نمایش نتایج 1 تا 2 از 2

نام تاپیک: خطا - Value cannot be null. Parameter name: String

 1. #1
  کاربر دائمی آواتار razeghaik1
  تاریخ عضویت
  آبان 1389
  محل زندگی
  عسلویه
  پست
  255

  خطا - Value cannot be null. Parameter name: String

  ا سلام و احترام
  دوستان من با استفاده از یک سمپل توی اینترنت اتصال درگاه بانک ملت رو توی سایتم استفاده کردم.همه چی خوب کار می کنه و پول از حساب کسر می شه و زمانی که ریدایرکت می شه به صفحه ای که باید بگه همه چیز صحیح انجام شده با خطای زیر مواجه می شم و بعد از چند ثانیه مجدد پول کسر شده از حساب مشتری به علت عدم تراکنش صحیح به حساب مشتری واریز می شه.
  از دوستان کسی می تونه کمکم کنه؟ ممنون
  Server Error in '/' Application.

  Value cannot be null.
  Parameter name: String
  Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.
  Exception Details: System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
  Parameter name: String

  اگر اطلاعات خاصی هم میتونه به حل مساله کمک کنه تا ارسال کنم.ممنون

  اینم کدهای صفحه صلی

  اینم کدهای صفحه صلی
  namespace BankMellat_WebForms
  {
  public partial class _default : System.Web.UI.Page
  {
  public static readonly string PgwSite = ConfigurationManager.AppSettings["PgwSite"];
  public static readonly string CallBackUrl = ConfigurationManager.AppSettings["CallBackUrl"];
  public static readonly string TerminalId = ConfigurationManager.AppSettings["TerminalId"];
  public static readonly string UserName = ConfigurationManager.AppSettings["UserName"];
  public static readonly string UserPassword = ConfigurationManager.AppSettings["UserPassword"];
  void BypassCertificateError()
  {
  ServicePointManager.ServerCertificateValidationCal lback +=
  delegate(
  Object sender1,
  X509Certificate certificate,
  X509Chain chain,
  SslPolicyErrors sslPolicyErrors)
  {
  return true;
  };
  }
  public static string RefId = "";
  public string SetDefaultDate()
  {
  return DateTime.Now.Year.ToString() + DateTime.Now.Month.ToString().PadLeft(2, '0') + DateTime.Now.Day.ToString().PadLeft(2, '0');

  }
  public string SetDefaultTime()
  {
  return DateTime.Now.Hour.ToString().PadLeft(2, '0') + DateTime.Now.Minute.ToString().PadLeft(2, '0') + DateTime.Now.Second.ToString().PadLeft(2, '0');
  }
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {

  }

  protected void btnpayment_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  //get values from form
  string _name = txtname.Text;
  string _email = txtemail.Text;
  string __amount = txtamount.Text;
  int _amount = int.Parse(__amount);
  //save record to database
  int? record_id = 0;
  var db = new dbDataContext();
  db.InsertPayment(_name, _email, _amount, "پرداخت نشده", ref record_id);
  //================================================== ========================
  try
  {
  string result = "";
  BypassCertificateError();
  BankMellat.PaymentGatewayClient bp = new BankMellat.PaymentGatewayClient();
  result = bp.bpPayRequest(Int64.Parse(TerminalId), UserName, UserPassword, long.Parse(record_id.Value.ToString()), _amount, SetDefaultDate(), SetDefaultTime(), "irarzan.ir", CallBackUrl, 0);
  string[] res = result.Split(',');
  if (res[0] == "0")
  {
  db.UpdatePayment("پرداخت نشده", res[1], "", record_id);
  ClientScript.RegisterStartupScript(typeof(Page), "clientscript", "<script>postRefId('" + res[1] + "')</script>");
  }
  else
  {
  msglabel.Text = "خطای " + res[0] + " در ارتباط با بانک";
  }
  }
  catch
  {
  msglabel.Text = "خطا در ارتباط با بانک";
  }
  //================================================== ========================

