نمایش نتایج 1 تا 6 از 6

نام تاپیک: محاسبات تابع گاما

 1. #1
  کاربر تازه وارد
  تاریخ عضویت
  خرداد 1384
  محل زندگی
  تهران
  پست
  90
  تشکر کردن
  29
  88 بار تشکر شده در 18 پست

  محاسبات تابع گاما

  می خواستم برنامه ای بنویسم که با آن بتوانم نمودار هایی برای یکسری توابع آماری از جمله پواسن و گاما و t استیودنت و ... بنویسم
  متاسفانه تابع گاما به سادگی دیگر توابع نبود
  و چون یکی از مهمترین توابع آماری به شمار می رود و در توابع دیگری مانند t استیودنت و فیشر و ... کاربرد دارد
  حال می خواستم از شما کمک بخواهم تا بتوانم محاسبات بروی این تابع را انجام دهم
  یعنی دنبال یک Function هستم که من به آن alfa را بدهم ( یک ورودی) و اون به من معادل محاسبه شده گامای آن را بدهد
  در اینترنت زیاد راجع به این تابع تحقیق کردم ولی فقط و فقط یک برنامه ++C از آن گیر آوردم و آن را به VB ترجمه کردم
  که می توانید آنرا در پیوست ببینید

  ' Returns the imcomplete gamma functions P(a,x) and Q(a,x).
  ' Arash kiani Jan/19/2007
  Imports System.Math
  Public Class clsGamma
  Dim cerr As String
  Sub New()
  End Sub
  Function gammp(ByVal a As Double, ByVal x As Double) As Double
  Dim gamser, gammcf, gln As Double
  If x < 0.0 Or a <= 0.0 Then
  cerr = "Invalid argument in routine gammp"
  End If
  If x < (a + 1.0) Then
  Call gser(gamser, a, x, gln)
  Return gamser
  Else
  gcf(gammcf, a, x, gln)
  Return 1.0 - gammcf
  End If
  End Function
  Function gammq(ByVal a As Double, ByVal x As Double) As Double
  Dim gamser, gammcf, gln As Double
  If x < 0.0 Or a <= 0.0 Then
  cerr = "Invalid argument in routine gammp"
  Exit Function
  End If
  If x < a + 1.0 Then
  gser(gamser, a, x, gln)
  Return 1.0 - gamser
  Else
  gcf(gammcf, a, x, gln)
  Return gammcf
  End If
  End Function
  Const ITMAX = 100
  Const EPS = 0.0000003
  Sub gser(ByRef gamser As Double, ByVal a As Double, ByVal x As Double, ByRef gln As Double)
  Dim n As Integer
  Dim sum, del, ap As Double
  gln = gamma_ln(a)
  If x <= 0.0 Then
  If x < 0.0 Then
  cerr = "x less than 0 in routine gser"
  gamser = 0.0
  Exit Sub
  End If
  Else
  ap = a
  sum = 1.0 / a
  del = sum
  n = 1
  While n <= ITMAX
  ap += 1
  del *= x / ap
  sum += del
  If Abs(del) < Abs(sum) * EPS Then
  gamser = sum * Exp(-x + a * Log(x) - gln)
  Exit Sub
  End If
  n += 1
  End While
  cerr = "a too large,ITMAX too small in routine gser"
  Exit Sub
  End If
  End Sub
  Const FPMIN = 1.0E-30
  Sub gcf(ByRef gammcf As Double, ByVal a As Double, ByVal x As Double, ByRef gln As Double)
  Dim i As Integer
  Dim an, b, c, d, del, h As Double
  gln = gamma_ln(a)
  b = x + 1.0 - a
  c = 1.0 / FPMIN
  d = 1.0 / b
  h = d
  i = 1
  While i <= ITMAX
  an = -i * (i - a)
  b += 2.0
  d = an * d + b
  If Abs(d) < FPMIN Then
  d = FPMIN
  End If
  c = b + an / c
  If Abs(c) < FPMIN Then
  c = FPMIN
  End If
  d = 1.0 / d
  del = d * c
  h *= del
  If Abs(del - 1.0) < EPS Then
  Exit While
  End If
  i += 1
  End While
  If i > ITMAX Then
  cerr = "a too large ,ITMAX too small in gcf"
  End If
  gammcf = Exp(-x + a * Log(x) - gln) * h
  End Sub
  Function gamma_ln(ByVal xx As Double) As Double
  Dim x, y, tmp, ser As Double
  Dim cof() As Double = {76.180091729471457, -86.505320329416776, _
  24.014098240830911, -1.231739572450155, _
  0.001208650973866179, -0.000005395239384953}
  Dim j As Integer
  x = xx
  y = x
  tmp = x + 5.5
  tmp -= (x + 0.5) * Log(tmp)
  ser = 1.0000000001900149
  j = 0
  While j <= 5
  y += 1
  ser += cof(j) / y
  j += 1
  End While
  Return -tmp + Log(2.5066282746310007 * ser / x)
  End Function
  End Class

