PDA

View Full Version : سوال: داشتن دو کلید خارجی از یک جدولmori_1367
دوشنبه 28 اردیبهشت 1388, 11:51 صبح
من دو فرم دارم فرم اصلی فرم مدیریت بیمار و فرم دوم پذیرش بیمار است در فرم اصلی یک دکمه ثبت و جستجو و یک دیتاگرید دارد وقتی دکمه ثبت را کلیک می کنم فرم پذیرش بیمار باز می شود در این فرم برای هر بیمار نام پزشک بستری کننده و نام پزشک معالج دارم یعنی در جدول بیمار دو فیلد به اسم doctor_id1 , doctor_id2 دارم که کلید خارجی هستند و از جدول دکتر مقدار می گیرند وقتی برای یک بیمار اسم پزشک بستری کننده و پزشک معالج متفاوت انتخاب شود در پایگاه داده در جدول بیمار ثبت می کند اما وقتی در فرم اصلی دکمه جستجو را کلیک می کنم آن بیمار را می آورد ولی اسم پزشک بستری کننده و پزشک معالج را یکی نشان می دهد پزشک بستری کننده را هر فردی که انتخاب کنم پزشک معالج را همان نشان می دهد در حالیکه در جدول بیمار درست ثبت می کند چی کار کنم؟؟؟؟؟؟؟

hsmfaridmehr
دوشنبه 28 اردیبهشت 1388, 13:45 عصر
دستور SELECT رو که نوشتی بذار تا بشه گفت اشکال از کجاست

mori_1367
دوشنبه 28 اردیبهشت 1388, 16:43 عصر
if (str != "")

str = str + " and aid_patient_permission = 0 and (patient.doctor_id1 = doctor.id or patient.doctor_id2=doctor.id )";

cmdstr = @"select file_number,patient_fname,patient_lname,doctor.doc tor_name,doctor.doctor_name from patient
left join doctor
on patient.doctor_id1=doctor.id
left join doctor d
on patient.doctor_id2=d.id

where " + str;

if (str != "")


str = str = str + " AND (" + str + " )";