PDA

View Full Version : جستجونمایش رشته در ریچ باکسsysman_20
چهارشنبه 05 فروردین 1388, 14:05 عصر
من می خواستم رشته ای را از درون ریچ باکس جستجو کنم و در صورت وجود آن قسمت را select و یا در صورت امکان رنگ زمینه آن قسمت را تغییر دهم.
لطفا مرا راهنمایی کنید.

Qermezkon
چهارشنبه 05 فروردین 1388, 14:46 عصر
RichTextBox1.Find("Text", RichTextBoxFinds.MatchCase)
RichTextBox1.SelectionFont = New Font("Verdana", 12, FontStyle.Bold)
RichTextBox1.SelectionColor = Color.Red