  این تابع دو ورودی x و a می گیرد و من نمی دانم چگونه کاری کنم که فقط با دادن یک alfa معادل Gamma آن را به من بدهد. ( تابع گاما حاصل یک انتگرال است توضیحات بیشتر در این رابطه را در
  http://mathworld.wolfram.com/GammaFunction.html
  ببیند)
  با تشکر از دوستان خواهشمندم هر چه زودتر به من کمک کنید
  در ضمن ورودی من صحیح یا ضریبی از عدد 1/2 نیست هر عددی می تواند باشد

 2. #2
  کاربر تازه وارد
  تاریخ عضویت
  خرداد 1384
  محل زندگی
  تهران
  پست
  90
  تشکر کردن
  29
  88 بار تشکر شده در 18 پست

  تابع گاما به زبان ++C

  این هم معادل ++C این تابع
  خواهشا به من کمک کنید

  /************************************************** *******************
  Returns the imcomplete gamma functions P(a,x) and Q(a,x).
  C.A. Bertulani May/15/2000
  ************************************************** *******************/

  typedef double Number;

  #include <math.h>
  #include<iostream.h>
  #include <conio.h>


  int main()
  {
  clrscr();
  Number gammp(Number , Number );
  Number gammq(Number , Number );
  Number a, x;
  int j;
  j=1;
  cout << "\n Enter a and x. To stop, enter a<0\n";
  cout << "\n Wanna check? Note that P(a,0) = 0, and P(a, infnity) = 1 \n";
  cin >> a >> x;
  while(a>=0){
  if(j>10){ cout << "\n My patience is over. Stop, please!\n";
  break;
  }
  if(j!=1){
  cout << "\n\n Enter a and x. To stop, enter x<0.\n";
  cin >> a >> x;
  }
  cout << "\n P(a,x): " << gammp(a,x);
  cout << "\n Q(a,x): " << gammq(a,x);
  j=j+1;
  }
  return 0;
  }
  /************************************************** *******************
  Returns the imcomplete gamma function
  P(a,x) = (int_0^x e^{-t} t^{a-1} dt)/Gamma(a) , (a > 0).
  C.A. Bertulani May/15/2000
  ************************************************** *******************/
  Number gammp(Number a, Number x)
  {
  void gcf(Number *gammcf, Number a, Number x, Number *gln);
  void gser(Number *gamser, Number a, Number x, Number *gln);
  Number gamser,gammcf,gln;

  if (x < 0.0 || a <= 0.0) cerr<< "Invalid arguments in routine gammp";
  if (x < (a+1.0)) {
  gser(&gamser,a,x,&gln);
  return gamser;
  } else { /* Use the continued fraction representation */
  gcf(&gammcf,a,x,&gln); /* and take its complement. */
  return 1.0-gammcf;
  }
  }
  /************************************************** *******************
  Returns the imcomplete gamma function
  Q(a,x) = 1-P(a,x)
  = (int_x^infinity e^{-t} t^{a-1} dt)/Gamma(a) , (a > 0).
  C.A. Bertulani May/15/2000
  ************************************************** *******************/
  Number gammq(Number a, Number x)
  {
  void gcf(Number *gammcf, Number a, Number x, Number *gln);
  void gser(Number *gamser, Number a, Number x, Number *gln);
  Number gamser,gammcf,gln;

  if (x < 0.0 || a <= 0.0) cerr << "Invalid arguments in routine gammq";
  if (x < (a+1.0)) { /* Use the series representation */
  gser(&gamser,a,x,&gln);
  return 1.0-gamser; /* and take its complement. */
  } else { /* Use the continued fraction representation. */
  gcf(&gammcf,a,x,&gln);
  return gammcf;
  }
  }
  /************************************************** *******************
  Returns the imcomplete gamma function P(a,x) evaluated by its series
  representation as gamser.
  Also returns ln(Gamma(a)) as gln.
  C.A. Bertulani May/15/2000
  ************************************************** *******************/
  #define ITMAX 100
  #define EPS 3.0e-7

  void gser(Number *gamser, Number a, Number x, Number *gln)
  {
  Number gamma_ln(Number xx);
  int n;
  Number sum,del,ap;

