نرم افزار دبیرخانه و اتوماسیون اداری فانوس

تصاویری از محیط نرم افزار دبیرخانه و اتوماسیون اداری فانوس
  1. فرم مدیریت پرونده پرسنل - نرم افزار اتوماسیون اداری کارما
  2. فرم اصلی نرم افزار اتوماسیون اداری کارما بخش مکاتبات
  3. نمونه تکمیل و تایپ نامه داخلی - نرم افزار اتوماسیون اداری کارما
  4. فرم فایل های پیوستی - نرم افزار اتوماسیون اداری کارما
  5. فرم کارتابل شخصی - نرم افزار اتوماسیون اداری کارما
نمایش تصاویر 1 تا 5 از 5