchar](50) NULL,
  CONSTRAINT [PK_treetools] PRIMARY KEY CLUSTERED
  (
  [name] ASC
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  /****** Object: Table [dbo].[tools] Script Date: 05/16/2018 14:28:17 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[tools](
  [nametools] [nchar](50) NOT NULL,
  [name] [nvarchar](255) NULL,
  [ACREF_COD_REFAREA_ACREF] [nchar](50) NULL,
  [BUSNT_COD_BUSNT] [nchar](50) NULL,
  [activ] [int] NULL
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  /****** Object: Table [dbo].[timework] Script Date: 05/16/2018 14:28:17 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[timework](
  [idpersonal] [int] NULL,
  [name] [nvarchar](100) NULL,
  [time] [int] NULL,
  [date] [nchar](10) NULL
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  /****** Object: Table [dbo].[temprequst] Script Date: 05/16/2018 14:28:17 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[temprequst](
  [ACREF_COD_REFAREA_ACREF] [nchar](50) NULL,
  [P_NAM_ACTVY] [nchar](10) NULL,
  [NAM_ACTVY] [int] NULL,
  [NAM_ASSET_MAAST] [nchar](50) NULL,
  [DAT_STRNXT_ACASS] [nchar](10) NULL,
  [LKP_COD_UNFRQ_ACTVY_DES] [nchar](20) NULL,
  [QTY_FRQ_ACTVY] [int] NULL,
  [dateupdate] [int] NULL,
  [countagain] [int] NULL,
  [cntex] [int] NULL,
  [cntcns] [int] NULL,
  [cnttiming] [int] NULL,
  [dateinsert] [nchar](10) NULL
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  /****** Object: Table [dbo].[tbuser] Script Date: 05/16/2018 14:28:17 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[tbuser](
  [idpersonal] [int] NOT NULL,
  [name] [nvarchar](50) NULL,
  [famili] [nvarchar](50) NULL,
  [post] [nvarchar](50) NULL,
  [pass] [int] NULL,
  [idpc] [nvarchar](50) NULL,
  [limit] [int] NULL,
  [stop_outofSFC] [int] NULL,
  CONSTRAINT [PK_user] PRIMARY KEY CLUSTERED
  (
  [idpersonal] ASC
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  /****** Object: Table [dbo].[tbsfc] Script Date: 05/16/2018 14:28:17 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[tbsfc](
  [Operatingroom] [nvarchar](50) NULL,
  [operator] [nvarchar](50) NULL,
  [Description] [nvarchar](525) NULL,
  [Timestop] [int] NULL,
  [endtime] [nvarchar](50) NULL,
  [starttime] [nvarchar](50) NULL,
  [hall] [nvarchar](50) NULL,
  [codesfc] [nvarchar](50) NOT NULL,
  [datesfc] [nvarchar](50) NULL,
  [time] [int] NULL,
  [cnt_prod] [int] NULL,
  CONSTRAINT [PK_tbsfc] PRIMARY KEY CLUSTERED
  (
  [codesfc] ASC
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  /****** Object: Table [dbo].[tb5232] Script Date: 05/16/2018 14:28:17 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[tb5232](
  [ACREF_COD_REFAREA_ACREF] [nchar](50) NULL,
  [P_NAM_ACTVY] [nchar](20) NULL,
  [BUSNT_COD_BUSNT] [nchar](50) NULL,
  [DATE_EXE] [nchar](10) NULL,
  [DAT_STRNXT_ACASS] [nchar](10) NULL,
  [NAM_ASSET_MAAST] [nchar](50) NULL,
  [NAM_ACTVY] [int] NULL,
  [PRQ_NAM_ACTVY] [nchar](20) NULL
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  /****** Object: Table [dbo].[tb5170] Script Date: 05/16/2018 14:28:17 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[tb5170](
  [ACREF_COD_REFAREA_ACREF] [nchar](50) NULL,
  [P_NAM_ACTVY] [nchar](20) NULL,
  [NAM_ASSET_MAAST] [nchar](50) NULL,
  [time] [int] NULL,
  [dateexe] [nchar](10) NULL,
  [DAT_STRNXT_ACASS] [nchar](10) NULL,
  [Des_NAM_P] [nvarchar](max) NULL,
  [personal] [int] NULL,
  [prec] [int] NULL,
  [dateinport] [nchar](10) NULL,
  [sopervisor] [int] NULL,
  [date_ok] [nchar](10) NULL,
  [BUSNT_COD_BUSNT] [nchar](50) NULL,
  [num_shift] [nchar](1) NULL,
  [time_Contractor] [int] NULL,
  [num_Contract] [int] NULL,
  [des_Contract] [nvarchar](max) NULL
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  /****** Object: Table [dbo].[tb5130_help] Script Date: 05/16/2018 14:28:17 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[tb5130_help](
  [P_NAM_ACTVY] [nchar](10) NULL,
  [ACREF_COD_REFAREA_ACREF] [nchar](10) NULL,
  [NAM_ACTVY] [int] NULL,
  [NAM_ASSET_MAAST] [nchar](50) NULL,
  [time] [int] NULL,
  [dateexe] [nchar](10) NULL,
  [perc] [int] NULL,
  [DES_BUSNT] [nvarchar](50) NULL,
  [personal] [int] NULL,
  [clock] [nchar](10) NULL,
  [BUSNT_COD_BUSNT] [nchar](50) NULL,
  [shift] [nchar](1) NULL
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  /****** Object: Table [dbo].[tb5130] Script Date: 05/16/2018 14:28:17 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[tb5130](
  [ACREF_COD_REFAREA_ACREF] [nchar](10) NULL,
  [P_NAM_ACTVY] [nchar](10) NULL,
  [NAM_ACTVY] [int] NULL,
  [NAM_ASSET_MAAST] [nchar](50) NULL,
  [time] [int] NULL,
  [dateexe] [nchar](10) NULL,
  [perc] [int] NULL,
  [DES_BUSNT] [nvarchar](50) NULL,
  [personal] [int] NULL,
  [clock] [nchar](10) NULL,
  [BUSNT_COD_BUSNT] [nchar](50) NULL,
  [shift] [nchar](1) NULL,
  [time_Contractor] [int] NULL,
  [num_Contract] [int] NULL,
  [des_Contract] [nvarchar](max) NULL
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  /****** Object: Table [dbo].[tb3123] Script Date: 05/16/2018 14:28:17 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[tb3123](
  [TXT_FAILURE_ACTVY] [nvarchar](max) NULL,
  [DES_STA_ACTVY] [nvarchar](100) NULL,
  [ACREF_COD_REFAREA_ACREF] [nchar](50) NULL,
  [NAM_ASSET_MAAST] [nchar](50) NULL,
  [NAM_ACTVY] [nchar](50) NOT NULL,
  [DES_ACTVY] [nvarchar](max) NULL,
  [DAT_ISS_ACTVY] [nvarchar](50) NULL,
  [codsfc] [nchar](20) NULL,
  [BUSNT_DES_BUSNT] [nvarchar](50) NULL,
  [BUSNT_DES_BUSNT_PERFORM_BY] [nvarchar](50) NULL
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  /****** Object: Table [dbo].[tb3121] Script Date: 05/16/2018 14:28:17 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[tb3121](
  [ACREF_COD_REFAREA_ACREF] [nchar](50) NULL,
  [NAM_ACTVY_PA] [nchar](10) NULL,
  [NAM_ACTVY] [int] NULL,
  [DAT_STRNXT_ACASS] [nchar](10) NULL,
  [DAT_FINNXT_ACASS] [nchar](10) NULL,
  [DES_ACTVY] [nvarchar](max) NULL,
  [DES_ACTVY_PA] [nvarchar](max) NULL,
  [NAM_ASSET_MAAST] [nvarchar](50) NULL,
  [DES_ASSET_MAAST] [nvarchar](255) NULL,
  [TIM_REQ_ACSPC] [int] NULL,
  [BUSNT_DES_BUSNT_PERFORM_BY] [nvarchar](50) NULL,
  [COD_JOBPO] [int] NULL,
  [QTY_SPC_ACSPC] [int] NULL,
  [time] [int] NULL
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  /****** Object: Table [dbo].[tb3115] Script Date: 05/16/2018 14:28:17 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[tb3115](
  [ACREF_COD_REFAREA_ACREF] [nchar](50) NULL,
  [NAM_ACTVY] [nchar](10) NULL,
  [sopervisor] [int] NULL,
  [DAT_STA_MSTCH] [nchar](10) NULL,
  [DES_STA_ACTVY] [nvarchar](50) NULL
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  /****** Object: Table [dbo].[tb3112] Script Date: 05/16/2018 14:28:17 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[tb3112](
  [TIM_STRSTP_ACTVY] [nvarchar](50) NULL,
  [TIM_ENDSTP_ACTVY] [nvarchar](50) NULL,
  [DAT_STOP_ACTVY] [nvarchar](50) NULL,
  [TIM_STOP_ACTVY] [nvarchar](50) NULL,
  [TXT_FAILURE_ACTVY] [nvarchar](max) NULL,
  [ACREF_COD_REFAREA_ACREF] [nvarchar](50) NULL,
  [NAM_ASSET_MAAST] [nvarchar](50) NULL,
  [NAM_ACTVY] [nvarchar](50) NOT NULL,
  [DES_ACTVY] [nvarchar](max) NULL,
  [codsfc] [nchar](10) NULL,
  [DAT_ISS_ACTVY] [nchar](10) NULL,
  [DES_STA_ACTVY] [nvarchar](50) NULL,
  [BUSNT_DES_BUSNT_PERFORM_BY] [nvarchar](max) NULL
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  /****** Object: Table [dbo].[tb2380] Script Date: 05/16/2018 14:28:17 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[tb2380](
  [id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
  [ACREF_COD_REFAREA_ACREF] [nchar](50) NULL,
  [NAM_ASSET_MAAST] [nchar](50) NULL,
  [P_NAM_ACTVY] [nchar](10) NULL,
  [NAM_ACTVY] [int] NULL,
  [DAT_EXE_OPERS] [nchar](10) NULL,
  [CATYP_COD_CATYP] [nchar](10) NULL,
  [QTY_LOWER_CALRS] [nchar](10) NULL,
  CONSTRAINT [PK_tb2380] PRIMARY KEY CLUSTERED
  (
  [id] ASC
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  /****** Object: Table [dbo].[tb2240] Script Date: 05/16/2018 14:28:17 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[tb2240](
  [ACREF_COD_REFAREA_ACREF] [nchar](50) NULL,
  [P_NAM_ACTVY] [nchar](10) NULL,
  [NAM_ACTVY] [int] NULL,
  [NAM_ASSET_MAAST] [nchar](50) NULL,
  [delay] [int] NULL,
  [DAT_EXE_OPERS] [nchar](10) NULL,
  [DAT_STRPGMD_OPERS] [nchar](10) NULL,
  [DAT_STRNXT_ACASS] [nchar](10) NULL
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  /****** Object: Table [dbo].[tb2220] Script Date: 05/16/2018 14:28:17 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[tb2220](
  [ACREF_COD_REFAREA_ACREF] [nchar](50) NULL,
  [P_NAM_ACTVY] [nchar](20) NULL,
  [LKP_COD_UNFRQ_ACTVY_DES] [nchar](20) NULL,
  [QTY_FRQ_ACTVY] [int] NULL,
  [DAT_STRNXT_ACASS] [nchar](10) NULL,
  [NAM_ACTVY] [int] NULL,
  [NAM_ASSET_MAAST] [nchar](50) NULL,
  [BUSNT_COD_BUSNT] [nchar](20) NULL,
  [DES_ACTVY] [nvarchar](max) NULL,
  [P_DES_ACTVY] [nvarchar](max) NULL,
  [GRASS_COD_GROUP_GRASS] [nchar](50) NULL,
  [DES_ASSET_MAAST] [nvarchar](255) NULL
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  /****** Object: Table [dbo].[tb1700] Script Date: 05/16/2018 14:28:17 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[tb1700](
  [Product_Code] [numeric](18, 0) NOT NULL,
  [Product_Des] [nvarchar](max) NULL,
  [Product_Unit] [nvarchar](50) NULL,
  [Property] [nvarchar](50) NULL,
  [Purchase_status] [nvarchar](50) NULL,
  [order_point] [nvarchar](50) NULL,
  [Inventory] [nvarchar](50) NULL,
  [Active] [nvarchar](50) NULL,
  [Structure_code] [nvarchar](50) NULL,
  [Structure_Des] [nvarchar](max) NULL,
  [Technical_number_1] [nvarchar](max) NULL,
  [Manufacturer_1] [nvarchar](max) NULL,
  [STA_BRND_1] [nvarchar](50) NULL,
  [Technical_number_2] [nvarchar](max) NULL,
  [Manufacturer_2] [nvarchar](max) NULL,
  [STA_BRND_2] [nvarchar](50) NULL,
  [Technical_number_3] [nvarchar](max) NULL,
  [Manufacturer_3] [nvarchar](max) NULL,
  [STA_BRND_3] [nvarchar](50) NULL,
  [Technical_number_4] [nvarchar](max) NULL,
  [Manufacturer_4] [nvarchar](max) NULL,
  [STA_BRND_4] [nvarchar](50) NULL,
  [Technical_number_5] [nvarchar](max) NULL,
  [Manufacturer_5] [nvarchar](max) NULL,
  [STA_BRND_5] [nvarchar](50) NULL,
  [Technical_number_6] [nvarchar](max) NULL,
  [Manufacturer_6] [nvarchar](max) NULL,
  [STA_BRND_6] [nvarchar](50) NULL,
  [Technical_number_7] [nvarchar](max) NULL,
  [Manufacturer_7] [nvarchar](max) NULL,
  [STA_BRND_7] [nvarchar](50) NULL,
  [Technical_number_8] [nvarchar](max) NULL,
  [Manufacturer_8] [nvarchar](max) NULL,
  [STA_BRND_8] [nvarchar](50) NULL,
  [Technical_number_9] [nvarchar](max) NULL,
  [Manufacturer_9] [nvarchar](max) NULL,
  [STA_BRND_9] [nvarchar](50) NULL,
  [Technical_number_10] [nvarchar](max) NULL,
  [Manufacturer_10] [nvarchar](max) NULL,
  [STA_BRND_10] [nvarchar](50) NULL,
  [Technical_number_11] [nvarchar](max) NULL,
  [Manufacturer_11] [nvarchar](max) NULL,
  [STA_BRND_11] [nvarchar](50) NULL,
  [Technical_number_12] [nvarchar](max) NULL,
  [Manufacturer_12] [nvarchar](max) NULL,
  [STA_BRND_12] [nvarchar](50) NULL,
  [Technical_number_13] [nvarchar](max) NULL,
  [Manufacturer_13] [nvarchar](max) NULL,
  [STA_BRND_13] [nvarchar](50) NULL,
  [Technical_number_14] [nvarchar](max) NULL,
  [Manufacturer_14] [nvarchar](max) NULL,
  [STA_BRND_14] [nvarchar](50) NULL,
  [Technical_number_15] [nvarchar](max) NULL,
  [Manufacturer_15] [nvarchar](max) NULL,
  [STA_BRND_15] [nvarchar](50) NULL,
  [Technical_number_16] [nvarchar](max) NULL,
  [Manufacturer_16] [nvarchar](max) NULL,
  [STA_BRND_16] [nvarchar](50) NULL,
  [Technical_number_17] [nvarchar](max) NULL,