  }
  }
  }  namespace BankMellat_WebForms
  {
  public partial class payment : System.Web.UI.Page
  {
  public static readonly string PgwSite = ConfigurationManager.AppSettings["PgwSite"];
  public static readonly string CallBackUrl = ConfigurationManager.AppSettings["CallBackUrl"];
  public static readonly string TerminalId = ConfigurationManager.AppSettings["TerminalId"];
  public static readonly string UserName = ConfigurationManager.AppSettings["UserName"];
  public static readonly string UserPassword = ConfigurationManager.AppSettings["UserPassword"];
  void BypassCertificateError()
  {
  ServicePointManager.ServerCertificateValidationCal lback +=
  delegate(
  Object sender1,
  X509Certificate certificate,
  X509Chain chain,
  SslPolicyErrors sslPolicyErrors)
  {
  return true;
  };
  }
  public static string RefId = "";
  public string SetDefaultDate()
  {
  return DateTime.Now.Year.ToString() + DateTime.Now.Month.ToString().PadLeft(2, '0') + DateTime.Now.Day.ToString().PadLeft(2, '0');

  }
  public string SetDefaultTime()
  {
  return DateTime.Now.Hour.ToString().PadLeft(2, '0') + DateTime.Now.Minute.ToString().PadLeft(2, '0') + DateTime.Now.Second.ToString().PadLeft(2, '0');
  }
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
  if (Request.Params["ResCode"] != null)
  {
  string _rescode = Request.Params["ResCode"];
  string _refid = Request.Params["RefId"];
  string _saleorderid = Request.Params["SaleOrderId"];
  string _salerefrenceid = Request.Params["SaleRefrenceId"];
  if (_rescode == "0")
  {
  string result = "";
  BypassCertificateError();
  BankMellat.PaymentGatewayClient bp = new BankMellat.PaymentGatewayClient();
  result = bp.bpVerifyRequest(Int64.Parse(TerminalId), UserName, UserPassword, long.Parse(_saleorderid), long.Parse(_saleorderid), long.Parse(_salerefrenceid));
  if (result == "0")
  {
  var db = new dbDataContext();
  var payment_id = db.tblPayments.Where(c => c.RefID == _refid).Single();
  db.UpdatePayment("پرداخت شده", _refid, _salerefrenceid, payment_id.id);
  msglabel.Text = "پرداخت شما با موفقیت انجام شد" + "<br />" + "شماره پیگیری تراکنش: " + _salerefrenceid;
  }
  else
  {
  msglabel.Text = "پرداخت آنلاین با خطا مواجه شده است.";
  }
  }
  else
  {
  msglabel.Text = "پرداخت آنلاین با خطا مواجه شده است.";
  }
  }
  }
  }
  }

  ----------------------------------------------------------------
  این هم Stack Trace خطا
  Stack Trace:
  [ArgumentNullException: Value cannot be null.
  Parameter name: String]
  System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) +12727501
  System.Number.ParseInt64(String value, NumberStyles options, NumberFormatInfo numfmt) +133
  System.Int64.Parse(String s) +24
  System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +95
  BankMellat_WebForms.payment.Page_Load(Object sender, EventArgs e) +698
  System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Cal lback(Object sender, EventArgs e) +51
  System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +678
  System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +59

 2. #2
  کاربر دائمی آواتار razeghaik1
  تاریخ عضویت
  آبان 1389
  محل زندگی
  عسلویه
  پست
  255

  نقل قول: خطا - Value cannot be null. Parameter name: String

  نقل قول نوشته شده توسط razeghaik1 مشاهده تاپیک
  ا سلام و احترام
  دوستان من با استفاده از یک سمپل توی اینترنت اتصال درگاه بانک ملت رو توی سایتم استفاده کردم.همه چی خوب کار می کنه و پول از حساب کسر می شه و زمانی که ریدایرکت می شه به صفحه ای که باید بگه همه چیز صحیح انجام شده با خطای زیر مواجه می شم و بعد از چند ثانیه مجدد پول کسر شده از حساب مشتری به علت عدم تراکنش صحیح به حساب مشتری واریز می شه.
  از دوستان کسی می تونه کمکم کنه؟ ممنون
  Server Error in '/' Application.

