صفحه 1 از 5 123 ... آخرآخر
نمایش نتایج 1 تا 40 از 171

نام تاپیک: نمونه های کاربردی و آموزشی VBA

 1. #1
  کاربر دائمی آواتار مهدی قربانی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1385
  محل زندگی
  تهران
  پست
  2,435

  نمونه های کاربردی و آموزشی VBA

  سلام خدمت همه دوستان و کاربران محترم بخش Microsoft Access
  با توجه به نیاز روزمره کاربران محترم در ارتباط با انتقال و تبادل اطلاعات در زمینه کدنویسی VBA و همینطور جلوگیری از پراکندگی موارد ، دوستانی که مطلب یا نمونه کدهای مرتبط با موضوع این تاپیک ( در قالب کاربردی و آموزشی ) دارن لطف کنن مطالبشون رو برای استفاده سایرین در این تاپیک قرار بدن .
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  بازیافت جداول حذف شده  Function RecoverDeletedTable()


  On Error GoTo ExitHere


  '*Declarations*

  Dim db As DAO.Database

  Dim strTableName As String

  Dim strSQL As String

  Dim intCount As Integer


  Dim blnRestored As Boolean

  '*Init*

  Set db = CurrentDb()

  '*Procedure*

  For intCount = 0 To db.TableDefs.Count - 1

  strTableName = db.TableDefs(intCount).Name

  If Left(strTableName, 4) = "~tmp" Then

  strSQL = "SELECT DISTINCTROW [" & strTableName & "].* INTO " _

  & Mid(strTableName, 5) & " FROM [" & strTableName & "];"

  DoCmd.SetWarnings False

  DoCmd.RunSQL strSQL

  MsgBox "A deleted table has been restored, using the name '" _

  & Mid(strTableName, 5) & "'", vbOKOnly, "Restored"


  blnRestored = True

  End If

  Next intCount

  If blnRestored = False Then

  MsgBox "No recoverable tables found", vbOKOnly

  End If

  '*EXIT/ERROR*

  ExitHere:

  DoCmd.SetWarnings True

  Set db = Nothing

  Exit Function


  ErrorHandler:

  MsgBox Err.Description

  Resume ExitHere

  End Function
  آخرین ویرایش به وسیله مهدی قربانی : چهارشنبه 18 اسفند 1389 در 14:29 عصر

 2. #2
  کاربر دائمی آواتار مهدی قربانی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1385
  محل زندگی
  تهران
  پست
  2,435

  شمارشگر رکوردها Navigation Records

  با این کد ساده شما قادر هستید بدون استفاده از Navigation Bar خود اکسس یک شمارشگر رکورد رو در فرمتون به نمایش بگذارید .
  یک Text Box در فرم مورد نظر ایجاد کنید و نام اونرو txtRecordCounter بگذارید و کد زیر رو در رویه On Current فرم کپی کنید :

  Dim rst As DAO.Recordset
  Dim lngCount As Long

  Set rst = Me.RecordsetClone

  With rst
  .MoveFirst
  .MoveLast
  lngCount = .RecordCount
  End With

  Me.txtRecordCounter = "رکورد" & Me.CurrentRecord & " از " & lngCount
  ضمناً فراموش نکنید اگر در References وی بی ای ، گزینه Microsoft DAO 3.6 Object Library چک نخورده حتماً فعالش کنید .

 3. #3
  کاربر دائمی آواتار مهدی قربانی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1385
  محل زندگی
  تهران
  پست
  2,435

  پرسش از کاربر جهت ذخیره اطلاعات

  با کد زیر میشه براحتی امکان تائید اطلاعات ثبت شده در یک رکورد رو ایجاد و در صورتیکه کاربر اقدام به تائید کنه مکان نما به رکورد بعدی منتقل میشه در غیر اینصورت رکورد جاری عملاً Undo شده و اطلاعات وارده پاک میشه بنظر من این کد در فرمهای Columnar بیشتر میتونه مورد استفاده قرار بگیره .
  - کد زیر رو در رویداد Before Update فیلد مورد نظر که بهتره آخرین فیلد باشه وارد کنید
  - بجای FieldName نام فیلد مورد نظرتون رو قرار بدین
  - خصوصیت Dirty در زمان آپدیت فیلد True میشه
  - ذخیره اطلاعات بوسیله پیغامSave از کاربر سوال میشه

  ' فیلد مورد نظر کپی کنید Before Update این تیکه کد رو در رخداد
  ' نام فیلد مورد نظر رو جایگزین کنید FieldName بجای
  Private Sub FieldName_BeforeUpdate(Cancel As Integer)
  On Error GoTo Err_BeforeUpdate

  ' در صورتیکه Dirty فرمTrue خصوصیت باشه
  If Me.Dirty Then
  ' اطلاعات از کاربر میکنه Save برنامه اقدام به پرسش برای
  If MsgBox("؟ آیا قصد ذخیره اطلاعات وارده را دارید ", vbMsgBoxRight + vbYesNo + _
  vbQuestion, "توجه") = vbNo Then
  Me.Undo
  End If
  End If

  Exit_BeforeUpdate:
  Exit Sub

  Err_BeforeUpdate:
  MsgBox Err.Number & " " & Err.Description
  Resume Exit_BeforeUpdate

  End Sub

 4. #4
  کاربر دائمی آواتار مهدی قربانی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1385
  محل زندگی
  تهران
  پست
  2,435

  Ucase ، ورود حروف لاتین بزرگ

  با این تابع می تونید در زمان ورود حروف لاتین در فیلدها و یا TextBox ها عملیات Upper Case یا همون بزرگ کردن حروف رو همزمان با ورود انجام بدید .
  اگر قصد دارید که کلیه اطلاعات در فیلدهای متنی یا TextBox ها رو ملزم به ورود حروف بزرگ کنید این تابع رو در رخداد On Key Press فرم قرار بدید و اگر هم فیلد یا TextBox خاصی مورد نظر شماست می تونید این تابع رو در رخداد On Key Press اون فیلد یا TextBox بکار بگیرید .

  نمونه اول:
  Private Sub Form_KeyPress(KeyAscii As Integer)
  KeyAscii = Asc(UCase(Chr(KeyAscii)))
  End Sub
  نمونه دوم :
  Private Sub Text0_KeyPress(KeyAscii As Integer)
  KeyAscii = Asc(UCase(Chr(KeyAscii)))
  End Sub
  البته بیشتر استفاده از روش و نمونه دوم رو توصیه می کنم .

  نمونه مرتبط :

  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه

 5. #5
  کاربر دائمی آواتار مهدی قربانی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1385
  محل زندگی
  تهران
  پست
  2,435

  کاهش یا افزایش تاریخ با استفاده از کلیدهای - و +

  با تکه کد زیر استفاده از کلیدهای - و + برای کاهش یا افزایش تاریخ در یک فیلد Date/Time امکانپذیر میشه البته لازم به ذکره که کد فعلی قابلیت کاهش یا افزایش تاریخ رو بصورت روزانه داره که اگر لازم باشه تغییر پارامتر "d" به سایر پارامترها مثل y , m , w برای کاهش یا افزایش ماه سال و هفته امکانپذیره .

