PDA

View Full Version : جستجو در ChildTableرضا عربلو
یک شنبه 05 تیر 1384, 11:35 صبح
برای جستجو در Child Table راهی به جز استفاده از CreateChildView وجود ندارد؟

رضا عربلو
پنج شنبه 09 تیر 1384, 09:47 صبح
در کد زیر برای پیدا کردن و حرکت بر روی تیبل Detailام (مثلاً با پرایمری کی = 7) ابتدا یک DataView از DataViewی کل دیتاست ام (شامل تیبل ها و relationها) می سازم.


System.Data.DataView DataView_Master = dataSet1.Table_Master.DefaultView;
DataView_Master.ApplyDefaultSort = true;
int i;
i = DataView_Master.Find(1);
CurrencyManager CurrencyManager_Master;
CurrencyManager_Master = (CurrencyManager)this.BindingContext[dataSet1, "Table_Master"];
CurrencyManager_Master.Position = i;
.
.
.
System.Data.DataView DataView_Detail = DataView_Master.FindRows(1)[0].CreateChildView("Table_Master_Detail");
DataView_Detail.ApplyDefaultSort = true;
int j;
j = DataView_Code.Find(7);
CurrencyManager CurrencyManager_Detail;
CurrencyManager_Detail = (CurrencyManager)this.BindingContext[dataSet1, "Table_Master.Table_Detail"];
CurrencyManager_Detail.Position = j;آیا راه دیگری (بهتر) برای جستجو و حرکت بر روی تیبل Detail سراغ دارید.

رضا عربلو
سه شنبه 14 تیر 1384, 14:35 عصر
من یک تیبل مستر دارم با PK1و یک تیبل دیتیل دارم با PK2.
حالا می خواهم برای PK1=4 بدانم رکورد PK2=2000 چندمین رکوزد در ریلیشن است.