سلام
من دستور زیر را نوشته ام

var ticket = new FormsAuthenticationTicket(
1,
userName,
DateTime.UtcNow,
DateTime.UtcNow.AddMinutes(2),
true,
string.Join(",", roles)
);
var encryptedTicket = FormsAuthentication.Encrypt(ticket);
var authenticationTicketCookie = new HttpCookie(FormsAuthentication.FormsCookieName, encryptedTicket)
{
Expires = ticket.Expiration,
Domain = "localhost"
};
Response.Cookies.Add(authenticationTicketCookie);

حال چگونه می توانم این کوکی را درکنترلرهای مورد نظر بروزرسانی کنم(مدت زمانش نه تغییر داده هایش)
باتشکر