PDA

View Full Version : بستن فرم والد وقتی فرم فرزندش بسته می شهzahmatkesh8519
جمعه 10 اردیبهشت 1389, 00:00 صبح
بستن فرم والد وقتی فرم فرزندش بسته می شه .
و اینکه برای فرم والد چطور می شه چیز های رو موقع بستن فرم فرزند تغییر داد؟

s.khoshfekran
جمعه 10 اردیبهشت 1389, 01:57 صبح
از خاصیت ParentForm فرم child استفاده کن!

majid325
جمعه 10 اردیبهشت 1389, 02:16 صبح
new FrmChild().ShowDialog();
Close();

sia_2007
جمعه 10 اردیبهشت 1389, 08:43 صبح
واقعا حیرت زده شدم


private void btnIntroLINQ_Click(object sender, EventArgs e)
{
frmIntroLINQ L = new frmIntroLINQ(); // فرم فرزند
L.FormClosed += new FormClosedEventHandler(L_FormClosed);
L.Show();
}

void L_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
{
this.Close();
// یا هر کار دیگری که میخواهید موقع بسته شدن فرم فرزند در فرم والد انجام دهید
}