  Value cannot be null.
  Parameter name: String
  Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.
  Exception Details: System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
  Parameter name: String

  اگر اطلاعات خاصی هم میتونه به حل مساله کمک کنه تا ارسال کنم.ممنون

  اینم کدهای صفحه صلی

  اینم کدهای صفحه صلی
  namespace BankMellat_WebForms
  {
  public partial class _default : System.Web.UI.Page
  {
  public static readonly string PgwSite = ConfigurationManager.AppSettings["PgwSite"];
  public static readonly string CallBackUrl = ConfigurationManager.AppSettings["CallBackUrl"];
  public static readonly string TerminalId = ConfigurationManager.AppSettings["TerminalId"];
  public static readonly string UserName = ConfigurationManager.AppSettings["UserName"];
  public static readonly string UserPassword = ConfigurationManager.AppSettings["UserPassword"];
  void BypassCertificateError()
  {
  ServicePointManager.ServerCertificateValidationCal lback +=
  delegate(
  Object sender1,
  X509Certificate certificate,
  X509Chain chain,
  SslPolicyErrors sslPolicyErrors)
  {
  return true;
  };
  }
  public static string RefId = "";
  public string SetDefaultDate()
  {
  return DateTime.Now.Year.ToString() + DateTime.Now.Month.ToString().PadLeft(2, '0') + DateTime.Now.Day.ToString().PadLeft(2, '0');

  }
  public string SetDefaultTime()
  {
  return DateTime.Now.Hour.ToString().PadLeft(2, '0') + DateTime.Now.Minute.ToString().PadLeft(2, '0') + DateTime.Now.Second.ToString().PadLeft(2, '0');
  }
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {

  }

  protected void btnpayment_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  //get values from form
  string _name = txtname.Text;
  string _email = txtemail.Text;
  string __amount = txtamount.Text;
  int _amount = int.Parse(__amount);
  //save record to database
  int? record_id = 0;
  var db = new dbDataContext();
  db.InsertPayment(_name, _email, _amount, "پرداخت نشده", ref record_id);
  //================================================== ========================
  try
  {
  string result = "";
  BypassCertificateError();
  BankMellat.PaymentGatewayClient bp = new BankMellat.PaymentGatewayClient();
  result = bp.bpPayRequest(Int64.Parse(TerminalId), UserName, UserPassword, long.Parse(record_id.Value.ToString()), _amount, SetDefaultDate(), SetDefaultTime(), "irarzan.ir", CallBackUrl, 0);
  string[] res = result.Split(',');
  if (res[0] == "0")
  {
  db.UpdatePayment("پرداخت نشده", res[1], "", record_id);
  ClientScript.RegisterStartupScript(typeof(Page), "clientscript", "<script>postRefId('" + res[1] + "')</script>");
  }
  else
  {
  msglabel.Text = "خطای " + res[0] + " در ارتباط با بانک";
  }
  }
  catch
  {
  msglabel.Text = "خطا در ارتباط با بانک";
  }
  //================================================== ========================

