سلام
من سه جدول زیر را دارم

CREATE TABLE [Role](
[RoleId] [smallint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[Name] [varchar](120) NOT NULL,
[ParentId] [smallint] NULL)

CREATE TABLE [User](
[UserId] [smallint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[UserName] [nvarchar](20) NOT NULL,
[Password] [nvarchar](300) NOT NULL)


CREATE TABLE [Permission](
[PermissionId] [smallint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[UserId] [smallint] NOT NULL,
[RoleId] [smallint] NOT NULL,
[StatusId] [tinyint] NOT NULL)

حال می خواهم اطلاعات نقشها را داخل یک treeview چک باکس دارم نمایش بدهم
اما مشکل این است که من نام نقشها را می توانم در treeview نمایش بدهم اما نمی دونم RoleId داخل treeview قراربدهم که هنگام ثبت بتوانم داخل جدولPermission ثبت کنم
برای حل این مشکل باید چکارکنم برنامه تحت mvc.net است
باتشکر