  کدهای زیر رو در یک Module جدید کپی کنید :

  Public Function PDate(PObj As Object, KeyCode As Integer, Shift As Integer)
  If KeyCode = vbKeyAdd Then
  If Shift = 2 Then
  PObj = DateAdd("m", 1, PObj)
  KeyCode = 0
  Else
  PObj = DateAdd("d", 1, PObj)
  KeyCode = 0
  End If
  End If

  If KeyCode = vbKeySubtract Then
  If Shift = 2 Then
  PObj = DateAdd("m", -1, PObj)
  KeyCode = 0
  Else
  PObj = DateAdd("d", -1, PObj)
  KeyCode = 0
  End If
  End If
  End Function  کد زیر رو هم در رویداد Key Down فیلد مورد نظر که جنسش Date/Time هست کپی کنید :
  بجای FieldName نام فیلد مورد نظر رو قرار بدین

  PDate Me.FieldName, KeyCode, Shift
  آخرین ویرایش به وسیله مهدی قربانی : چهارشنبه 18 اسفند 1389 در 14:30 عصر

 6. #6
  کاربر دائمی
  تاریخ عضویت
  آذر 1384
  محل زندگی
  هر کجا هستم باشم آسمان مال من است پنجره -فکر- هوا- عشق- زمین مال من است.
  پست
  819
  ایجاد گزارش تصویری :
  Docmd.OutputTo acReport, "reportname", "SnapshotFormat(*.snp)", "", False, "", 0

  با کد فوق کامند دیالوگ باکس ظاهر میشه حتما نام فایل را با پسوند snp ذخیره نمائید

 7. #7
  کاربر دائمی
  تاریخ عضویت
  آذر 1384
  محل زندگی
  هر کجا هستم باشم آسمان مال من است پنجره -فکر- هوا- عشق- زمین مال من است.
  پست
  819
  کنترل یک فایل اکسس از داخل یه فایل اکسس دیگه
  Dim obj As Object
  Set obj = CreateObject("Access.Application")
  obj.OpenCurrentDatabase ("F:\mdbname.mdb")
  obj.DoCmd.OpenQuery "Querynamel"
  Set obj = Nothing
  obj.DoCmd.Quit

  ایجاد یک فایل اکسس جدید از داخل اکسس
  obj.newCurrentDatabase ("F:\mdbname.mdb")

 8. #8
  کاربر دائمی آواتار مهدی قربانی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1385
  محل زندگی
  تهران
  پست
  2,435

  جلوگیری از ورود مقادیر عددی در یک فیلد با جنس Text

  کد زیر رو داخل یک Module کپی کنید

  Public Function TextOnly(ByVal strText As String) As Boolean

  Dim intCounter As Integer
  For intCounter = 1 To Len(strText)
  If IsNumeric(Mid(strText, intCounter, 1)) Then
  TextOnly = False
  Exit Function
  End If
  Next intCounter
  TextOnly = True
  End Function


  در روال Before Update فرم باند شده به جدول مورد نظر این کد رو اضافه کنید

  Private Sub Form_BeforeUpdate(Cancel As Integer)
  'بجای FieldName نام فیلد مورد نظر رو جایگزین کنید

  If Len(Me.FieldName & vbNullString) = 0 Then
  Exit Sub
  Else
  If Not TextOnly(Me.FieldName) Then
  MsgBox "ورود اطلاعات عددی در این فیلد امکانپذیر نمی باشد ", _
  vbExclamation, "ورود داده نامعتبر"
  Cancel = True
  End If
  End If

  End Sub

 9. #9
  کاربر دائمی
  تاریخ عضویت
  آذر 1384
  محل زندگی
  هر کجا هستم باشم آسمان مال من است پنجره -فکر- هوا- عشق- زمین مال من است.
  پست
  819
  مقاله بهبود دهنده شی Accessبا کدهای vba
  http://www.sayan.ir/ViewArticle.aspx?ArticleID=147

 10. #10
  کاربر دائمی
  تاریخ عضویت
  آذر 1384
  محل زندگی
  هر کجا هستم باشم آسمان مال من است پنجره -فکر- هوا- عشق- زمین مال من است.
  پست
  819
  ده نکته‌ای که در کار با مقادیر تهی در اکسس باید مد نظر قرار داد:
  http://www.sayan.ir/ViewArticle.aspx?ArticleID=170

 11. #11
  کاربر دائمی
  تاریخ عضویت
  آذر 1384
  محل زندگی
  هر کجا هستم باشم آسمان مال من است پنجره -فکر- هوا- عشق- زمین مال من است.
  پست
  819
  :To remove the Minimize, Maximize, and Restore button from a Report's preview window
  http://www.everythingaccess.com/tuto...Preview-Window

 12. #12
  کاربر دائمی آواتار مهدی قربانی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1385
  محل زندگی
  تهران
  پست
  2,435

  مجموعه ها در اکسس


 13. #13
  کاربر دائمی آواتار مهدی قربانی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1385
  محل زندگی
  تهران
  پست
  2,435

  Allow Bypass Key

  بستن کلید شیفت :

  Public Function SetAllowBypassKeyFalse()

  '----- کنترل خطا
  On Error GoTo Err_SetAllowBypassKeyFalse


  Dim db As DAO.Database, prp As DAO.Property

  '----- در صورت موجود بودن Property ست کردن
  Set db = CurrentDb

  db.Properties("AllowBypassKey") = False

  Set db = Nothing


  Exit_SetAllowBypassKeyFalse:

  Exit Function

  '----- کنترل خطا
  Err_SetAllowBypassKeyFalse:

  '----- خطا در صورت موجود نبودن Property
  '----- اگر قبلاً ساخته نشده Property ساخت
  If Err = 3270 Then

  Set prp = db.CreateProperty("AllowBypassKey", dbBoolean, False)
  db.Properties.Append prp

  Resume Next

  Else

  '----- در صورت بروز خطاهای غیر منتظره
  MsgBox "SetAllowBypassKeyFalse", Err.Number, Err.Description

  Resume Exit_SetAllowBypassKeyFalse

  End If

  End Function


 14. #14
  کاربر دائمی آواتار مهدی قربانی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1385
  محل زندگی
  تهران
  پست
  2,435

  Hide/Unhide Navigation Pane with code

  نمایش / عدم نمایش Navigation Pane در Access 2007

  برای عدم نمایش :
  بجای TableName نام یکی از Table‌های موجود در بانک خودتون رو جایگزین کنید
  'hide the Database Window or Navigation Pane
  DoCmd.SelectObject acTable, "TableName", True
  DoCmd.RunCommand acCmdWindowHide


  برای نمایش :
  'show the Database Window or Navigation Pane
  DoCmd.SelectObject acTable, "TableName", True

 15. #15
  قبلا در رابطه با input mask دوستان فایل متنی را ارسال که بسیار کامل است و بدون کد نویسی این کا را انجام میدهد بطور مثال با علامت سئوال در inputmask کار شما را انجام میدهد

 16. #16
  کاربر دائمی آواتار مهدی قربانی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1385
  محل زندگی
  تهران
  پست
  2,435

  پاک کردن اطلاعات موجود در جداول

  با نمونه کد های زیر می تونید اطلاعات موجود در جداول رو پاک کنید
  بجای [boxTables]‌میتونید نام ListBox خودتون رو جایگزین کنید
  این قسمت رو در رخداد On Activate‌ کپی کنید :

  DoCmd.Restore
  [boxTables].RowSourceType = "Value List"
  For Each Item In Application.CurrentDb.tabledefs
  [boxTables].RowSource = [boxTables].RowSource & ";" & I
  tem.Name
  Next


  و این قسمت رو هم در On Click کامند ایجاد شده در فرم کپی کنید :

  Dim strSQL As String
  For Each Item In Application.CurrentDb.tabledefs
  DoCmd.SetWarnings warningsoff
  If Item.Name = [boxTables].Value Then
  strSQL = "DELETE " & [boxTables].Value & ".* FROM " & _
  [boxTables].Value & ";"
  DoCmd.RunSQL strSQL
  End If
  DoCmd.SetWarnings warningson
  Next


