سلام به همه
من در پروژه Asp.net MVC ام از گزارش ساز Stimulsoft استفاده کردم. برای این کار سه تا dll زیر را اضافه کردم:
  • StimulSoft.Base.dll
    StimulSoft.Report.dll
    StimulSoft.Report.MVC.dll


پروژه build شد ولی هنگام اجرا خطای زیر را میده:
Could not load file or assembly 'Stimulsoft.Base' or one of its dependencies. Strong name signature could not be verified. The assembly may have been tampered with, or it was delay signed but not fully signed with the correct private key. (Exception from HRESULT: 0x80131045)

من dllهای مختلفی را امتحان کردم و همه همین مشکل را داشتن (البته کرک شده).
به نظرتون مشکل کجاست؟