سلام
من تاریخ را بصورت date و ساعت را هم time(7) ذخیره میکنم
حال می خواهم در سمت برنامه تاریخ و زمان را بهم متصل کنم و باتاریخ و زمان جاری مقایسه کنم
چه کدی باید بنویسم