سلام . وقت بخير
يك فايل ورد دارم كه تعدادي heading داره . ميخوام اونها رو بخونم . وقتي فايل ورد رو باز ميكنم ليست heading ها رو ميده .
var
MSWord := CreateOleObject('Word.Application');

MSWord.Visible := True;
Document := MSWord.Documents.open('C:\test.doc');

rngDocument := Document.Content;

Headers := Document.Sections.Item(1).Headings;
rngHeader := Headers.Item(wdHeaderFooterPrimary).Range;

rngHeader.Text := 'Header Line 1'#13;
rngHeader.Font.Bold := True;
rngHeader.Collapse(wdCollapseEnd);
rngHeader.Text := 'Header Line 2';
rngHeader.Font.Bold := False;

با اين دستورات header اضافه و خوانده ميشود ولي heading نه .
چطور ميتونم heading را از ليست بخونم ؟