  نمونه مرتبط :
  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه

 17. #17
  کاربر دائمی
  تاریخ عضویت
  آذر 1384
  محل زندگی
  هر کجا هستم باشم آسمان مال من است پنجره -فکر- هوا- عشق- زمین مال من است.
  پست
  819
  نقل قول نوشته شده توسط navi2002 مشاهده تاپیک

  Dim strSQL As String
  Dim i As Integer
  Dim Msg As String

  'Exit this sub if the combo box is cleared
  If NewData = "" Then Exit Sub

  Msg = "'" & NewData & "' این گزینه در لیست نمی باشد ." & vbCr & vbCr
  Msg = Msg & "آیا می خواهید اضافه شود ؟"

  i = MsgBox(Msg, vbQuestion + vbYesNo + vbMsgBoxRight, "مقدار ورودی نامعتبر است ")
  If i = vbYes Then
  strSQL = "Insert Into table name ([field name]) values ('" & NewData & "')"
  CurrentDb.Execute strSQL, dbFailOnError
  Response = acDataErrAdded
  Else
  Response = acDataErrContinue
  End If
  بهتر در قسمت evente ( on not in list ( فرمی که این لیست باکس رو داره
  کد زیر رو بنویسید اونوقت اگه کسی عبارتی رو که تو لیست نیست تایپ کنه اتوماتیک به اون جدول اضافه میشه راستی باید به جای table name و field name نام جدول و فیلد مربوطه رو بنویسی

 18. #18
  کاربر تازه وارد آواتار سعید مشکین فر
  تاریخ عضویت
  خرداد 1384
  محل زندگی
  موطن آدمی در قلب کسانی است که دوستش میدارند
  پست
  42

  ساخت Navigation Buttons توسط کدهای VBA در فرم

  'ابتدا
  'کلیدهای اولین رکورد ،آخرین رکورد،رکورد قبل،رکورد بعد،رکورد و رکورد جدید را
  'روی فرم خودتان طراحی کنید
  'کدها را در رویداد کلیک هر دکمه فرمان کپی کنید
  '************************************************* **********
  'This code builds a set of Navigation Buttons consisting of:
  'First, Next, Previous, Last, and New
  '************************************************* **********
  Private Sub cmdFirst_Click()
  On Error GoTo Err_cmdFirst_Click

  DoCmd.GoToRecord , , acFirst
  Me.ID_NO.SetFocus

  Exit_cmdFirst_Click:
  Exit Sub

  Err_cmdFirst_Click:
  MsgBox Err.Description
  Resume Exit_cmdFirst_Click

  End Sub

  Private Sub cmdLast_Click()
  On Error GoTo Err_cmdLast_Click

  DoCmd.GoToRecord , , acLast
  Me.ID_NO.SetFocus
  'قرار دهید ID_NO نام فیلد خودتان را بجای

  Exit_cmdLast_Click:
  Exit Sub

  Err_cmdLast_Click:
  MsgBox Err.Description
  Resume Exit_cmdLast_Click

  End Sub

  Private Sub cmdNew_Click()
  On Error GoTo Err_cmdNew_Click

  DoCmd.GoToRecord , , acNewRec

  Exit_cmdNew_Click:
  Exit Sub

  Err_cmdNew_Click:
  MsgBox Err.Description
  Resume Exit_cmdNew_Click

  End Sub

  Private Sub cmdNext_Click()
  On Error GoTo Err_cmdNext_Click

  DoCmd.GoToRecord , , acNext
  Me.ID_NO.SetFocus
  'قرار دهید ID_NO نام فیلد خودتان را بجای

  Exit_cmdNext_Click:
  Exit Sub

  Err_cmdNext_Click:
  Call EndTable
  Resume Exit_cmdNext_Click

  End Sub

  Private Sub cmdPrevious_Click()
  On Error GoTo Err_cmdPrevious_Click

  DoCmd.GoToRecord , , acPrevious
  'قرار دهید ID_NO نام فیلد خودتان را بجای
  Me.ID_NO.SetFocus

  Exit_cmdPrevious_Click:
  Exit Sub

  Err_cmdPrevious_Click:
  Call StartTable
  Resume Exit_cmdPrevious_Click

  End Sub

  'کدها را در رویداد Current کپی کنید

  Private Sub Form_Current()
  On Error GoTo Err_Form_Current
  Dim recClone As Object
  Dim intNewRecord As Integer

  ' Do magic tricks with the form's caption!
  If Me.NewRecord Then
  ' Use appropriate prompt for your database.
  Me.Caption = "رکورد جدید: لطفا اطلاعات رکورد را وارد کنید"
  Else
  Me.Caption = " شماره صفحه فعلی: " & Me!ID_NO.Value 'قرار دهید ID_NO نام فیلد خودتان را بجای

  End If

  ' If this is a "New Record" then
  ' Disable the <Next>, <New>, <Last> buttons
  ' Enable the <First> and <Next> buttons
  ' Then Exit the procedure.
  intNewRecord = IsNull(Me![ID_NO])
  If intNewRecord Then
  cmdFirst.Enabled = True
  cmdNext.Enabled = False
  cmdPrevious.Enabled = True
  cmdLast.Enabled = False
  cmdNew.Enabled = False
  Me![RecordCount] = "ثبت رکورد جدید"
  Me.ID_NO.SetFocus ' Set focus to the PasNo if a "New Record"
  Exit Sub
  Else
  ' Else if this is not a new record
  ' Enable <New> and <Last> buttons
  cmdNew.Enabled = True
  cmdLast.Enabled = True
  End If

  ' Make a clone of the recordset underlying the form so
  ' we can move around without affecting the form's recordset
  Set recClone = Me.RecordsetClone

  ' Check to see if there are no records
  ' If so disable all buttons except for the <New> button
  If recClone.RecordCount = 0 Then
  cmdNext.Enabled = False
  cmdPrevious.Enabled = False
  cmdFirst.Enabled = False
  cmdLast.Enabled = False
  Else
  ' Synchronise the current pointer in the two recordsets
  recClone.Bookmark = Me.Bookmark
  ' If there are records, see if recordset is on the first record
  ' If so, disable the <First> and <Previous> buttons
  recClone.MovePrevious
  cmdFirst.Enabled = Not (recClone.BOF)
  cmdPrevious.Enabled = Not (recClone.BOF)
  recClone.MoveNext
  ' And then check whether recordset is on the last record
  ' If so, disable the <Last> and <Next> buttons
  recClone.MoveNext
  cmdLast.Enabled = Not (recClone.EOF)
  cmdNext.Enabled = Not (recClone.EOF)
  recClone.MovePrevious
  End If

  Me![RecordCount] = "رکورد " & (recClone.AbsolutePosition + 1) & " از " & _
  DCount("ID_NO", "[MainTable]")
  'قرار دهید MainTable نام تیبل خودتان را بجای

  recClone.Close

  Exit_Form_Current:
  Exit Sub

  Err_Form_Current:
  If Err = 3021 Then
  ' Error 3021 means recordset is at Add New Record
  ' Enable <Previous> and <First> buttons
  ' Disable <Next> and <Last> buttons
  cmdPrevious.Enabled = True
  cmdFirst.Enabled = True
  cmdNext.Enabled = False
  cmdLast.Enabled = False
  Resume Exit_Form_Current
  Else
  MsgBox Err.Description
  Resume Exit_Form_Current
  End If
  End Sub

 19. #19
  کاربر دائمی
  تاریخ عضویت
  آذر 1384
  محل زندگی
  هر کجا هستم باشم آسمان مال من است پنجره -فکر- هوا- عشق- زمین مال من است.
  پست
  819
  با copyfile هم میشه هر فایلی رو رو دیسکت یا هر محل دیگه کپی کرد
  در رفرنسها هم باید microsot scripting runtimeرا چک بزنید
  ومتغیری به شکل زیر تعریف کنید
  کد:

  Dim fso As New FileSystemObject

  سینتکس آن از راهنمای اکسس
  نقل قول:
  CopyFile Method


  Description

  Copies one or more files from one location to another.