  *gln=gamma_ln(a);
  if (x <= 0.0) {
  if (x < 0.0) cerr << "x less than 0 in routine gser";
  *gamser=0.0;
  return;
  } else {
  ap=a;
  del=sum=1.0/a;
  for (n=1;n<=ITMAX;n++) {
  ++ap;
  del *= x/ap;
  sum += del;
  if (fabs(del) < fabs(sum)*EPS) {
  *gamser=sum*exp(-x+a*log(x)-(*gln));
  return;
  }
  }
  cerr << "a too large, ITMAX too small in routine gser";
  return;
  }
  }
  #undef ITMAX
  #undef EPS
  /************************************************** *******************
  Returns the imcomplete gamma function Q(a,x) evaluated by its
  continued fraction representation as gammcf.
  Also returns ln(Gamma(a)) as gln.
  C.A. Bertulani May/15/2000
  ************************************************** *******************/
  #define ITMAX 100 /* Maximum allowed number of iterations. */
  #define EPS 3.0e-7 /* Relative accuracy */
  #define FPMIN 1.0e-30 /* Number near the smallest representable */
  /* floating point number. */

  void gcf(Number *gammcf, Number a, Number x, Number *gln)
  {
  Number gamma_ln(Number xx);
  int i;
  Number an,b,c,d,del,h;

  *gln=gamma_ln(a);
  b=x+1.0-a; /* etup fr evaluating continued fracion by modified Lent'z */
  c=1.0/FPMIN; /* method with b_0 = 0. */
  d=1.0/b;
  h=d;
  for (i=1;i<=ITMAX;i++) { /* Iterate to convergence. */
  an = -i*(i-a);
  b += 2.0;
  d=an*d+b;
  if (fabs(d) < FPMIN) d=FPMIN;
  c=b+an/c;
  if (fabs(c) < FPMIN) c=FPMIN;
  d=1.0/d;
  del=d*c;
  h *= del;
  if (fabs(del-1.0) < EPS) break;
  }
  if (i > ITMAX) cerr << "a too large, ITMAX too small in gcf";
  *gammcf=exp(-x+a*log(x)-(*gln))*h; /* Put factors in front. */
  }
  #undef ITMAX
  #undef EPS
  #undef FPMIN
  /************************************************** ******************
  Returns the value of ln[Gamma(xx)] for xx > 0
  ************************************************** ******************/

  Number gamma_ln(Number xx)
  {
  Number x,y,tmp,ser;
  static Number cof[6]={76.18009172947146,-86.50532032941677,
  24.01409824083091,-1.231739572450155,
  0.1208650973866179e-2,-0.5395239384953e-5};
  int j;

  y=x=xx;
  tmp=x+5.5;
  tmp -= (x+0.5)*log(tmp);
  ser=1.000000000190015;
  for (j=0;j<=5;j++) ser += cof[j]/++y;
  return -tmp+log(2.5066282746310005*ser/x);
  }
  /************************************************** *******************/
 3. #3
  کاربر تازه وارد
  تاریخ عضویت
  خرداد 1384
  محل زندگی
  تهران
  پست
  90
  تشکر کردن
  29
  88 بار تشکر شده در 18 پست
  می دونم سوال ریاضی هستش ولی خوب من جایی دیگه رو نمی شناختم توش این سوال رو بپرسم ( این فرم تلار ریاضی که نداره ) حالا اگه یکی فرومی می شناسه که توش در مورد مسائل ریاضی هم بحث بشه و من بتونم سوالم رو اونجا مطرح کنم لطفا معرفی کنید

 4. #4
  کاربر جدید
  تاریخ عضویت
  آبان 1385
  پست
  10
  تشکر کردن
  0
  0 بار تشکر شده در 0 پست
  سلام دوست عزیز اولین کدی که گذاشتی یه کلاس است به اسم clsGamma اگر بتوانی آن را به صورت فایل dll ذخیره کنی می‌توانی از توابع‌اش استفاده بکنی اگر درست طراحی شده باشد.
  منطق توابع ساده‌اس اگر با خود گاما آشنایی داشته باشی می‌توانی از توابع کلاس استفاده بکنی

 5. #5
  کاربر تازه وارد
  تاریخ عضویت
  خرداد 1384
  محل زندگی
  تهران
  پست
  90
  تشکر کردن
  29
  88 بار تشکر شده در 18 پست
  ممنون که حداقل یک نفر جواب داد
  راستش این کلاس رو خودم نوشتم
  نوشتن که نه از روی همون کد ++C ترجمه کردم
  مشکل من اینه که این کدی که من ترجمه کردم دوتا ورودی داره a و x
  ولی تابع گاما یک تابعی است که یک رورودی می گیرد و یک خروجی می دهد ( این خروجی حاصل یک انتگرال است)
  می خواهم وقتی به آن عدد می دهم ( یعنی یک alfa)به آن بدهم تابع یک مقدار به من بدهد که با آن بتوانم یک نمودار شبیه آنچه در لینک بالا می بینید بکشم

 6. #6
  کاربر تازه وارد
  تاریخ عضویت
  خرداد 1384
  محل زندگی
  تهران
  پست
  90
  تشکر کردن
  29
  88 بار تشکر شده در 18 پست
  لطفا یکجا را لینک بدهید تا سوال را در آنجا مطرح کنم
  اینگلیسی یا فارسی فرق نمی کند

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •