PDA

View Full Version : کاربرد چند خط یک برنامهmary3541
چهارشنبه 20 خرداد 1388, 01:44 صبح
میشه بگید کدهای زیر کارشون چیه؟
1-


this.dgv.DataSource = ds.Tables["CourseTerm"];

2-


DataRowView drv = (DataRowView)this.BindingContext[ds.Tables["CourseTerm"]].Current;

3-


int rowid = (int)drv.Row["Course_ID_FK"];

pesar irooni
چهارشنبه 20 خرداد 1388, 03:27 صبح
کد اول که معلومه :
منبع داده یک دیتاگرید ویو بنام dgv رو از dataSource ای بنام ds و از جدول CourseTerm در این datasource قرار میده. یعنی اون dataGridView اطلاعات جدول مذکور رو نشون میده.
کد دوم هم که میگه:
یه DataRow بساز و اطلاعات رکورد جاری (که احتمالا کاربر روش کلیک کرده) از DataGridView رو تو اون قرار بده (یعنی یه رکورد از جدول).
کد سوم:
مقدار یه فیلد از رکوردی که خط بالا خوندیم (یعنی فیلد Course_ID_FK) رو تو یه متغیر میریزه.

mary3541
چهارشنبه 20 خرداد 1388, 12:17 عصر
میشه کار این چند خط رو م بگید؟
1-


SqlDataAdapter sda = new SqlDataAdapter("select * from Teacher", con);

2-


sda.SelectCommand.CommandType = CommandType.Text;

3-


sda.Fill(ds, "Teacher");


4-


cmd.ExecuteNonQuery();

5-این دو خط چه فرقی باهم دارند؟


cmd.Parameters.AddWithValue("@Teacher_ID", Teacher_ID);sda.SelectCommand.Parameters.AddWithValue("@Teacher_ID", Teacher_ID);

6- فرق DataSet با DataTableچیه؟

حامد مصافی
چهارشنبه 20 خرداد 1388, 12:51 عصر
1- یک DataAdapter جدید با اتصال con ایجاد می کند.
2- دستور Select یک شی DataAdapter را به نوع text ست می کند، در نتیجه برنامه نویس باید دستور Sql را دستی وارد کند (در مقابل امکانی مانند Sp)
3- اطلاعات یک DataAdapter را از منبع خوانده و به یک شی Disconnected (مانند DataSet یا DataTable میریزد)
4- یک کامند را اجرا می کند بدون اینکه انتظار برگشت خروجی داشته باشد، این متد تعداد رکورد های تاثیر یافته را بر می گرداند.
5- دستور اول یک پارامتر به یک شی XCommand (احتمالاً SqlCommand ) ارجاع می دهد و دستور دوم یک پارامتر برای Select به یک DataAdapter ست می کند.
6- DataSet شامل مجموعه ای از DataTable ها و همینطور relation فی ما بین آنهاست.