  Syntax

  object.CopyFile source, destination[, overwrite]

  The CopyFile method syntax has these parts:

  Part Description
  object Required. The object is always the name of a FileSystemObject.
  source Required. Character string file specification, which can include wildcard characters, for one or more files to be copied.
  destination Required. Character string destination where the file or files from source are to be copied. Wildcard characters are not allowed.
  overwrite Optional. Boolean value that indicates if existing files are to be overwritten. If True, files are overwritten; if False, they are not. The default is True. Note that CopyFile will fail if destination has the read-only attribute set, regardless of the value of overwrite.  Remarks

  Wildcard characters can only be used in the last path component of the source argument. For example, you can use:

  FileSystemObject.CopyFile "c:\mydocuments\letters\*.doc", "c:\tempfolder\"

  But you can't use:

  FileSystemObject.CopyFile "c:\mydocuments\*\R1???97.xls", "c:\tempfolder"

  If source contains wildcard characters or destination ends with a path separator (\), it is assumed that destination is an existing folder in which to copy matching files. Otherwise, destination is assumed to be the name of a file to create. In either case, three things can happen when an individual file is copied.

  If destination does not exist, source gets copied. This is the usual case.


  If destination is an existing file, an error occurs if overwrite is False. Otherwise, an attempt is made to copy source over the existing file.


  If destination is a directory, an error occurs.
  An error also occurs if a source using wildcard characters doesn't match any files. The CopyFile method stops on the first error it encounters. No attempt is made to roll back or undo any changes made before an error occurs

 20. #20
  کاربر دائمی آواتار مهدی قربانی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1385
  محل زندگی
  تهران
  پست
  2,435

  محاسبه مجموع زمان ( ساعات کارکرد )

  با این ماجول می تونید مجموع زمان رو بطور صحیح و با فرمت HH:MM محاسبه کنید و مشکلی که بعضی از دوستان در محاسبه مجموع زمان با اون برخورد می کنند ( عدم محاسبه بیشتر از 24 ساعت ) رو حل می کنه .

  کدهای زیر رو در یک ماجول کپی کنید :

  Function GetTimeRoozanehTotal()
  Dim db As Database, rs As Recordset
  Dim totalhours As Long, totalminutes As Long
  Dim days As Long, Hours As Long, Minutes As Long
  Dim interval As Variant, j As Integer

  Set db = DBEngine.Workspaces(0).Databases(0)
  Set rs = db.OpenRecordset("TimeRoozaneh")
  interval = #12:00:00 AM#
  '
  While Not rs.EOF
  interval = interval + rs![Roozaneh]
  rs.MoveNext
  Wend
  totalhours = Int(CSng(interval * 24))
  totalminutes = Int(CSng(interval * 1440))
  Hours = totalhours Mod 24
  Minutes = totalminutes Mod 60
  ' در صورتیکه مایل به استفاده عبارات ساعت و دقیقه هستید خط زیر رو فعال کنید
  ' GetTimeRoozanehTotal = totalhours & " ساعت و " & Minutes & " دقیقه"
  GetTimeRoozanehTotal = totalhours & ":" & Minutes
  End Function


  بعد این تابع رو در Control Source یک TextBox در فرم کپی کنید :
  =GetTimeRoozanehTotal()


  نمونه مرتبط :
  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه

 21. #21
  کاربر دائمی آواتار مهدی قربانی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1385
  محل زندگی
  تهران
  پست
  2,435

  استفاده از رخداد Mouse Wheel

  با این کد در زمان استفاده از Mouse Scrool یا همون Mouse Wheel در صورتیکه فوکوس به فیلدهای اول و آخر منتقل بشه پیغامی مبنی بر اولین رکورد یا آخرین رکود صادر میشه .

  کدهای زیر رو در رخداد On Mouse Wheel کپی کنید :
  If Count > 0 Then


  If Me.CurrentRecord = Me.RecordsetClone.RecordCount + 1 Then


  MsgBox "! آخرین رکورد", vbInformation + vbMsgBoxRight, "پیمایش رکوردها"

  Else


  DoCmd.GoToRecord , , acNext

  End If


  ElseIf Me.CurrentRecord - 1 = 0 Then


  MsgBox "! اولین رکورد", vbInformation + vbMsgBoxRight, "پیمایش رکوردها"

  Else

  DoCmd.GoToRecord , , acPrevious

  End If

 22. #22
  کاربر دائمی آواتار مهدی قربانی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1385
  محل زندگی
  تهران
  پست
  2,435

  Hide کردن سابفرم در صورتیکه تعداد رکورد آن صفر باشد

  این نمونه کد وقتی سابفرم خالی باشه اونرو Hide میکنه . ضمناً نمونه فایل هم ضمیمه شده .
  بجای Subform نام سابفرم خودتون رو جایگزین کنید .

  Private Sub Form_Current()
  With Me![Subform].Form


  If .RecordsetClone.RecordCount = 0 Then

  .Visible = False
  Else
  .Visible = True
  End If
  End With
  End Sub

 23. #23
  کاربر دائمی آواتار مهدی قربانی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1385
  محل زندگی
  تهران
  پست
  2,435

  تغییر زبان سیستم با استفاده از تابع API

  با استفاده از این تابع API امکان تغییر زبان سیتم فراهم میشه :

  تابع :
  Private Declare Function ActivateKeyboardLayout Lib "user32" (ByVal HKL As Long, _
  ByVal flags As Long) As Long
  حالا می تونید در یکی از رخداد ها بسته به نظر خودتون این کد رو برای فراخوان زبان مورد نظر بنویسید برای مثال میشه در رخداد On Load‌ فرم StartUp برنامه ازش استفاده کرد :
  Private Sub Form_Load()

  'برای تغییر به فارسی

  Call ActivateKeyboardLayout(1, 1)

  End Sub
  البته برای تغییر به انگلیسی اینو بنویسید :
  Call ActivateKeyboardLayout(0, 1)

 24. #24
  کاربر دائمی آواتار مهدی قربانی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1385
  محل زندگی
  تهران
  پست
  2,435

  تعیین مقدار Zoom گزارش در زمان باز شدن

  Set Custom Zoom for Report Preview

  با این کد شما امکان باز کردن یک گزارش رو با مقدار Zoom دلخواه بین 10 تا 2500 درصد خواهید داشت .
  تکه کد زیر رو در یک ماجول کپی کنید :

  Function PreviewAndZoomReport(strReportName As String, intZoomCoeff As Integer)

  On Error GoTo Err_PreviewAndZoomReport

  If Not (intZoomCoeff >= 0 And intZoomCoeff <= 2500) Then

  intZoomCoeff = 0

  End If


  With DoCmd

  .OpenReport strReportName, acViewPreview

  .Maximize

  End With

  Reports(strReportName).ZoomControl = intZoomCoeff

  Exit_PreviewAndZoomReport:

  Exit Function

  Err_PreviewAndZoomReport:

  MsgBox Err.Description

  Resume Exit_PreviewAndZoomReport


  End Function


  و بعد این کد رو در رخداد On Click یک کامند باتون که معمولاً روی فرم سوئیچ برد قرار داره بنویسید :
  بجای ReportName نام Report مورد نظرتون رو جایگزین کنید و البته بجای عدد 25 هم هر عددی بین 10 تا 2500 قابل استفاده هست .

  Call PreviewAndZoomReport("ReportName", 25)


  نمونه مرتبط با کدنویسی کاملتر :
  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه

 25. #25
  کاربر دائمی آواتار مهدی قربانی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1385
  محل زندگی
  تهران
  پست
  2,435

  تغییر Data Type فیلدهای جدول با استفاده از کدهای VBA

  نمونه حاضر روش پیشنهادی خود مایکروسافته :

  This sample changes the CustomerID field in the Customers table from a five character field to an eight character field.

  The sample uses the Nwind database that comes with Visual Basic.

  1. In Visual Basic, create a new Standard EXE project.
  Form1 is created by default.
  2. Add a command button to Form1. Command1 is created by default.
  3. On the Project menu, select References.
  In the References dialog, select the Microsoft DAO Object Library.
  4. On the Project menu, select Add Module to add a Code Module.
  Module1 is created by default.
  5. Paste the following code into the General Declarations section of Module1's Code Window:


  Option Compare Text
  Option Explicit

  Const CFT_Failed As Long = 55555

  Private Const R_NAME = 0, R_ATTRIBUTES = 1, R_TABLE = 2, R_FOREIGNTABLE = 3, R_FIELD = 4, R_FOREIGNFIELD = 5

  Private Const I_NAME = 0, I_PRIMARY = 1, I_UNIQUE = 2, I_REQUIRED = 3, I_IGNORENULLS = 4, I_CLUSTERED = 5, I_FIELD = 6, I_FIELDATTRIBUTES = 7


  Public Sub ChangeFieldType(db As Database, _
  ByVal TableName As String, _
  ByVal FieldName As String, _
  ByVal NewType As Integer, _
  Optional NewSize As Long, _
  Optional NewAllowZeroLength As Boolean = False, _
  Optional NewAllowNulls As Boolean = True, _
  Optional NewAttributes As Long)

  ' User-defined properties are not maintained

  Dim td As TableDef, I As Index, R As Relation, F As Field

  ' loop iterators for Indexes, Fields, and Relations collections:
  Dim I1 As Long, F1 As Long, R1 As Long

  Dim colR As Collection, colI As Collection
  Dim E_Desc As String, Process As String, SubProcess As String, E As Error
  Dim TempFieldName As String, Suffix As Long, OldName As String
  Dim Temp As Variant
  Dim OrdinalPosition As Long

  Set colI = New Collection
  Set colR = New Collection
  On Error GoTo CFT_Err
  DBEngine(0).BeginTrans

  ' Enumerate relations and save/remove them

  DBEngine(0).BeginTrans
  Process = "Removing relations on [" & TableName & "]![" & FieldName & "]"
  SubProcess = ""
  For R1 = db.Relations.Count - 1 To 0 Step -1
  Set R = db.Relations(R1)
  If R.Table = TableName Then
  For F1 = 0 To R.Fields.Count - 1
  Set F = R.Fields(F1)
  If F.Name = FieldName Then
  RecordRelationInfo R, colR
  SubProcess = "Removing relation " & R.Name
  db.Relations.Delete R.Name
  Exit For
  End If
  Next F1
  ElseIf R.ForeignTable = TableName Then
  For F1 = 0 To R.Fields.Count - 1
  Set F = R.Fields(F1)
  If F.ForeignName = FieldName Then
  RecordRelationInfo R, colR
  SubProcess = "Removing relation " & R.Name
  db.Relations.Delete R.Name
  Exit For
  End If
  Next F1
  End If
  Next R1
  Set F = Nothing
  Set R = Nothing
  DBEngine(0).CommitTrans

  ' Enumerate indices and save/remove them

  DBEngine(0).BeginTrans
  Process = "Removing indexes on [" & TableName & "]![" & FieldName & "]"
  SubProcess = ""
  db.TableDefs.Refresh
  Set td = db(TableName)
  td.Indexes.Refresh
  For I1 = td.Indexes.Count - 1 To 0 Step -1
  Set I = td.Indexes(I1)
  If I.Foreign <> True Then
  For F1 = 0 To I.Fields.Count - 1
  Set F = I.Fields(F1)
  If F.Name = FieldName Then
  RecordIndexInfo I, colI
  SubProcess = "Removing index " & I.Name
  td.Indexes.Delete I.Name
  Exit For
  End If
  Next F1
  End If
  Next I1
  Set F = Nothing
  Set I = Nothing
  DBEngine(0).CommitTrans

  ' Rename Field

  DBEngine(0).BeginTrans
  Process = "Renaming field"
  SubProcess = ""
  td.Fields.Refresh
  Set F = td(FieldName)
  OrdinalPosition = F.OrdinalPosition ' save this value

  ' determine a field name not in use
  Suffix = 0
  Do
  Suffix = Suffix + 1
  TempFieldName = "XXX" & Suffix
  Loop While IsField(td, TempFieldName)

  ' rename the field
  SubProcess = "to " & TempFieldName
  F.Name = TempFieldName

  Set F = Nothing
  DBEngine(0).CommitTrans

  ' Add new Field

  DBEngine(0).BeginTrans
  Process = "Adding new field"
  SubProcess = ""
  td.Fields.Refresh
  Set F = td.CreateField(FieldName, NewType)
  If NewSize Then F.Size = NewSize
  F.AllowZeroLength = NewAllowZeroLength
  F.Required = Not NewAllowNulls
  F.Attributes = NewAttributes
  F.OrdinalPosition = OrdinalPosition
  td.Fields.Append F
  Set F = Nothing
  Set td = Nothing
  DBEngine(0).CommitTrans

  ' Copy data

  DBEngine(0).BeginTrans
  Process = "Copying data from " & TempFieldName & " to " & FieldName
  SubProcess = ""
  db.Execute "UPDATE [" & TableName & "] SET [" & FieldName & "]=[" & _
  TempFieldName & "]", dbFailOnError
  DBEngine(0).CommitTrans

  ' Delete temporary field

  DBEngine(0).BeginTrans
  Process = "Deleting temporary field " & TempFieldName
  SubProcess = ""
  Set td = db(TableName)
  td.Fields.Delete TempFieldName
  DBEngine(0).CommitTrans

  ' Add back Indices

  DBEngine(0).BeginTrans
  Process = "Adding indexes back into table"
  SubProcess = ""
  Set td = db(TableName)
  td.Fields.Refresh
  td.Indexes.Refresh
  OldName = ""
  Set I = Nothing
  For Each Temp In colI
  If Temp(I_NAME) <> OldName Then
  If Not (I Is Nothing) Then ' handle first time through case
  SubProcess = "Adding index " & I.Name
  td.Indexes.Append I
  End If
  Set I = td.CreateIndex(Temp(I_NAME))
  I.Primary = Temp(I_PRIMARY)
  I.Unique = Temp(I_UNIQUE)
  I.Required = Temp(I_REQUIRED)
  I.IgnoreNulls = Temp(I_IGNORENULLS)
  I.Clustered = Temp(I_CLUSTERED)
  End If
  Set F = I.CreateField(Temp(I_FIELD))
  F.Attributes = Temp(I_FIELDATTRIBUTES) ' to handle descending index
  I.Fields.Append F
  Next Temp
  If Not (I Is Nothing) Then ' handle case of no indexes
  SubProcess = "Adding index " & I.Name
  td.Indexes.Append I
  End If
  Set F = Nothing
  Set I = Nothing
  Set td = Nothing
  DBEngine(0).CommitTrans

