سلام
یک کوکی را چگونه می توانیم به روزسانی کنیم داخل یک کنترلر


HttpCookie cook = new HttpCookie("Name");
cook.Expire = DateTime.Now.AddHour(24);


باتشکر