تصویر زندگی

  1. آسمان خراش ها از دور زیبایند، در نزدیکی هیچ. پس بیایید مانند آسمان خراش ها بر پیکر کسی خراشی نیندازیم که از دوری ما خوش باشند نه از با ما بودن!
  2. آرزوی پرواز داشتم، اعتماد به نفس و عزت نفس می خواهد، پس بیایید خود را به اوج انسانیت ببریم.
  3. دو کبوتر عاشق اول چیکار می کنند؟ 
برای هم بق بقو می کنند. 
بعد چی؟ احتمالا تق تقو یا شایدم نق نقو
نمایش تصاویر 1 تا 3 از 3