سلام. بنده یه سورسی دارم استفاده میکنم که این رو میخوام به درگاه ایران متصل کنم. مشکل کال بک دارم با این. فایل درگاه استریپ که اصلا کال بک نداره. فایل درگاه پی پالشم یه مقدار گنگه متوجه شدن. الان من این رو به درگاه مبنا کارت متصلش کردم. مشکلم اینه که موقع برگشت از بانک باید چیکار کنم.کال بکش رو چطور میشه متوجه شد؟


<input type="hidden" name="invoice_id" value="<?php echo $invoice_id; ?>" /><input type="hidden" name="payment_amount" value="<?php echo to_decimal_format($balance_due); ?>" class="payment-amount-field" />
<input name="rm" value="2" type="hidden"/><input name="cmd" value="_xclick" type="hidden"/><input id="paypal-payments-standard-amount-field" name="amount" value="<?php echo $balance_due; ?>" type="hidden"/><input name="currency_code" value="<?php echo $currency; ?>" type="hidden"/><input name="business" value="<?php echo get_array_value($payment_method, "email"); ?>" type="hidden" />
<input name="return" value="<?php echo get_uri("invoices/preview/$invoice_id"); ?>" type="hidden"/><input name="cancel_return" value="<?php echo get_uri("invoices/preview/$invoice_id"); ?>" type="hidden"/><input name="notify_url" value="<?php echo get_array_value($payment_method, "paypal_ipn_url"); ?>" type="hidden"/>
<input name="quantity" value="1" type="hidden"><input name="custom" value="invoice_id:<?php echo $invoice_info->id; ?>;contact_user_id:<?php echo $this->login_user->id; ?>;client_id:<?php echo $invoice_info->client_id; ?>;payment_method_id:<?php echo get_array_value($payment_method, "id"); ?>" type="hidden"/><input name="item_name" value="<?php echo get_invoice_id($invoice_info->id); ?>" type="hidden"/><input name="item_number" value="<?php echo $invoice_info->id; ?>" type="hidden"/>
<button id="paypal-payments-stundard-button" class="btn btn-primary"><?php echo get_array_value($payment_method, "pay_button_text"); ?></button><?php echo form_close(); ?>
<script type="text/javascript"> $(document).ready(function() { var minimumPaymentAmount = "<?php echo get_array_value($payment_method, 'minimum_payment_amount'); ?>" * 1; if (!minimumPaymentAmount || isNaN(minimumPaymentAmount)) { minimumPaymentAmount = 1; }
$("#payment-amount").change(function() { //change paypal payment amount var value = unformatCurrency($(this).val());
$("#paypal-payments-standard-amount-field").val(value);
//check minimum payment amount and show/hide payment button if (value < minimumPaymentAmount) { $("#paypal-payments-stundard-button").hide(); } else { $("#paypal-payments-stundard-button").show(); } });
$("#paypal-payments-stundard-button").click(function() { $(this).addClass("inline-loader").addClass("btn-default").removeClass("btn-primary"); });


});</script>