با سلام
در طرح اقماری کارکنان ۱۴ روز کار کرده و ۱۴ روز استراحتند. و دقیقا می دانند سال اینده از چه روزی تا چه روزی سر محل کار هستند. ولی برخی نفرات ثابت نیستند و بجای افراد مرخصی رفته می روند . این افراد که جایگزین نام دارند استراحت انها ممکن است بیش از ۱۴ روز طول بکشد.
می خواهیم نرم افزاری برای وضعیت حضور و غیاب این افراد بنویسیم.
در جدول اول مشخصات افراد را می نویسیم.
در جدول دوم اینکه شخص ثابت یا جایگزین است و اگر ثابت محل کار وی دقیقا کجا و تاریخ اولین رجوع وی به محل کار را می نویسیم (برای اشخاص ثابت. تا این تاریخ مبنایی باشد که بتوان تعیین کرد مثلا سال آینده چه روزی سر کار است.)
در جدول سوم وضعیت حضور افراد. که البته فقط کارکنان جایگزین را ثبت می کنیم. چون کارکنان ثابت نیاز به ثبت ندارند. ثبت دوره ای کارکنان ثابت در بانک لزومی ندارد چون تاریخ مراجعه بعدی آنها به کار دقیقا ۱۴ روز بعد است. و این را باید با یک الگوریتم محاسباتی در بخش گزارشگیری محاسبه کرد . و اکنون می خواهم بدانم چه دستور اسکوالی برای این کار باید نوشت که بدانیم مثلا شخص ثابت با شماره پرسنلی فلان از تاریخ فلان تا فلان وضعیت حضور و استراحت وی چگونه است؟
با تشکر