PDA

View Full Version : استفاده از ActiveX در PHPdiamond_sh
دوشنبه 05 مهر 1389, 16:10 عصر
من در رابطه با اين موضوع جستجو ردم و فكر ميكنم امكان استفاده از ActiveX به صورت مستقيم در PHP وجود ندارد. ولي يه مطلبي خوندم كه نوشته بود از Type Library ميتوان استفاده كرد.
آيا ابزاري براي تبديل يك ActiveX به Tlb ي كه در PHP قابل استفاده باشد وجود دارد؟