خرمای کبکاب از مهم ترین و باارزش ترین و فراوان ترین نوع خرما در کشور است و تولید بسیاری دارد.خرما پس از طی کردن مراحل رشد در نهایت به رنگ های قهوه ای تیره قرمز تیره تبدیل می شود . رطوبت نهایی این خرما کمتر از ۱۹% میباشد شکل نهایی این این خرما به صورت تخم مری یابیضی میباشد از انواع خرماهای نرم محسوب می‌شود.
خرمای کبکاب را به ۲صورت رطب و خرما می توان مصرف کرد که رطب کبکاب بادارا بودن درصد بالایی شیرینی بسیارمطلوب وپر مصرف است
بهترین زمان برداشت این خرمای کبکاب دراواخرمردادماه تاپایان شهریور میباشد
خارک ورطب خرمای کبکاب به رنگ زرد یافت میباشد که درعموم جامعه به رطب عسلی معروف است.
رطب خرما کبکاب برعکس محصول نهایی آن نیاز به شرایط نگهداری خاصی دارد وباید دردمای بین 15-تا20-درجه سانتی گراد نگهداری شود و میتوان در طول سال ازآن در دیگر فصل ها نیز استفاده نمود
ولی خرمای کبکاب شرایط نگهداری خاصی نداشته ودردمای خنک و خشک ماندگاری بالایی دارد زمین های زیرکشت خرمای کبکاب درایران استان بوشهر و استان خوزستان می باشد که از جمله مهمترین شهرهای این دواستان می توان خشت برازجان (دشتستان ) دراستان بوشهر و بهبهان وخورموج و مناطق جنوب شرقی استان خوزستان نام برد .وگاهادرشهرهای کازرون و جهرم استان فارس نیز خرمای کبکاب مشاهده شده است .
از شیرین نوع این خرما بیشتردر بهبهان یافت میشود بااین که کبکاب بهبهان به نسبت دیگر شهر رقیبش یعنی دشتستان کوچکتر میباشد ولی دارای شیره بیشتر میباشد.
وزن تقریبی درحالت رسیده بین 14تا16گرم می باشد هسته خرمای کبکاب به نسبت دیگر خرماها دارای چسبندگی زیادی می باشد .
بیشترین مصرف خرمای کبکاب درایران به صورت فشرده می باشد ولی خرمای صادراتی کبکاب باید به صورت خشک تر و روغن خورده میباشدکه در کارتون ها 10کیلویی بسته میشود بیشترین مقصد صادراتی خرمای کبکاب درایران به فدراسیون روسیه ازجمله:ازبکستان.قرقیزستان و....می باشد
خرمای کبکاب بیشترین میزان تولید خرمای استان بوشهر میباشد و حدود75%از تولید خرمای استان بوشهر راشامل میشود میزان تولید خرمای کبکاب درایران نزدیک به 250هزار تن در سال می باشد که 10%آن به خارج صادر میشود .
خرمای کبکاب کریستال از بهترین نوع خرماهای صادراتی در بسته بندی های جذاب و برطبق اصول و ضوابط وزارت بهداشت واستانداردهای روز می باشد.