  ' Add back relations

  DBEngine(0).BeginTrans
  Process = "Adding relations back into database"
  SubProcess = ""
  OldName = ""
  db.Relations.Refresh
  Set R = Nothing
  For Each Temp In colR
  If Temp(I_NAME) <> OldName Then
  If Not (R Is Nothing) Then ' handle first time through case
  SubProcess = "Adding relation " & R.Name
  db.Relations.Append R
  End If
  Set R = db.CreateRelation(Temp(R_NAME), Temp(R_TABLE), _
  Temp(R_FOREIGNTABLE), Temp(R_ATTRIBUTES))
  End If
  Set F = R.CreateField(Temp(R_FIELD))
  F.ForeignName = Temp(R_FOREIGNFIELD)
  R.Fields.Append F
  Next Temp
  If Not (R Is Nothing) Then ' if there are no indexes...
  SubProcess = "Adding relation " & R.Name
  db.Relations.Append R
  End If
  Set F = Nothing
  Set R = Nothing
  DBEngine(0).CommitTrans

  ' Commit all pending chhanges

  DBEngine(0).CommitTrans
  Exit Sub

  CFT_Abort:
  On Error Resume Next
  Set F = Nothing
  Set td = Nothing
  DBEngine(0).Rollback
  DBEngine(0).Rollback
  Err.Clear
  On Error GoTo 0
  Err.Raise CFT_Failed, "ChangeFieldType", E_Desc
  Exit Sub

  CFT_Err:
  E_Desc = "Error " & Process
  If SubProcess <> "" Then E_Desc = E_Desc & vbCrLf & SubProcess
  If DBEngine.Errors.Count = 0 Then
  E_Desc = E_Desc & vbCrLf & "Error " & Err.Number & " " & _
  Err.Description
  Else
  For Each E In DBEngine.Errors
  E_Desc = E_Desc & vbCrLf & "Error " & E.Number & " (" & _
  E.Source & ") " & E.Description
  Next E
  End If
  Debug.Print E_Desc
  Resume CFT_Abort
  End Sub

  Private Sub RecordRelationInfo(ByVal R As Relation, colR As Collection)

  ' Records information regarding the relationship and its fields
  ' in the colR collection.

  Dim F1 As Long, F As Field
  For F1 = 0 To R.Fields.Count - 1
  Set F = R.Fields(F1)
  colR.Add MakeArray(R.Name, R.Attributes, R.Table, R.ForeignTable, _
  F.Name, F.ForeignName)
  Next F1
  End Sub

  Private Sub RecordIndexInfo(ByVal I As Index, colI As Collection)

  ' Records information about fields in the index and about the index itself
  ' into the colI collection.

  Dim F1 As Long, F As Field
  For F1 = 0 To I.Fields.Count - 1
  Set F = I.Fields(F1)
  colI.Add MakeArray(I.Name, I.Primary, I.Unique, I.Required, _
  I.IgnoreNulls, I.Clustered, F.Name, F.Attributes)
  Next F1
  End Sub

  Private Function IsField(td As TableDef, ByVal FieldName As String) _
  As Boolean

  ' Returns TRUE if a field exists in the table with the same name as
  ' specified in FieldName.
  ' Returns FALSE otherwise.

  Dim F As Field
  Err.Clear
  On Error Resume Next
  Set F = td(FieldName)
  IsField = Err.Number = 0
  Err.Clear
  End Function

  Private Function MakeArray(ParamArray X() As Variant) As Variant

  ' Does the same thing as the Array() function in VB6

  MakeArray = X

  End Function


  6. If necessary, change the CFT_Failed constant to use an error number that conforms to your company's standards.
  7. Paste the following code into the General Declarations section of Form1's Code Window:

  Private Sub Command1_Click()

  Dim strDB As String
  strDB = "c:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VB98\Nwind.mdb"

  Dim db As DAO.Database
  Set db = DBEngine(0).OpenDatabase(strDB)
  ChangeFieldType db, "Customers", "CustomerID", dbText, 8
  db.Close

  End Sub


  8.  If necessary, modify strDB to use your Nwind database.
  9. Run the sample project.
  Click the command button.
  End the project.
  10. Examine the table in Microsoft Access or the Visual Basic Visual Database Manager add-in.
  Note that the field has been resized.

 26. #26
  کاربر دائمی آواتار مهدی قربانی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1385
  محل زندگی
  تهران
  پست
  2,435

  استفاده از رخداد Not In List کامبوباکس جهت اضافه کردن اطلاعات جدید

  Adding values to lookup tables

  Every database application uses combos for selecting a value from a lookup table.

  In Access 2007, combos and list boxes have new properties to make it easy to add items to the list. (The old ways still work as well.)
  Access 2007

  To use the new properties in Access 2007:

  1. Open your form in design view.
  2. Right-click the combo, and choose Properties.
  3. On the Data tab of the Properties box, set Allow Value List Edits to Yes, and List Items Edit Form to the name of the form to use for adding items to the list.

  When you are using this form, you can now right-click the combo, and choose Edit List Items.
  All versions

  By setting the combo's LimitToList property to Yes, you can use the NotInList event to append a new entry to the lookup table.

  If several fields are to be entered (e.g. adding a new client), open a data entry form in dialog mode:

  DoCmd.OpenForm "MyForm",,,, acAdd, acDialog

  Dialog mode pauses your code until the entry is complete. You can then use acDataErrAdded to cause Access to find the new value.

  In other situations only a single field is needed, such as a category, or a title like Mr/Ms/Dr/... Opening a form is unnecessary, as the user has already typed the new value. The function below verifies the entry and appends it to the lookup table.

  This function identifies the lookup table from the combo's RowSource property. It assumes the field name in the lookup table is the same as the combo's ControlSource, i.e. the primary key name and foreign key name must be the same.

  Follow these Steps:

  1. Paste the function below into a general module. Save the module.
  2. Verify the combo's LimitToList property is Yes.
  3. In the NotInList property of your combo, choose [Event Procedure].
  4. Click the "..." button so Access opens the code window.
  5. Between Sub ... and End Sub, enter:
  Response = Append2Table(Me![MyCombo], NewData)
  replacing MyCombo with the name of your combo box.
  6. Repeat steps 2 - 4 for other combos.

  This function will not work with Access 2 without modification.

  Function Append2Table(cbo As ComboBox, NewData As Variant) As Integer
  On Error GoTo Err_Append2Table
  ' Purpose: Append NotInList value to combo's recordset.
  ' Assumes: ControlSource of combo has the same name as the foreign key field.
  ' Return: acDataErrAdded if added, else acDataErrContinue
  ' Usage: Add this line to the combo's NotInList event procedure:
  ' Response = Append2Table(Me.MyCombo, NewData)
  Dim rst As DAO.Recordset
  Dim sMsg As String
  Dim vField As Variant ' Name of the field to append to.

  Append2Table = acDataErrContinue
  vField = cbo.ControlSource
  If Not (IsNull(vField) Or IsNull(NewData)) Then
  sMsg = "Do you wish to add the entry " & NewData & " for " & cbo.Name & "?"
  If MsgBox(sMsg, vbOKCancel + vbQuestion, "Add new value?") = vbOK Then
  Set rst = CurrentDb.OpenRecordset(cbo.RowSource)
  rst.AddNew
  rst(vField) = NewData
  rst.Update
  rst.Close
  Append2Table = acDataErrAdded
  End If
  End If

  Exit_Append2Table:
  Set rst = Nothing
  Exit Function

  Err_Append2Table:
  MsgBox "Error " & Err.Number & ": " & Err.Description, vbInformation, "Append2Table()"
  Resume Exit_Append2Table
  End Function

 27. #27
  کاربر دائمی آواتار مهدی قربانی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1385
  محل زندگی
  تهران
  پست
  2,435

  حذف کلیه Relationship های موجود در دیتابیس

  Function DeleteAllRelationships() As String
  ' WARNING: Deletes all relationships in the current database.
  Dim db As Database ' Current DB
  Dim rex As Relations ' Relations of currentDB.
  Dim rel As Relation ' Relationship being deleted.
  Dim iKt As Integer ' Count of relations deleted.
  Dim sMsg As String ' MsgBox string.

  sMsg = "About to delete ALL relationships between tables in the current database." & vbCrLf & "Continue?"
  If MsgBox(sMsg, vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton2, "Are you sure?") = vbNo Then
  DeleteAllRelationships = "Operation cancelled"
  Exit Function
  End If

  Set db = CurrentDb()
  Set rex = db.Relations
  iKt = rex.Count
  Do While rex.Count > 0
  Debug.Print rex(0).Name
  rex.Delete rex(0).Name
  Loop
  DeleteAllRelationships = iKt & " relationship(s) deleted"
  End Function

 28. #28
  کاربر دائمی آواتار HAMRAHSOFT.IR
  تاریخ عضویت
  مرداد 1385
  محل زندگی
  هرجا كه غم و ناراحتي باشه
  پست
  1,174
  نقل قول نوشته شده توسط mehdi-gh مشاهده تاپیک
  Adding values to lookup tables

  Every database application uses combos for selecting a value from a lookup table.

  In Access 2007, combos and list boxes have new properties to make it easy to add items to the list. (The old ways still work as well.)
  Access 2007

  To use the new properties in Access 2007:

  1. Open your form in design view.
  2. Right-click the combo, and choose Properties.
  3. On the Data tab of the Properties box, set Allow Value List Edits to Yes, and List Items Edit Form to the name of the form to use for adding items to the list.

  When you are using this form, you can now right-click the combo, and choose Edit List Items.
  All versions

  By setting the combo's LimitToList property to Yes, you can use the NotInList event to append a new entry to the lookup table.

  If several fields are to be entered (e.g. adding a new client), open a data entry form in dialog mode:

  DoCmd.OpenForm "MyForm",,,, acAdd, acDialog

  Dialog mode pauses your code until the entry is complete. You can then use acDataErrAdded to cause Access to find the new value.

  In other situations only a single field is needed, such as a category, or a title like Mr/Ms/Dr/... Opening a form is unnecessary, as the user has already typed the new value. The function below verifies the entry and appends it to the lookup table.

  This function identifies the lookup table from the combo's RowSource property. It assumes the field name in the lookup table is the same as the combo's ControlSource, i.e. the primary key name and foreign key name must be the same.

  Follow these Steps:

  1. Paste the function below into a general module. Save the module.
  2. Verify the combo's LimitToList property is Yes.
  3. In the NotInList property of your combo, choose [Event Procedure].
  4. Click the "..." button so Access opens the code window.
  5. Between Sub ... and End Sub, enter:
  Response = Append2Table(Me![MyCombo], NewData)
  replacing MyCombo with the name of your combo box.
  6. Repeat steps 2 - 4 for other combos.

  This function will not work with Access 2 without modification.

  Function Append2Table(cbo As ComboBox, NewData As Variant) As Integer
  On Error GoTo Err_Append2Table
  ' Purpose: Append NotInList value to combo's recordset.
  ' Assumes: ControlSource of combo has the same name as the foreign key field.
  ' Return: acDataErrAdded if added, else acDataErrContinue
  ' Usage: Add this line to the combo's NotInList event procedure:
  ' Response = Append2Table(Me.MyCombo, NewData)
  Dim rst As DAO.Recordset
  Dim sMsg As String
  Dim vField As Variant ' Name of the field to append to.

  Append2Table = acDataErrContinue
  vField = cbo.ControlSource
  If Not (IsNull(vField) Or IsNull(NewData)) Then
  sMsg = "Do you wish to add the entry " & NewData & " for " & cbo.Name & "?"
  If MsgBox(sMsg, vbOKCancel + vbQuestion, "Add new value?") = vbOK Then
  Set rst = CurrentDb.OpenRecordset(cbo.RowSource)
  rst.AddNew
  rst(vField) = NewData
  rst.Update
  rst.Close
  Append2Table = acDataErrAdded
  End If
  End If

  Exit_Append2Table:
  Set rst = Nothing
  Exit Function

  Err_Append2Table:
  MsgBox "Error " & Err.Number & ": " & Err.Description, vbInformation, "Append2Table()"
  Resume Exit_Append2Table
  End Function

  سلام مشه نمونه بزاری برای کدهای که مزارید تا بهتر باشه

 29. #29
  کاربر دائمی آواتار مهدی قربانی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1385
  محل زندگی
  تهران
  پست
  2,435
  سلام
  ضمن تشکر از شما دوست گرامی بخاطر توجه و همراهیتون ، عرض میشه خدمتتون که حقیر مابین بعضی پستها نمونه هایی رو به همراه کدهای تقدیمی قرار می دم منتها برای اینکه دوستان خوبمون بتونن توانایی کد نویسی و برخورد با مشکلات مربوطه رو تجربه کنن دیدم خیلی مطلوب نیست که کنار همه نمونه کدها نمونه فایل آماده هم قرار بگیره بنابراین اگر اجازه بدید به همین منوال پیش بریم و در این راستا اگر کاربران عزیز مشکل یا سئوالی براشون پیش اومد بهتره که حتماً سئوال یا مشکلشون رو مطرح کنن تا اشکالات ، ابهامات و یا سایر موارد با کمک دوستان برطرف و نهایتاً منتهی به افزایش تجربه و دانسته های هممون بشه حالا اگر دوستان نظرات دیگه ای دارن با کمال میل آماده دریافت و خدمتگذاری هستیم .

 30. #30
  کاربر دائمی آواتار مهدی قربانی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1385
  محل زندگی
  تهران
  پست
  2,435

  آشنایی با برنامه نویسی VBA


 31. #31
  کاربر دائمی آواتار مهدی قربانی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1385
  محل زندگی
  تهران
  پست
  2,435

  خصوصیات دیتابیس

  این کد خصوصیات یک دیتابیس جاری رو مانیتور می کنه .
  Function ShowDatabaseProps()
  'Purpose: List the properies of the current database.
  Dim db As DAO.Database
  Dim prp As DAO.Property

  Set db = CurrentDb()
  For Each prp In db.Properties
  Debug.Print prp.Name
  Next

  Set db = Nothing
  End Function

 32. #32
  کاربر دائمی آواتار مهدی قربانی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1385
  محل زندگی
  تهران
  پست
  2,435

  جلوگیری از تغییر رکوردهای قبلی در فرم

  با این قطعه کد در صورتی که کاربر بخواد رکوردی که قبلاً ثبت شده رو تغییر بده خصوصیت Allow Edit فرم False میشه و جلوی تغییرات گرفته میشه .
  قطعه زیر رو در رخداد On Current فرم کپی کرده و بجای FieldName نام فیلد مورد نظر خودتون رو جایگزین کنید .

  If IsNull(Me.FieldName) = True Then
  Me.AllowEdits = True
  Else
  Me.AllowEdits = False

  End If
  آخرین ویرایش به وسیله مهدی قربانی : سه شنبه 21 اسفند 1386 در 15:40 عصر دلیل: اصلاح كد

 33. #33
  کاربر دائمی آواتار مهدی قربانی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1385
  محل زندگی
  تهران
  پست
  2,435

  ساخت کوئری با کد VBA

  با کد زیر می تونید با کمک VBA‌ اقدام به ساخت کوئری کنید :
  یک Command Bottun بر روی یک فرم ایجاد کنید و قطعه کد زیر رو در رخداد On Click مربوط به Command Bottun کپی کنید و بجای CommandName نام Command Bottun ( فراموش نکنید که همه عبارات CommandName موجود در قطعه کد باید اصلاح بشن ) و در متغیرهای StrSQL (ذخیره کننده کد SQL که باید کوئری از روی اون ساخته بشه )‌ بجای TableName نام جدول مورد نظر خودتون و StrQryName‌ ( ذخیره کننده نام کوئری جدیدی که ساخته میشه ) نام دلخواه خودتون رو جایگزین کنید
  Private Sub CommandName_Click()

  On Error GoTo Err_commandName_Click

  Dim Db As Database
  Dim QryDef As QueryDef
  Dim StrSQL As String
  Dim StrQryName As String

  Set Db = CurrentDb
  StrQryName = "QueryName"
  StrSQL = "SELECT * FROM TableName"
  Db.QueryDefs.Delete StrQryName
  Set QryDef = Db.CreateQueryDef(StrQryName, StrSQL)

  DoCmd.OpenQuery StrQryName, acViewNormal


  Exit_CommandName_Click:
  Exit Sub

  Err_CommandName_Click:
  MsgBox Err.Description
  Resume Exit_CommandName_Click

  End Sub
  ضمناً شما می تونید بنا به خواسته خودتون کد SQL رو توسعه بدید و حتی شرط هم قائل بشید بنابراین اگر با کدنویسی SQL آشنایی ندارید میتونید یک کوئری مطابق با روش مورد نظرتون بسازید و بعد به نمای SQL اون سوئیچ کنید و عبارت SQL‌ رو در متغیر StrSQL کپی کنید .
  آخرین ویرایش به وسیله مهدی قربانی : پنج شنبه 23 اسفند 1386 در 10:33 صبح دلیل: با تشكر از bad_boy_2007 ، كد اصلاح شد .

 34. #34
  کاربر دائمی آواتار مهدی قربانی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1385
  محل زندگی
  تهران
  پست
  2,435

  لیست کلمات غیر قابل استفاده در نامگذاری فیلدها ، اشیاء و متغیرها

  لینک زیر حاوی لیست کامل کلمات غیر قابل استفاده برای نامگذاری فیلدها ، اشیاء و متغیرها در Ms Access هست :


  http://support.microsoft.com/kb/286335

 35. #35
  کاربر تازه وارد آواتار سعید مشکین فر
  تاریخ عضویت
  خرداد 1384
  محل زندگی
  موطن آدمی در قلب کسانی است که دوستش میدارند
  پست
  42

  پرسش از کاربر برای بستن فرم و خروج از برنامه

  کلید خروج را روی فرم یا سویچ برد طراحی کنید و کد ها را در رویداد Click فرم کپی کنید  Private Sub CmdExit_Click()
  Dim x As String
  x = MsgBoxFa("از برنامه خارج میشود آیا موافقید", vbYesNo + vbQuestion + vbMsgBoxRight, "خروج از برنامه")
  If x = 6 Then
  DoCmd.Quit
  Else
  Exit Sub
  End If
  End Sub
  آخرین ویرایش به وسیله سعید مشکین فر : شنبه 17 فروردین 1387 در 01:14 صبح دلیل: تصحیح

 36. #36
  کاربر تازه وارد آواتار سعید مشکین فر
  تاریخ عضویت
  خرداد 1384
  محل زندگی
  موطن آدمی در قلب کسانی است که دوستش میدارند
  پست
  42

  پرسش از کاربر برای حذف رکورد در فرمها

  کلید حذف رکورد را در فرم مورد نظر طراحی کنید و کد زیر را در رویداد On Click کلیدتان کپی کنید بعد از آن هر بار که کلید حذف را برای رکورد انتخاب کنید برنامه از شما برای حذف آن رکورد اجازه میخواهد و میتوانید از حذف رکورد انصراف دهید
  On Error GoTo Err_DelRec_Click
  i = MsgBoxFa("رکورد جاری حذف میشود آیا اطمینان دارید ؟", vbYesNo, "پیام سیستم")
  If i = 6 Then
  DoCmd.SetWarnings (warningoff)

  DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70
  DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 6, , acMenuVer70
  MsgBoxFa "رکورد انتخاب شده حذف شده", vbOKOnly, "پیام سیستم"
  'DoCmd.SetWarnings (warningon)
  Exit_DelRecord_Click:
  Exit Sub

  Err_DelRec_Click:
  MsgBox Err.Description
  آخرین ویرایش به وسیله سعید مشکین فر : شنبه 17 فروردین 1387 در 01:12 صبح دلیل: تصحیح

 37. #37
  کاربر تازه وارد آواتار سعید مشکین فر
  تاریخ عضویت
  خرداد 1384
  محل زندگی
  موطن آدمی در قلب کسانی است که دوستش میدارند
  پست
  42

  اعلام پیام از سیستم برای رکوردهای تکراری

  کد زیر را در رویداد On Error فرم وارد کنید پس از آن هنگام ورود رکوردهای تکرارای سیستم به کاربر پیام تکراری بودن رکورد را خواهد داد . میتوانید پیامها را با جملات مورد نیازتان تعویض کنید.یادآوری میشود Data Source فرم شما باید جدولی با یک فیلد یکتا (PrimaryKey) باشد.
  Dim StMsg As String
  Const ConDupKey = 3022
  If DataErr = ConDupKey Then
  StMsg = " رکورد تکراری است "
  StMsg = StMsg & " ادامه پیام شما "
  StMsg = StMsg & "ادامه پیام شما"
  MsgBoxFa StMsg
  txtPersonID.SetFocus
  Response = acDataErrContinue
  End If

 38. #38
  کاربر دائمی آواتار مهدی قربانی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1385
  محل زندگی
  تهران
  پست
  2,435
  ضمن تشکر از دوستانی که در این تاپیک شرکت کردن ، سایر عزیزان تمایلی به ارائه مطلب و یا نمونه و .... برای استفاده اعضاء ندارن ؟ به هر حال برای رشد معلومات و توانایی ها لازمه که رفقا همکاری و مساعدت بفرمایند .
  موفق باشید .

 39. #39
  راه حل در زمانیکه برنامه ما MDE نمی شود و هنگ می کند
  http://barnamenevis.org/showthread.php?t=101044

 40. #40
  کاربر دائمی آواتار shaghaghi
  تاریخ عضویت
  اسفند 1386
  محل زندگی
  تهران
  پست
  250

  تغییر رنگ سطرهای ریپورت بصورت یک در میان

  برای خوانایی و زیبایی گزارشات بهتر به نظر می آید با ملاک قراردادن زوج یا فرد بودن عدد فیلد ردیف، سطرهای گزارش را بصورت رنگ های دلخواه (سفید،خاکستری) نمایش دهیم:

  Private Sub Detail_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
  Me.Detail.BackColor = IIf(me.txtRow Mod 2 = 0, 16777215, 14671839)
  End Sub
  عکس های ضمیمه عکس های ضمیمه
  آخرین ویرایش به وسیله shaghaghi : دوشنبه 02 اردیبهشت 1387 در 13:25 عصر دلیل: اضافه نمودن تصویر ضمیمه

صفحه 1 از 5 123 ... آخرآخر

برچسب های این تاپیک

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •