PDA

View Full Version : آرایه ای کردن textbox ها در خروجیmoghaddam.computer
پنج شنبه 20 اسفند 1388, 17:06 عصر
چگونه می توانیم در داخل n عدد TextBox قرار داده شده در فرم مقدار مشخصی مانند a را قرار دهیم بدون آنکه به صورت مستقیم داخل تک تک آنها مقدار a را بگذاریم آیا می توان از یک حلقه استفاده کرد.

mohammad diba
پنج شنبه 20 اسفند 1388, 17:58 عصر
بلیfor (int i = 0; i < this.Controls.Count; i++)
{
if (this.contols[i] is TextBox)
{
this.Controls[i].Text = "Test";
}
}

hakelberfin
پنج شنبه 20 اسفند 1388, 18:04 عصر
foreach (Control C in this..Controls)
if (C is TextBox)
{
((TextBox)C).Text = "aa";
C.BackColor = Color.GhostWhite;
}