PDA

View Full Version : شماره تلفن Dial Up NetWorking را چگونه می توان فهمید؟منصور بزرگمهر
پنج شنبه 12 تیر 1382, 07:50 صبح
برای برقراری ارتباط اینترنتی یا شبکه (تلفنی) باید با Dial Up NetWorking اتصالی را معرفی و سپس از ان استفاده کرد. سئوال بنده این می باشد: ابتداً چگونه می توان شماره تلفن مذبور را بدست اورد. ثانیاً چگونه می توان اتصال مذکور را از درون VB برقرار کرد.

متشکرم