  }
  }
  }  namespace BankMellat_WebForms
  {
  public partial class payment : System.Web.UI.Page
  {
  public static readonly string PgwSite = ConfigurationManager.AppSettings["PgwSite"];
  public static readonly string CallBackUrl = ConfigurationManager.AppSettings["CallBackUrl"];
  public static readonly string TerminalId = ConfigurationManager.AppSettings["TerminalId"];
  public static readonly string UserName = ConfigurationManager.AppSettings["UserName"];
  public static readonly string UserPassword = ConfigurationManager.AppSettings["UserPassword"];
  void BypassCertificateError()
  {
  ServicePointManager.ServerCertificateValidationCal lback +=
  delegate(
  Object sender1,
  X509Certificate certificate,
  X509Chain chain,
  SslPolicyErrors sslPolicyErrors)
  {
  return true;
  };
  }
  public static string RefId = "";
  public string SetDefaultDate()
  {
  return DateTime.Now.Year.ToString() + DateTime.Now.Month.ToString().PadLeft(2, '0') + DateTime.Now.Day.ToString().PadLeft(2, '0');

  }
  public string SetDefaultTime()
  {
  return DateTime.Now.Hour.ToString().PadLeft(2, '0') + DateTime.Now.Minute.ToString().PadLeft(2, '0') + DateTime.Now.Second.ToString().PadLeft(2, '0');
  }
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
  if (Request.Params["ResCode"] != null)
  {
  string _rescode = Request.Params["ResCode"];
  string _refid = Request.Params["RefId"];
  string _saleorderid = Request.Params["SaleOrderId"];
  string _salerefrenceid = Request.Params["SaleRefrenceId"];
  if (_rescode == "0")
  {
  string result = "";
  BypassCertificateError();
  BankMellat.PaymentGatewayClient bp = new BankMellat.PaymentGatewayClient();
  result = bp.bpVerifyRequest(Int64.Parse(TerminalId), UserName, UserPassword, long.Parse(_saleorderid), long.Parse(_saleorderid), long.Parse(_salerefrenceid));
  if (result == "0")
  {
  var db = new dbDataContext();
  var payment_id = db.tblPayments.Where(c => c.RefID == _refid).Single();
  db.UpdatePayment("پرداخت شده", _refid, _salerefrenceid, payment_id.id);
  msglabel.Text = "پرداخت شما با موفقیت انجام شد" + "<br />" + "شماره پیگیری تراکنش: " + _salerefrenceid;
  }
  else
  {
  msglabel.Text = "پرداخت آنلاین با خطا مواجه شده است.";
  }
  }
  else
  {
  msglabel.Text = "پرداخت آنلاین با خطا مواجه شده است.";
  }
  }
  }
  }
  }

  ----------------------------------------------------------------
  این هم Stack Trace خطا
  Stack Trace:
  [ArgumentNullException: Value cannot be null.
  Parameter name: String]
  System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) +12727501
  System.Number.ParseInt64(String value, NumberStyles options, NumberFormatInfo numfmt) +133
  System.Int64.Parse(String s) +24
  System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +95
  BankMellat_WebForms.payment.Page_Load(Object sender, EventArgs e) +698
  System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Cal lback(Object sender, EventArgs e) +51
  System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +678
  System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +59
  دوستان کسی نظری یا کمکی نداره؟

تاپیک های مشابه

 1. سوال: نحوه حل خطای Value cannot be null. Parameter name: entitySet
  نوشته شده توسط jaykob در بخش ASP.NET MVC
  پاسخ: 4
  آخرین پست: جمعه 11 تیر 1395, 08:34 صبح
 2. Failed to convert parameter value from string to decimal
  نوشته شده توسط dare_khamosh در بخش C#‎‎
  پاسخ: 1
  آخرین پست: پنج شنبه 08 اسفند 1387, 07:05 صبح
 3. Value cannot be null. Parameter name: dataSource
  نوشته شده توسط mth_sh89 در بخش دسترسی به داده ها (ADO.Net و LINQ و ...)
  پاسخ: 15
  آخرین پست: یک شنبه 27 مرداد 1387, 03:25 صبح
 4. ارسال null parameter به detailsview
  نوشته شده توسط maryam_80 در بخش ASP.NET Web Forms
  پاسخ: 2
  آخرین پست: شنبه 20 بهمن 1386, 18:24 عصر

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •