این خط را به چه شکلی باید بازنویس کرد تا خطای ناشی از char , widChar رفع شود؟ متشکرم
if not( key in ['0'..'9',#46,#8]) then key:=#0;