  [Manufacturer_17] [nvarchar](max) NULL,
  [STA_BRND_97] [nvarchar](50) NULL,
  [Technical_number_18] [nvarchar](max) NULL,
  [Manufacturer_18] [nvarchar](max) NULL,
  [STA_BRND_18] [nvarchar](50) NULL,
  [Technical_number_19] [nvarchar](max) NULL,
  [Manufacturer_19] [nvarchar](max) NULL,
  [STA_BRND_19] [nvarchar](50) NULL,
  [Technical_number_20] [nvarchar](max) NULL,
  [Manufacturer_20] [nvarchar](max) NULL,
  [STA_BRND_20] [nvarchar](50) NULL,
  [Technical_number_21] [nvarchar](max) NULL,
  [Manufacturer_21] [nvarchar](max) NULL,
  [STA_BRND_21] [nvarchar](50) NULL,
  [Technical_number_22] [nvarchar](max) NULL,
  [Manufacturer_22] [nvarchar](max) NULL,
  [STA_BRND_22] [nvarchar](50) NULL,
  [Technical_number_23] [nvarchar](max) NULL,
  [Manufacturer_23] [nvarchar](max) NULL,
  [STA_BRND_23] [nvarchar](50) NULL,
  [Technical_number_24] [nvarchar](max) NULL,
  [Manufacturer_24] [nvarchar](max) NULL,
  [STA_BRND_24] [nvarchar](50) NULL,
  [Technical_number_25] [nvarchar](max) NULL,
  [Manufacturer_25] [nvarchar](max) NULL,
  [STA_BRND_25] [nvarchar](50) NULL
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  /****** Object: Table [dbo].[tb1220] Script Date: 05/16/2018 14:28:17 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  SET ANSI_PADDING ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[tb1220](
  [id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
  [ACREF_COD_REFAREA_ACREF] [nchar](50) NULL,
  [P_NAM_ACTVY] [nchar](20) NULL,
  [NAM_ACTVY] [int] NULL,
  [CATYP_COD_CATYP2] [char](10) NULL,
  [DES_CATYP2] [nvarchar](max) NULL,
  [QTY_LOWER_CAPLN2] [char](5) NULL,
  [QTY_UPPER_CAPLN2] [char](5) NULL,
  CONSTRAINT [PK_tb1220] PRIMARY KEY CLUSTERED
  (
  [id] ASC
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  SET ANSI_PADDING OFF
  GO
  /****** Object: Table [dbo].[sopervisor_status] Script Date: 05/16/2018 14:28:17 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[sopervisor_status](
  [cnt_ok] [int] NULL,
  [cnt_auto_ok] [int] NULL,
  [id_sopervisor] [int] NULL,
  [manth] [int] NULL,
  [years] [int] NULL,
  [ACREF_COD_REFAREA_ACREF] [nchar](50) NULL
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  /****** Object: Table [dbo].[shift] Script Date: 05/16/2018 14:28:17 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[shift](
  [date] [nchar](10) NOT NULL,
  [shift] [int] NULL,
  [net] [int] NULL,
  [prod] [int] NULL,
  [office] [nvarchar](50) NULL
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  /****** Object: Table [dbo].[review] Script Date: 05/16/2018 14:28:17 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[review](
  [P_NAM_ACTVY] [nchar](20) NULL,
  [NAM_ACTVY] [int] NULL,
  [NAM_ASSET_MAAST] [nchar](50) NULL,
  [LKP_COD_UNFRQ_ACTVY_DES] [nchar](20) NULL,
  [QTY_FRQ_ACTVY] [int] NULL,
  [DAT_STRNXT_ACASS] [nchar](10) NULL,
  [time] [int] NULL
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  /****** Object: Table [dbo].[personal] Script Date: 05/16/2018 14:28:17 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[personal](
  [idpersonal] [int] NOT NULL,
  [name] [nvarchar](50) NULL,
  [office] [nvarchar](100) NULL,
  [date_work_office] [nchar](10) NULL,
  [activ] [int] NULL
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  /****** Object: Table [dbo].[num_Contract] Script Date: 05/16/2018 14:28:17 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[num_Contract](
  [num_Contract] [int] NULL,
  [date_Contract] [nchar](10) NULL
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  /****** Object: Table [dbo].[logfile] Script Date: 05/16/2018 14:28:17 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[logfile](
  [date] [nchar](10) NULL,
  [idpersonal] [nchar](10) NULL,
  [name] [nvarchar](50) NULL,
  [famili] [nvarchar](50) NULL,
  [status] [nchar](3) NULL
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  /****** Object: Table [dbo].[lastupprogram] Script Date: 05/16/2018 14:28:17 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[lastupprogram](
  [pcname] [nchar](50) NULL,
  [version] [nchar](14) NULL
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  /****** Object: Table [dbo].[lastupdate] Script Date: 05/16/2018 14:28:17 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  SET ANSI_PADDING ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[lastupdate](
  [id] [int] NULL,
  [ver] [nchar](14) NULL,
  [sfc] [nchar](10) NULL,
  [emg] [nchar](10) NULL,
  [req] [nchar](10) NULL,
  [tb3121] [nchar](10) NULL,
  [tb1700] [nchar](10) NULL,
  [treetools] [nchar](10) NULL,
  [tb2220] [nchar](10) NULL,
  [updateprogram] [varbinary](max) NULL,
  [tb5130] [nchar](10) NULL,
  [tb5170] [nchar](10) NULL,
  [tb1220] [nchar](10) NULL,
  [tb5159] [nchar](10) NULL,
  [sfc_office] [nchar](10) NULL,
  [tb5232] [nchar](10) NULL,
  [tb3115] [nchar](10) NULL,
  [personal] [nchar](10) NULL,
  [presence] [nchar](10) NULL,
  [tb2380] [nchar](10) NULL
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  SET ANSI_PADDING OFF
  GO
  /****** Object: Table [dbo].[keytools] Script Date: 05/16/2018 14:28:17 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[keytools](
  [tools] [nvarchar](50) NOT NULL,
  [date] [nchar](10) NULL,
  [score] [int] NULL,
  [ACREF_COD_REFAREA_ACREF] [nvarchar](50) NULL,
  [BUSNT_COD_BUSNT] [nchar](50) NULL,
  [q1] [nvarchar](50) NULL,
  [q2] [nvarchar](50) NULL,
  [q3] [nvarchar](50) NULL,
  [q4] [nvarchar](50) NULL,
  [q5] [nvarchar](50) NULL,
  [q6] [nvarchar](50) NULL,
  [q7] [nvarchar](50) NULL,
  [q8] [nvarchar](50) NULL,
  [q9] [nvarchar](50) NULL,
  [q10] [nvarchar](50) NULL,
  [q11] [nvarchar](50) NULL,
  [q12] [nvarchar](50) NULL,
  [q13] [nchar](15) NULL,
  [q14] [nchar](15) NULL,
  [q15] [nchar](5) NULL
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  /****** Object: Table [dbo].[groupworks] Script Date: 05/16/2018 14:28:17 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[groupworks](
  [office] [nvarchar](50) NULL,
  [ACREF_COD_REFAREA_ACREF] [nchar](50) NULL,
  [DES_BUSNT] [nvarchar](255) NULL,
  [num] [int] NULL,
  [BUSNT_COD_BUSNT] [nchar](50) NULL,
  [id] [nchar](100) NULL
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  /****** Object: Table [dbo].[expertise] Script Date: 05/16/2018 14:28:17 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[expertise](
  [COD_JOBPO] [int] NOT NULL,
  [DES_JOBPO] [nvarchar](20) NULL,
  CONSTRAINT [PK_expertise] PRIMARY KEY CLUSTERED
  (
  [COD_JOBPO] ASC
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  /****** Object: Table [dbo].[Cost_tools] Script Date: 05/16/2018 14:28:17 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[Cost_tools](
  [ITEM_ID] [int] NULL,
  [ACREF_COD_REFAREA_ACREF] [nchar](50) NULL,
  [COD_ITEM] [nchar](10) NOT NULL,
  [DES_ITEM] [nvarchar](max) NULL,
  [DES_MUOM] [nvarchar](50) NULL,
  [SUM_ITEMS] [nchar](10) NULL,
  [CF_7] [int] NULL,
  [CF_8] [numeric](18, 0) NULL,
  [date] [nchar](7) NULL
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  /****** Object: Table [dbo].[Cost_requst] Script Date: 05/16/2018 14:28:17 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[Cost_requst](
  [ITEM_ID] [int] NULL,
  [ACREF_COD_REFAREA_ACREF] [nchar](50) NULL,
  [NAM_ASSET_MAAST] [nchar](50) NULL,
  [NAM_ACTVY_PA] [nchar](20) NULL,
  [NAM_ACTVY] [int] NULL,
  [COD_ITEM] [nchar](10) NULL,
  [CF_4] [numeric](18, 0) NULL,
  [CF_1] [numeric](18, 0) NULL,
  [date] [nchar](7) NULL
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  /****** Object: Table [dbo].[calender] Script Date: 05/16/2018 14:28:17 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[calender](
  [date] [nchar](10) NULL,
  [day] [nchar](10) NULL,
  [id] [int] NULL
  ) ON [PRIMARY]
  GO

