با سلام
در مورد این دو مورد توضیح میدهید؟
ایا این ها با هم فرق دارند ؟