با سلام خدمت تمام مهندسین گرامی

داخل Windows IOT یک اپلیکیشن دارم می نویسیم که از دیتابیس SQlite استفاده میکنه اما چند باری اتفاق افتاده که به صورت خودکار دیتابیس حذف میشود
می خواستم ببینم کسی تا بحال با این مشکل برخورد داشته و یا راه حلی براش داره؟
ممنونم میشم کمکم کنید.
نمونه کد می زارم
 public SQLiteConnection DataBase;        public delegate void Read(bool State);
public event Read Finish;
System.Globalization.PersianCalendar P_c = new System.Globalization.PersianCalendar();
public void initial()
{
var Path = System.IO.Path.Combine(ApplicationData.Current.Loc alFolder.Path, "sqliteDB.sqlite");
//if (File.Exists(Path) == false)
//{
// File.Copy(System.IO.Path.Combine(ApplicationData.C urrent.LocalFolder.Path, "sqliteDBMain.sqlite"), Path);
//}
DataBase = new SQLiteConnection(new SQLitePlatformWinRT(), Path);
CreateTables();
}
private void CreateTables()
{
DataBase.CreateTable<User>();
DataBase.CreateTable<UserType>();
DataBase.CreateTable<Sensors>();
DataBase.CreateTable<P_Status>();
DataBase.CreateTable<Partions>();
DataBase.CreateTable<Outputs>();
DataBase.CreateTable<Inputs>();
DataBase.CreateTable<Events>();
DataBase.CreateTable<Sensor_Check>();
DataBase.CreateTable<Rc>();
DataBase.CreateTable<Rc_IP>();
DataBase.CreateTable<Rc_Protocol>();
DataBase.CreateTable<Logs>();
Tables_Defualt();
Read handler = Finish;
if (handler != null) Finish(true);
}