رونق کسب و کار با مشتری های بیشتر با " فروش یار "
در هر کسب و کاری "مشتری" تنها دارایی مهم است.
با "فروش یار" این سرمایه ی مهم را حفظ و بیشتر آن ها را جذب کنید.
در هر جا و در هر زمانی تنها با یک خط معمولی اینترنت می توانید مشتریان خود را مدیریت کنید ، فروش را سامان دهی کنید و قرارهای خود را تنظیم نمایید.
ما یک برنامه ی تحت وب به شما می دهیم که می توانیم آن را مطابق نیازِ کسب و کار شما تغییر دهیم و آن را سفارشی سازی کنیم.


رونق کسب و کار با مشتری های بیشتر با "فروش یار"
در هر کسب و کاری " مشتری " تنها دارایی مهم است.
با "فروش یار" این سرمایه ی مهم را حفظ و بیشتر آن ها را جذب کنید.
در هر جا و در هر زمانی تنها با یک خط معمولی اینترنت می توانید مشتریان خود را مدیریت کنید ، فروش را سامان دهی کنید و قرارهای خود را تنظیم نمایید.
ما یک برنامه ی تحت وب به شما می دهیم که می توانیم آن را مطابق نیازِ کسب و کار شما تغییر دهیم و آن را سفارشی سازی کنیم.