 11. #11
  کاربر دائمی آواتار farhad_shiri_ex
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1384
  محل زندگی
  تهران
  سن
  37
  پست
  865

  نقل قول: کمک برای نوشتن کوئری

  دوست عزیز این اسکریپت ها که فرستادی اصلا ربطی به درخواستی که در اولین پست دارید، ندارن ...
  در هر حال برای اجرای درخواست شما طبق تصویر زیر...
  query.png

  می تونید از اسکریپت زیر که یک Store Procedure هست استفاده کنید چون خواسته شما کمی پیچیده است از این روش استفاده کردم

  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE PROCEDURE getRecords

  AS
  BEGIN

  SET NOCOUNT ON;
  DECLARE @SqlStatement1 [nvarchar](500),
  @SqlStatement2 [nvarchar](500),
  @SqlStatement3 [nvarchar](500),
  @Code [char] (5),
  @Counter int = 0,
  @CONSTROW int = (SELECT COUNT(*) as cnt
  FROM STOPDB.dbo.kala INNER JOIN STOPDB.dbo.sazandeh ON STOPDB.dbo.kala.codekala = STOPDB.dbo.sazandeh.codekala)

  IF OBJECT_ID(N'STOPDB.dbo.tmp', N'U') IS NOT NULL
  DROP TABLE tmp

  CREATE TABLE [dbo].[tmp](
  [codekala] [int] NULL,
  [namekala] [nchar](10) NULL,
  [namesazandeh1] [nchar](10) NULL,
  [address1] [nchar](10) NULL,
  [tel1] [nchar](10) NULL
  ) ON [PRIMARY]

  DECLARE temp CURSOR FOR
  SELECT CAST(dbo.sazandeh.code AS char(5)) AS code
  FROM dbo.kala INNER JOIN dbo.sazandeh ON dbo.kala.codekala = dbo.sazandeh.codekala

  OPEN temp
  FETCH NEXT FROM temp
  INTO @Code
  WHILE (@@FETCH_STATUS = 0)
  BEGIN

  IF @Code = 1
  BEGIN
  SET @SqlStatement1=' INSERT INTO [STOPDB].[dbo].[tmp]
  (codekala,namekala,namesazandeh'+@Code+',address'+ @Code+',tel'+@Code+')
  SELECT dbo.kala.codekala, dbo.kala.namekala, dbo.sazandeh.namesazandeh, dbo.sazandeh.tel, dbo.sazandeh.address
  FROM dbo.kala INNER JOIN dbo.sazandeh ON dbo.kala.codekala = dbo.sazandeh.codekala
  WHERE (dbo.sazandeh.code = '+@Code+')'
  EXECUTE sp_executesql @SqlStatement1
  SET @Counter = @Counter + 1
  END
  ELSE
  BEGIN
  SET @SqlStatement3=' UPDATE STOPDB.dbo.tmp
  SET dbo.tmp.namesazandeh'+@Code+' = dbo.sazandeh.namesazandeh,
  dbo.tmp.tel'+@Code+' = dbo.sazandeh.tel,
  dbo.tmp.address'+@Code+' = dbo.sazandeh.address
  FROM dbo.kala INNER JOIN dbo.sazandeh ON dbo.kala.codekala = dbo.sazandeh.codekala
  WHERE (dbo.sazandeh.code = '+@Code+')'
  EXECUTE sp_executesql @SqlStatement3
  SET @Counter = @Counter + 1
  END

  FETCH NEXT FROM temp
  INTO @Code
  IF @Counter != @CONSTROW
  BEGIN
  SET @SqlStatement2=' ALTER TABLE [STOPDB].[dbo].[tmp] ADD namesazandeh'+@Code+' nchar(10) NULL,
  address'+@Code+' nchar(10) NULL,
  tel'+@Code+' nchar(10) NULL'
  EXECUTE sp_executesql @SqlStatement2
  END
  END

  CLOSE temp
  DEALLOCATE temp

  END

  EXECUTE STOPDB.dbo.getRecords

  SELECT TOP 1000 * FROM [STOPDB].[dbo].[tmp]


  کافی این اسکریپت اجرا کنید تا ساخته بشه و در آخر خروجی که می خواهید به شما نمایش میده.
  البته اگر بخواهید که از این کوئری برای جداولی که تعداد رکوردهای زیادی دارن استفاد ه کنید حتما باید بهینه بشن چون من فقط قصدم آموزش این مطلب بود خیلی روی Query Plan های این اسکریپت کار نکردم
  آخرین ویرایش به وسیله farhad_shiri_ex : چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 در 19:38 عصر

 12. #12

  نقل قول: کمک برای نوشتن کوئری

  نقل قول نوشته شده توسط farhad_shiri_ex مشاهده تاپیک
  دوست عزیز این اسکریپت ها که فرستادی اصلا ربطی به درخواستی که در اولین پست دارید، ندارن ...
  در هر حال برای اجرای درخواست شما طبق تصویر زیر...
  query.png

  می تونید از اسکریپت زیر که یک Store Procedure هست استفاده کنید چون خواسته شما کمی پیچیده است از این روش استفاده کردم

  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE PROCEDURE getRecords

  AS
  BEGIN

  SET NOCOUNT ON;
  DECLARE @SqlStatement1 [nvarchar](500),
  @SqlStatement2 [nvarchar](500),
  @SqlStatement3 [nvarchar](500),
  @Code [char] (5),
  @Counter int = 0,
  @CONSTROW int = (SELECT COUNT(*) as cnt
  FROM STOPDB.dbo.kala INNER JOIN STOPDB.dbo.sazandeh ON STOPDB.dbo.kala.codekala = STOPDB.dbo.sazandeh.codekala)

  IF OBJECT_ID(N'STOPDB.dbo.tmp', N'U') IS NOT NULL
  DROP TABLE tmp

  CREATE TABLE [dbo].[tmp](
  [codekala] [int] NULL,
  [namekala] [nchar](10) NULL,
  [namesazandeh1] [nchar](10) NULL,
  [address1] [nchar](10) NULL,
  [tel1] [nchar](10) NULL
  ) ON [PRIMARY]

  DECLARE temp CURSOR FOR
  SELECT CAST(dbo.sazandeh.code AS char(5)) AS code
  FROM dbo.kala INNER JOIN dbo.sazandeh ON dbo.kala.codekala = dbo.sazandeh.codekala

  OPEN temp
  FETCH NEXT FROM temp
  INTO @Code
  WHILE (@@FETCH_STATUS = 0)
  BEGIN

  IF @Code = 1
  BEGIN
  SET @SqlStatement1=' INSERT INTO [STOPDB].[dbo].[tmp]
  (codekala,namekala,namesazandeh'+@Code+',address'+ @Code+',tel'+@Code+')
  SELECT dbo.kala.codekala, dbo.kala.namekala, dbo.sazandeh.namesazandeh, dbo.sazandeh.tel, dbo.sazandeh.address
  FROM dbo.kala INNER JOIN dbo.sazandeh ON dbo.kala.codekala = dbo.sazandeh.codekala
  WHERE (dbo.sazandeh.code = '+@Code+')'
  EXECUTE sp_executesql @SqlStatement1
  SET @Counter = @Counter + 1
  END
  ELSE
  BEGIN
  SET @SqlStatement3=' UPDATE STOPDB.dbo.tmp
  SET dbo.tmp.namesazandeh'+@Code+' = dbo.sazandeh.namesazandeh,
  dbo.tmp.tel'+@Code+' = dbo.sazandeh.tel,
  dbo.tmp.address'+@Code+' = dbo.sazandeh.address
  FROM dbo.kala INNER JOIN dbo.sazandeh ON dbo.kala.codekala = dbo.sazandeh.codekala
  WHERE (dbo.sazandeh.code = '+@Code+')'
  EXECUTE sp_executesql @SqlStatement3
  SET @Counter = @Counter + 1
  END

  FETCH NEXT FROM temp
  INTO @Code
  IF @Counter != @CONSTROW
  BEGIN
  SET @SqlStatement2=' ALTER TABLE [STOPDB].[dbo].[tmp] ADD namesazandeh'+@Code+' nchar(10) NULL,
  address'+@Code+' nchar(10) NULL,
  tel'+@Code+' nchar(10) NULL'
  EXECUTE sp_executesql @SqlStatement2
  END
  END

  CLOSE temp
  DEALLOCATE temp

  END

  EXECUTE STOPDB.dbo.getRecords

  SELECT TOP 1000 * FROM [STOPDB].[dbo].[tmp]


  کافی این اسکریپت اجرا کنید تا ساخته بشه و در آخر خروجی که می خواهید به شما نمایش میده.
  البته اگر بخواهید که از این کوئری برای جداولی که تعداد رکوردهای زیادی دارن استفاد ه کنید حتما باید بهینه بشن چون من فقط قصدم آموزش این مطلب بود خیلی روی Query Plan های این اسکریپت کار نکردم
  سلام ضمن تشکر از وقتی که گذاشتید ورودی جدول من اون چیزی هست که در سوالم مطرح کردم لیست کالا و سازنده تماما در یک جدول وجود دارند
  در واقع جدول اطلاعات من دارای 5 فیلد هستش کدکالا نام کالا سازنده آدرس و تلفن

تاپیک های مشابه

 1. درخواست کمک برای نوشتن کوئری بین 3 جدول
  نوشته شده توسط shervinrv در بخش T-SQL
  پاسخ: 3
  آخرین پست: سه شنبه 25 شهریور 1393, 16:42 عصر
 2. كمك براي نوشت كوئري
  نوشته شده توسط nasrGod در بخش SQL Server
  پاسخ: 2
  آخرین پست: سه شنبه 20 مهر 1389, 01:23 صبح
 3. كمك در نوشتن كوئري
  نوشته شده توسط yalameh در بخش SQL Server
  پاسخ: 6
  آخرین پست: چهارشنبه 26 خرداد 1389, 12:34 عصر
 4. درخواست كمك براي يك كوئري
  نوشته شده توسط arsalansalar در بخش SQL Server
  پاسخ: 11
  آخرین پست: چهارشنبه 20 آبان 1388, 14:18 عصر
 5. درخواست كمك براي يك كوئري
  نوشته شده توسط arsalansalar در بخش دسترسی به داده ها (ADO.Net و LINQ و ...)
  پاسخ: 0
  آخرین پست: دوشنبه 18 آبان 1388, 11:30 صبح

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •