PDA

View Full Version : تکنیکهای VBS.Azish
چهارشنبه 08 مرداد 1382, 18:47 عصر
دوستان به احتمال زیاد می دونن که چطور در حالت اجرا می توان به یک فرم کنترل اضافه کرد. با استفاده از این حالت و برای نوشتن برنامه های خاص می توان کارهای جالبی انجام داد ولی مشکل در کنترل کردن Event های این کنترل هاست که در حالت اجرا تولید میشن. من قصد دارم در کد زیر به شما نشون بدم که چطور می تونید کنترل ها رو در زمان اجرا تولید کنید و به Event های اونا بدون محدودیت تعدادشون جواب بدین.
میدونید که با استفاده از Withevents در دستور Dim میشه Event های یک Object رو هم کنترل کرد


Private WithEvents objectTemp As TextBox

ولی مسلمآ‌ برای تعداد مشخص کنترل ها میشه اینکارو کرد و نه برای کنترلهایی که تعداد اونا نامشخص هست. برای حل این مشکل من از Subclassing استفاده کردم تا تمام پیغامهایی رو که ویندوز به کنترل می فرسته رو کنترل کنم و بعد اونا رو به پیغامهای قابل فهم برای VB تبدیل کردم. ابتدا فرض کنید کدی شبیه کد زیر دارم:Option Explicit
Public WithEvents textboxTemp As TextBox
Dim aHwnd() As Long

Private Sub Form_Load()
'
Dim controlTemp As Control
ReDim aHwnd(1) As Long

Set controlTemp = Me.Controls.Add("VB.TextBox", "Test")
controlTemp.Visible = True
aHwnd(0) = controlTemp.hwnd
Call Hook(controlTemp.hwnd)
Call SetProp(controlTemp.hwnd, "objectPointer", ObjPtr(controlTemp))

Set controlTemp = Me.Controls.Add("VB.TextBox", "Test1")
controlTemp.Visible = True
controlTemp.Move 1000, 1000
aHwnd(1) = controlTemp.hwnd
Call Hook(controlTemp.hwnd)
Call SetProp(controlTemp.hwnd, "objectPointer", ObjPtr(controlTemp))
'
End Sub

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
'
Dim i As Byte

For i = 0 To UBound(aHwnd)
If aHwnd(i) Then
Call UnHook(aHwnd(i))
End If
Next
'
End Sub

Private Sub textboxTemp_Change()
Label1.Caption = textboxTemp.Text
End Sub

در Form_Load Event, دو تا Textbox به صورت Dynamic به VB اضافه شدن. بعد شروع به Subclassing میشن و بعد آدرس هر کنترل رو در حافظه همراه خود کنترل نگه داشته میشه. حالا فقط کافیه پیغامها رو بگیریم بعد به کنترل از طریق آدرسی که ازش نگه داشته بودیم دسترسی پیدا کنیم و پیغام ها رو به VB بسپریم.'in a module
Public Declare Function SetProp Lib "user32" Alias "SetPropA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpString As String, ByVal hData As Long) As Long
Public Declare Function GetProp Lib "user32" Alias "GetPropA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpString As String) As Long
'
Private Declare Function CallWindowProc Lib "user32" Alias "CallWindowProcA" _
(ByVal lpPrevWndFunc As Long, _
ByVal hwnd As Long, _
ByVal Msg As Long, _
ByVal wParam As Long, _
ByVal lParam As Long) As Long

Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" _
(ByVal hwnd As Long, _
ByVal nIndex As Long, _
ByVal dwNewLong As Long) As Long

Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" _
(Destination As Any, _
Source As Any, _
ByVal Length As Long)

Private Const GWL_WNDPROC = -4
Private lpPrevWndProc As Long

Public Sub Hook(ByVal hwnd As Long)
lpPrevWndProc = SetWindowLong(hwnd, GWL_WNDPROC, _
AddressOf WindowProc)
End Sub

Public Sub UnHook(hwnd)
Dim lngReturnValue As Long
lngReturnValue = SetWindowLong(hwnd, GWL_WNDPROC, lpPrevWndProc)
End Sub

Function WindowProc(ByVal hw As Long, _
ByVal uMsg As Long, _
ByVal wParam As Long, _
ByVal lParam As Long) As Long


WindowProc = CallWindowProc(lpPrevWndProc, hw, _
uMsg, wParam, lParam)

Dim objectTemp As Object
Call CopyMemory(objectTemp, GetProp(hw, "objectPointer"), 4)

If Not objectTemp Is Nothing Then
Set Form1.textboxTemp = objectTemp
Call CopyMemory(objectTemp, 0, 0)
End If

End Function
با استفاده از این تکنیک میتونید پروژه ها یا ActiveX ها قدرتمندی که قادر هستند در زمان اجرا کنترل به خودشون اضافه کنند و به پیفامهای اونا جواب بدن رو تولید کنید.

Abbas Arizi
چهارشنبه 08 مرداد 1382, 19:35 عصر
البته این حرفی که من میزنم ممکنه به خاطر اینه که منظور شما رو دقیقا متوجه نشدم.
اون چیزی که من فهمیدم اینه که مثلا اگه بخوهیم کنترلهایی شبیه ListBox و ListView و ... بسازیم که آیتم به خودشون اضافه میکنن از یک همچین روشی استفاده کنیم.
اگه درست فهمیدم حالا سوال من اینه:
اگه برای این کار با استفاده از دستور Load کنترلهارو اضافه کنیم و بعد رویدادهارو از طریق اندیس اون کنترل کنیم، خیلی ساده تر نیست؟

A.Noor
پنج شنبه 09 مرداد 1382, 09:05 صبح
Load را وقتی میتونیم استفاده کنیم که یک آرایه کنترل از نوع مثلا تکست باکس روی فرم داریم و حالا می‌خواهیم یکی به ایندکس آن اضافه کنیم ولی در اینجا TextBox هایی که به فرم اضافه شدند اصلا اسمشان هم با هم فرق داشت یعنی اصل TextBox وجود نداشت( اگر اشتباه می‌کنم دوستان اصلاح کنند )

اما در مورد مقوله SubClassing اگر دوستان یک توضیحی بدهند ممنون میشم.

Abbas Arizi
پنج شنبه 09 مرداد 1382, 10:55 صبح
منظور من هم دقیقا همین بود اضافه کردن چند TextBox با نامهای مختلف و بعد کنترل پیغامهای اونها خیلی سخت تر از کنترل کردن یک آرایه است.
Subclassing هم در حدی که من میدونم پروسه ای است که بوسیله اون برنامه نویس قادر میشه پیغامهایی رو که از طرف سیستم عامل به کنترلها ارسال میشه همراه با یک سری پارامترهای دیگه دریافت و کنترل کنه.

S.Azish
پنج شنبه 09 مرداد 1382, 12:52 عصر
بله دقیقا همچین روشی برای تولید کنترلهایی مثل Listiview استفاده میشه. مشکل استفاده از Load در چند زمینه هست, یک اینکه همیشه مجبور هستید با آرایه ها کار کنید و همیشه مشکل وجود نداشتن کنترلها در یک محدوده خاص وجود داره. فرض کنید تعدادی کنترل اضافه کردید و بعد چند تا از اونها رو کاربر حذف میکنه بدین ترتیب بین اجزای آرایه جای خالی بوجود میاد که پر کردن و چک کردنشون اصلا کار ساده ای نیست ولی با این روش شما با یک Collection کار میکنید. دوم اینکه Load و Unload کردن کنترلها یک روش مجازی در VB هست و باعث مشکلات زیادی در حافظه میشه.